Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
4 090 665€ 4 478 675€ 5 335 960€ 6 659 870€ 3 440 786€ 3 063 603€ 4 649 421€ 5 597 087€ 6 064 671€ 5 483 216€ 5 830 170€ 6 685 610€ 8 747 278€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
2 146 431€ 2 252 399€ 2 416 340€ 2 545 410€ 294 552€ 372 198€ 1 078 354€ 1 148 322€ 1 401 135€ 1 755 939€ 2 171 230€ 2 655 876€ 2 687 083€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
1 619 498€ 1 822 739€ 2 135 762€ 2 406€ 49 981€ 114 843€ 186 402€ 248 726€ 27 027€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
278 285€ 314 144€ 249 231€ 49 980€ 97 950€ 152 616€ 198 047€ 27 027€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
2€ 16 894€ 33 786€ 50 678€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
1 341 213€ 1 508 595€ 1 886 532€ 2 406€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
526 933€ 429 660€ 280 578€ 2 543 004€ 294 552€ 372 198€ 1 078 354€ 1 148 322€ 1 351 153€ 1 641 095€ 1 984 827€ 2 407 150€ 2 660 056€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
387 169€ 387 169€ 387 169€ 387 169€ 387 169€ 387 169€ 387 169€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
1 117€ 1 166€ 1 216€ 13 328€ 1 772€ 2 078€ 631 746€ 689 668€ 747 589€ 803 484€ 861 306€ 919 129€ 976 951€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
379 485€ 294 000€ 173 338€ 56 388€ 54 158€ 32 415€ 26 525€ 38 572€ 145 336€ 314 866€ 498 183€ 741 837€ 824 768€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
60 217€ 95 581€ 73 110€ 135 774€ 198 437€ 38 145€ 96 469€ 198 802€ 319 648€ 190 639€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
86 114€ 38 914€ 32 914€ 2 337 514€ 40 185€ 337 705€ 32 914€ 32 914€ 32 914€ 39 107€ 39 368€ 39 368€ 280 529€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
1 693 414€ 1 708 720€ 2 142 293€ 3 077 927€ 3 138 381€ 2 686 576€ 3 468 963€ 3 728 689€ 3 202 651€ 3 606 327€ 3 390 395€ 3 453 671€ 5 441 309€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
58 050€ 40 876€ 32 178€ 41 836€ 53 370€ 49 431€ 28 405€ 1 303€ 33 609€ 29 948€ 19 816€ 3 095€ 918€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
58 050€ 40 876€ 32 178€ 41 836€ 53 370€ 49 431€ 28 405€ 1 303€ 33 609€ 29 948€ 19 816€ 3 095€ 918€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 8 517€ 24 246€ 532€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 8 517€ 22 332€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 1 380€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 534€ 532€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
7 813€ 16 934€ 2 068€ 7 490€ 4 264€ 5 608€ 10 726€ 11 371€ 25 034€ 33 462€ 29 410€ 0€ 1 801€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
1 760€ 11 011€ 2 068€ 7 358€ 1 419€ 2 380€ 1 838€ 10 320€ 23 774€ 32 778€ 28 631€ 0€ 0€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
2 845€ 2 795€ 368€ 200€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 801€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
1€ 433€ 33€ 727€ 1 258€ 683€ 768€ 0€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
4 404€ 4 790€ 8 323€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
121€ 1 132€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
133€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
1 527€ 165€ 124€ 2€ 0€ 11€ 0€ 0€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
1 627 551€ 1 650 910€ 2 108 048€ 3 028 601€ 3 080 747€ 2 631 538€ 3 429 832€ 3 716 015€ 3 144 008€ 3 542 917€ 3 332 651€ 3 426 330€ 5 438 058€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
0€ 0€ 0€ 0€ 1€
087
2.
