Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SDKÚ - DS - Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
0€ 2 257€ 3 423€ 8 571€ 43 292€
02
502
Spotreba energie
0€ 110€ 1 670€ 1 566€ 526€ 778€
03
504
Predaný tovar
04
511
Opravy a udržiavanie
0€ 167€ 0€ 34€ 3 667€
05
512
Cestovné
0€ 44€ 3€ 47€ 4 152€
06
513
Náklady na reprezentáciu
0€ 138€ 598€ 744€ 8 034€
07
518
Ostatné služby
3 014€ 1 347€ 4 985€ 19 711€ 44 792€ 105 018€ 174 978€
08
521
Mzdové náklady
0€ 6 010€ 9 522€ 11 883€ 61 206€ 222 267€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
0€ 646€ 3 200€ 4 961€ 13 988€ 78 103€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
11
527
Zákonné sociálne náklady
0€ 17€ 37€ 43€ 677€ 9 088€
12
528
Ostatné sociálne náklady
13
531
Daň z motorových vozidiel
14
532
Daň z nehnuteľností
0€ 332€ 330€ 330€ 330€
15
538
Ostatné dane a poplatky
0€ 40€ 17€ 145€ 298€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
0€ 229€ 742€ 89€ 1 209€ 4 363€ 0€
17
542
Ostatné pokuty a penále
498€ 0€ 3 703€ 0€ 68€
18
543
Odpísanie pohľadávky
0€ 1 362€ 0€
19
544
Úroky
1€ 1 000€ 868€ 506€ 26 547€ 54 719€ 76 964€
20
545
Kurzové straty
21
546
Dary
22
547
Osobitné náklady
0€ 1 440€ 2 880€ 110 333€ 158 300€ 118 046€
23
548
Manká a škody
24
549
Iné ostatné náklady
132€ 194€ 165€ 213€ 16 909€ 1 859€ 3 853€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 2 102€ 2 478€ 2 353€ 4 190€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 30 967€
27
553
Predané cenné papiere
28
554
Predaný materiál
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
0€ 6 639€
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
0€ 3 121€ 3 030€ 5 430€ 4 943€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
3 645€ 2 770€ 45 950€ 46 028€ 231 827€ 419 674€ 759 690€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
40
602
Tržby z predaja služieb
41
604
Tržby za predaný tovar
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
51
642
Ostatné pokuty a penále
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
53
644
Úroky
0€ 0€ 2€ 7€
54
645
Kurzové zisky
55
646
Prijaté dary
0€ 1 490€ 976€ 0€
56
647
Osobitné výnosy
57
648
Zákonné poplatky
58
649
Iné ostatné výnosy
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 361 000€ 0€ 8 500€ 27 850€ 0€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
62
654
Tržby z predaja materiálu
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
64
656
Výnosy z použitia fondu
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
0€ 30 000€ 0€ 1 793€
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
68
662
Prijaté príspevky od iných organizácií
0€ 94 000€ 14 000€ 110 000€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
0€ 1 700€ 0€ 13 000€ 147 100€ 256 800€ 133 300€
70
664
Prijaté členské príspevky
0€ 10€ 630€ 5 155€ 18 224€ 24 430€ 103 298€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
73
691
Dotácie
0€ 272 758€ 565 417€ 565 417€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
0€ 1 710€ 361 630€ 18 155€ 572 072€ 889 475€ 913 814€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
-3 645€ -1 060€ 315 680€ -27 873€ 340 245€ 469 801€ 154 124€
76
591
Daň z príjmov
0€ 7 684€ 6 127€ 319€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
-3 645€ -1 060€ 315 680€ -27 873€ 332 561€ 463 674€ 153 805€