Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
20 482 918€ 10 836 499€ 12 761 170€ 19 204 510€ 25 299 927€ 23 710 350€ 19 855 628€ 19 468 368€ 18 505 552€ 16 315 076€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
20 521 203 € 11 005 905 € 12 856 946 € 19 240 921 € 25 301 823 € 23 715 677 € 19 884 373 € 19 548 521 € 18 603 608 € 16 316 697 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
23 000€ 45 300€ 833€ 3 419€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
20 482 918€ 10 836 499€ 12 738 170€ 19 204 510€ 25 299 927€ 23 710 350€ 19 810 328€ 19 467 535€ 18 505 552€ 16 311 658€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
500€ 25 500€ 80 000€ 98 000€ 1 500€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
37 785€ 169 406€ 95 776€ 36 411€ 1 896€ 5 327€ 3 245€ 153€ 56€ 120€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
19 507 594 € 11 899 269 € 13 442 081 € 18 891 079 € 24 385 522 € 21 894 647 € 18 696 662 € 18 770 378 € 18 395 801 € 15 430 502 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
23 000€ 45 000€ 684€ 2 519€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
506 754€ 229 713€ 370 374€ 461 335€ 513 137€ 175 426€ 193 766€ 149 033€ 194 764€ 124 564€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
10 333 897€ 3 735 135€ 5 803 684€ 8 913 837€ 15 752 593€ 14 841 103€ 12 178 354€ 11 971 440€ 11 414 018€ 9 883 316€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
2 891 935 € 1 872 890 € 1 826 982 € 2 601 375 € 2 094 297 € 1 484 785 € 1 282 465 € 1 191 244 € 1 277 829 € 892 694 €
16
E.1.
Mzdové náklady
2 050 573€ 1 333 615€ 1 297 026€ 1 845 626€ 1 501 697€ 1 068 795€ 923 551€ 840 456€ 902 763€ 629 019€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
716 324€ 462 018€ 454 191€ 647 114€ 516 438€ 352 874€ 297 851€ 296 082€ 316 894€ 220 583€
19
E.4.
Sociálne náklady
125 038€ 77 257€ 75 765€ 108 635€ 76 162€ 63 116€ 61 063€ 54 706€ 58 172€ 43 092€
20
F.
Dane a poplatky
5 361 216€ 5 834 723€ 5 239 449€ 6 441 080€ 5 567 687€ 4 964 696€ 4 516 755€ 4 553 177€ 4 590 794€ 4 175 122€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
150 246€ 137 391€ 130 827€ 97 960€ 86 380€ 150 693€ 264 590€ 531 282€ 603 881€ 348 584€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
150 246€ 137 391€ 130 827€ 97 960€ 86 380€ 150 693€ 264 590€ 531 282€ 603 881€ 348 584€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
6 043€ 31 196€ 32 520€ 1 833€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-2 753€ 310 428€ 316 112€ 238 923€ 195 990€ 335 460€ 278 350€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
263 546€ 89 417€ 50 518€ 65 064€ 55 316€ 39 021€ 13 699€ 6 862€ 3 645€ 1 870€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
1 013 609 € -893 364 € -585 135 € 349 842 € 916 301 € 1 821 030 € 1 187 711 € 778 143 € 207 807 € 886 195 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
9 642 267 € 6 871 651 € 6 564 112 € 9 829 338 € 9 034 197 € 8 693 821 € 7 438 508 € 7 347 211 € 6 896 770 € 6 304 678 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
4 930 € 8 952 € 7 690 € 11 481 € 33 313 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
4 585 € 8 952 € 7 690 € 11 481 € 33 313 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
4 585€ 8 952€ 7 690€ 11 481€ 33 313€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
345€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
63 726 € 60 110 € 32 038 € 25 792 € 18 800 € 9 353 € 7 969 € 3 462 € 16 825 € 1 270 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
417 € 25 958 € 12 194 € 6 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
417€ 25 958€ 12 194€ 6€
52
O.
Kurzové straty
16€ 15€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
63 309€ 34 152€ 19 844€ 25 776€ 18 785€ 9 353€ 7 969€ 3 462€ 16 819€ 1 270€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-63 726 € -60 110 € -32 038 € -25 792 € -18 800 € -4 423 € 983 € 4 228 € -5 344 € 32 043 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
949 883 € -953 474 € -617 173 € 324 050 € 897 501 € 1 816 607 € 1 188 694 € 782 371 € 202 463 € 918 238 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
-10 208 € 717 € 15 829 € 136 893 € 257 039 € 435 380 € 307 509 € 246 163 € 105 472 € 210 488 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
132 570€ 230 519€ 468 470€ 307 432€ 274 373€ 123 668€ 210 615€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-10 208€ 717€ 15 829€ 4 323€ 26 520€ -33 090€ 77€ -28 210€ -18 196€ -127€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
960 091 € -954 191 € -633 002 € 187 157 € 640 462 € 1 381 227 € 881 185 € 536 208 € 96 991 € 707 750 €