Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2016 2015 2012 2011
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
AKTÍVA
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
1 114 766€ 1 039 463€ 1 343 824€ 889 194€
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
1 114 766€ 1 039 463€ 940 427€ 889 194€
010
 
Pozemky
(031))
37 159€ 37 159€ 33 970€ 32 609€
012
 
Stavby 021 -
(081 - 092AÚ))
728 556€ 755 073€ 767 278€ 805 706€
013
 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 -
(082 + 092AÚ))
17 868€ 22 921€ 27 804€ 25 840€
014
 
Dopravné prostriedky 023 -
(083 + 092AÚ))
32 890€ 25 297€ 17 376€ 23 678€
019
 
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042 - 094))
298 294€ 199 014€ 94 000€ 1 361€
021
3.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
403 397€ 0€
026
 
Ostatný dlhodobý finančný majetok
(069 - 096 AÚ))
403 397€ 0€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
2 250 312€ 1 891 549€ 863 528€ 1 023 487€
030
1.
Zásoby r. 031 až r. 036
30 452€ 18 348€ 99€ 203€
031
 
Materiál
(112 + 119) - 191)
9 161€ 5 309€ 99€ 203€
033
 
Výrobky
(123 - 194))
21 291€ 13 039€
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
32 955€ 48 016€ 126 541€ 13 066€
043
 
Pohľadávky z obchodného styku
(311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ)
15 584€ 13 294€ 14 940€ 7 609€
044
 
Ostatné pohľadávky
(315 AÚ - 391 AÚ))
16 319€ 18 566€ 3 279€ 2 151€
047
 
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+ 348))
0€ 15 957€ 14 861€ 0€
050
 
Iné pohľadávky
(335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ)
1 051€ 199€ 93 460€ 3 306€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
2 186 905€ 1 825 185€ 736 888€ 1 010 218€
052
 
Pokladnica
(211 + 213))
22 902€ 16 856€ 16 180€ 10 969€
053
 
Bankové účty
(221 AÚ + 261))
2 164 003€ 1 808 328€ 720 709€ 999 249€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
1 955€ 4 257€ 7 260€ 2 824€
058
1.
Náklady budúcich období
(381))
1 955€ 2 670€ 6 535€ 2 824€
059
 
Príjmy budúcich období
(385))
0€ 1 587€ 725€ 0€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
3 367 033€ 2 935 269€ 2 214 613€ 1 915 505€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
1 262 276€ 1 024 271€ 612 154€ 476 218€
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
41 872€ 41 872€ 42 013€ 38 616€
063
 
Základné imanie
(411))
41 872€ 41 872€ 38 616€ 38 616€
067
 
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín
(415))
3 397€
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+; - 428))
982 400€ 833 569€ 437 602€ 351 763€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 -
(r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101))
238 005€ 148 831€ 132 539€ 85 839€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
39 770€ 32 981€ 108 084€ 17 550€
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
25 460€ 24 564€ 8 811€ 11 615€
078
 
Krátkodobé rezervy
(323 + 451AÚ + 459AÚ))
25 460€ 24 564€ 8 811€ 11 615€
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
168€ -185€ 23€ 219€
080
 
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
168€ -185€ 23€ 219€
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
14 143€ 8 602€ 99 250€ 5 716€
088
 
Záväzky z obchodného styku
(321 až 326) okrem 323)
5 210€ 6 213€ 5 201€ 4 335€
091
 
Daňové záväzky
(341 až 345))
7 487€ 1 307€ 1 879€ 1 381€
096
 
Ostatné záväzky
(379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ))
1 447€ 1 081€ 92 170€
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
2 064 987€ 1 878 017€ 1 494 374€ 1 421 737€
103
 
Výnosy budúcich období
(384))
2 064 987€ 1 878 017€ 1 494 374€ 1 421 737€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
3 367 033€ 2 935 269€ 2 214 613€ 1 915 505€