Ceniny (213)
0€ 0€ 0€ 0€ 19 250€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
1 627 551€ 1 650 910€ 2 108 048€ 3 028 601€ 3 080 747€ 2 631 538€ 3 429 832€ 3 716 015€ 3 144 008€ 3 542 917€ 3 332 651€ 3 426 330€ 5 418 807€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
250 821€ 517 557€ 777 327€ 1 036 533€ 7 854€ 4 829€ 102 104€ 720 076€ 1 460 885€ 120 950€ 268 546€ 576 063€ 618 886€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
250 821€ 517 557€ 777 327€ 1 036 533€ 7 854€ 4 829€ 102 104€ 720 076€ 1 460 885€ 120 950€ 268 546€ 576 063€ 618 886€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
4 090 665€ 4 478 675€ 5 335 960€ 6 659 870€ 3 440 786€ 3 063 603€ 4 649 421€ 5 597 087€ 6 064 671€ 5 483 216€ 5 830 170€ 6 685 610€ 8 747 278€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
763 270€ 2 426 208€ 3 077 040€ -163 519€ 253 186€ 310 718€ -768 010€ -1 036 756€ -663 920€ -775 236€ -611 049€ -705 620€ -1 620 864€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
763 270€ 2 426 208€ 3 077 040€ -163 519€ 253 186€ 310 718€ -768 010€ -1 036 756€ -663 920€ -775 236€ -611 049€ -705 620€ -1 620 864€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
2 426 208€ 3 077 040€ -163 519€ 253 186€ 310 718€ -770 957€ -1 036 756€ -663 920€ -775 236€ -611 049€ -616 042€ -1 620 864€ 96 190€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
-1 662 938€ -650 832€ 3 240 559€ -416 705€ -57 532€ 1 081 675€ 268 746€ -372 836€ 111 315€ -164 187€ 4 993€ 915 244€ -1 717 054€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
3 327 396€ 2 052 468€ 2 258 920€ 6 823 388€ 3 147 198€ 2 643 764€ 5 205 018€ 5 811 289€ 5 207 964€ 5 947 096€ 5 911 816€ 6 729 305€ 9 534 257€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
30 000€ 140 000€ 130 000€ 83 336€ 50 000€ 25 000€ 19 450€ 77 572€ 206 101€ 180 593€ 111 859€ 84 511€ 230 604€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
30 000€ 140 000€ 130 000€ 83 336€ 50 000€ 25 000€ 19 450€ 77 572€ 206 101€ 180 593€ 111 859€ 84 511€ 230 604€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
1 453 367€ 299 731€ 664 591€ 1 992 965€ 1 974 954€ 1 615 630€ 2 139 126€ 2 485 744€ 2 160 807€ 2 301 483€ 2 242 936€ 2 717 818€ 3 482 103€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
1 453 367€ 299 731€ 664 591€ 1 992 965€ 1 974 954€ 1 615 630€ 2 139 126€ 2 485 744€ 2 160 807€ 2 301 483€ 2 242 936€ 2 710 816€ 3 482 103€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 7 002€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
100 384€ 38 450€ 20 966€ 57 141€ 55 133€ 27 733€ 31 088€ 22 449€ 29 959€ 24 289€ 21 035€ 51 742€ 35 418€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
700€ 700€ 700€ 500€ 150€ 0€ 1 051€ 1 205€ 332€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
94 714€ 33 561€ 16 450€ 52 870€ 52 297€ 27 733€ 31 088€ 22 449€ 29 959€ 23 238€ 19 830€ 47 528€ 28 556€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
4 970€ 4 188€ 3 815€ 3 771€ 2 686€ 0€ 0€ 0€ 3 882€ 6 862€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
1 743 645€ 1 574 287€ 1 443 363€ 4 689 947€ 1 067 111€ 975 402€ 3 015 353€ 3 225 524€ 2 811 097€ 3 440 731€ 3 535 985€ 3 875 234€ 5 786 133€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
420 978€ 248 477€ 313 056€ 3 639 513€ 133 154€ 126 494€ 196 149€ 180 465€ 77 120€ 57 097€ 83 424€ 219 698€ 429 126€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 1 792€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
22 303€ 53 494€ 19 557€ 15 833€ 6 987€ 3 666€ 3 764€ 5 451€ 473€ 2 689€ 1 489€ 0€ 0€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
707 549€ 699 486€ 596 664€ 525 146€ 503 759€ 468 107€ 532 422€ 657 832€ 490 765€ 463 618€ 438 059€ 432 060€ 524 413€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
64€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
449 854€ 441 474€ 396 997€ 390 430€ 325 561€ 296 589€ 344 234€ 398 384€ 303 202€ 292 738€ 266 854€ 256 482€ 296 235€
166
15.
Daň z príjmov (341)
1 621€ 3 995€ 2 635€ 1 167€ 10 516€ 5 832€ 1 288€ 1 762€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
142 961€ 131 356€ 114 262€ 113 053€ 93 156€ 78 828€ 93 395€ 126 907€ 82 959€ 78 396€ 69 741€ 68 396€ 98 343€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
1 208€ 1 977€ 1 624€ 369€ 1 867€ 2 380€ 7 388€ 3 935€ 4 989€ 4 234€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
171€ 182€ 171€ 237€ 5€ 10€ 20€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
1 843 352€ 1 843 352€ 1 843 352€ 2 540 961€ 2 669 647€ 2 894 363€ 4 436 222€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
40 403€ 109 121€ 212 414€ 822 555€ 1 520 627€ 311 355€ 529 403€ 661 925€ 833 885€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
44€ 0€ 0€ 0€ 1 732€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
40 403€ 109 078€ 212 414€ 822 555€ 1 520 627€ 311 355€ 529 403€ 660 193€ 833 885€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€