Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

VAV Group s.r.o. "v likvidácii"

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2015
30.11.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
65 € 21 994 399 € 21 976 002 € 22 102 953 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
21 975 370 € 21 975 370 € 21 975 370 €
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
21 975 370 € 21 975 370 € 21 975 370 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
21 975 370 € 21 975 370 € 21 975 370 €
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
65 € 19 029 € 632 € 127 583 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
4 985 € 126 821 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
4 985 € 114 497 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
12 324 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
65 € 14 044 € 632 € 762 €
056
B.IV.1
Peniaze
65 € 14 030 € 629 € 725 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
14 € 3 € 37 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
65 € 21 994 399 € 21 976 002 € 22 102 953 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-2 130 347 € 19 854 525 € 19 841 169 € 19 842 490 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
4 396 951 € 4 396 951 € 4 376 951 € 4 376 951 €
069
A.I.1
Základné imanie
4 396 951 € 4 396 951 € 4 376 951 € 4 376 951 €
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
15 316 670 € 15 316 670 € 15 316 670 € 15 316 670 €
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
15 316 670 € 15 316 670 € 15 316 670 € 15 316 670 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
147 549 € 147 549 € 148 868 € 154 981 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
147 549 € 147 549 € 148 868 € 154 981 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-6 645 € -4 431 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-6 645 € -4 431 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-21 984 872 € -2 214 € -1 320 € -6 112 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
2 130 412 € 2 139 874 € 2 134 833 € 2 260 463 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
200 € 20 € 240 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
200 € 20 € 240 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
1 361 176 € 1 361 176 €
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
1 361 176 € 1 361 176 €
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
631 295 € 641 343 € 1 997 930 € 2 060 311 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
2 871 € 2 871 € 720 €
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
627 504 € 637 945 € 636 754 € 698 415 €
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 361 176 € 1 361 176 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
920 € 527 €
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
137 937 € 137 152 € 136 883 € 199 912 €
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
4 € 3 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
4 € 3 €