Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SDKÚ - DS - Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana

2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
0€ 2 257€ 3 423€ 8 571€ 43 292€
02
502
Spotreba energie
110€ 1 670€ 1 566€ 526€ 778€
04
511
Opravy a udržiavanie
0€ 167€ 0€ 34€ 3 667€
05
512
Cestovné
0€ 44€ 3€ 47€ 4 152€
06
513
Náklady na reprezentáciu
0€ 138€ 598€ 744€ 8 034€
07
518
Ostatné služby
4 985€ 19 711€ 44 792€ 105 018€ 174 978€
08
521
Mzdové náklady
6 010€ 9 522€ 11 883€ 61 206€ 222 267€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
646€ 3 200€ 4 961€ 13 988€ 78 103€
11
527
Zákonné sociálne náklady
17€ 37€ 43€ 677€ 9 088€
14
532
Daň z nehnuteľností
0€ 332€ 330€ 330€ 330€
15
538
Ostatné dane a poplatky
0€ 40€ 17€ 145€ 298€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
742€ 89€ 1 209€ 4 363€ 0€
17
542
Ostatné pokuty a penále
0€ 3 703€ 0€ 68€
18
543
Odpísanie pohľadávky
0€ 1 362€ 0€
19
544
Úroky
868€ 506€ 26 547€ 54 719€ 76 964€
22
547
Osobitné náklady
1 440€ 2 880€ 110 333€ 158 300€ 118 046€
24
549
Iné ostatné náklady
165€ 213€ 16 909€ 1 859€ 3 853€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 2 102€ 2 478€ 2 353€ 4 190€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
30 967€
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
0€ 6 639€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
0€ 3 121€ 3 030€ 5 430€ 4 943€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
45 950€ 46 028€ 231 827€ 419 674€ 759 690€
Výnosy
53
644
Úroky
0€ 0€ 2€ 7€
55
646
Prijaté dary
0€ 1 490€ 976€ 0€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
361 000€ 0€ 8 500€ 27 850€ 0€
66
658
Výnosy z nájmu majetku
0€ 30 000€ 0€ 1 793€
68
662
Prijaté príspevky od iných organizácií
0€ 94 000€ 14 000€ 110 000€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
0€ 13 000€ 147 100€ 256 800€ 133 300€
70
664
Prijaté členské príspevky
630€ 5 155€ 18 224€ 24 430€ 103 298€
73
691
Dotácie
0€ 272 758€ 565 417€ 565 417€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
361 630€ 18 155€ 572 072€ 889 475€ 913 814€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
315 680€ -27 873€ 340 245€ 469 801€ 154 124€
76
591
Daň z príjmov
0€ 7 684€ 6 127€ 319€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení
(r. 75 -
(r. 76 + r. 77))
(+/-)
315 680€ -27 873€ 332 561€ 463 674€ 153 805€