HAMA s.r.o. „v konkurze“

Monitorujte konkurzy a reštrukturalizácie obchodných partnerov s FinStat Premium

Súčasťou služby FinStat Premium je aj monitoring kritických udalostí firiem. Automaticky vás upozorníme v prípade výskytu konkurzu alebo reštrukturalizácie u Vašich obchodných partnerov.

FinStat Premium
  1. pridajte si firmu do monitoringu a v prípade nového záznamu o konkurze alebo reštrukturalizácii spoločnosti dostanete automaticky emailovú notifikáciu
  2. informácie o konaniach všetkých sledovaných spoločností máte k dispozícii kedykoľvek vo svojom konte zoradené chronologicky na časovej osi
  3. vo svojom konte môžete filtrovať dlhy podľa typu podania
  4. exportujte informácie o sledovaných firmách - vrátane konkurzných a reštrukturalizačných konaní - do Excelu

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Konkurzné konanie č. 4K78/2016

  • Spisová značka 4K78/2016
  • Prvý a posledný záznam 6.12.2016 - 19.6.2017

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
19.6.2017
Iné zverejnenie Oznámenie správcu KP recovery, k.s. Banská Bystrica Banskobystrický
21.3.2017
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty Oznámenie správcu KP recovery, k.s. Banská Bystrica Banskobystrický
14.3.2017
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu KP recovery, k.s. Banská Bystrica Banskobystrický
3.3.2017
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu KP recovery, k.s. Banská Bystrica Banskobystrický
24.2.2017
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu KP recovery, k.s. Banská Bystrica Banskobystrický
24.2.2017
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu KP recovery, k.s. Banská Bystrica Banskobystrický
23.2.2017
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Bystrica Banskobystrický
23.2.2017
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Bystrica Banskobystrický
17.1.2017
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu KP recovery, k.s. Banská Bystrica Banskobystrický
17.1.2017
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu KP recovery, k.s. Banská Bystrica Banskobystrický
10.1.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Bystrica Banskobystrický
28.12.2016
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Bystrica Banskobystrický