Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2016 2015 2012 2011
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
AKTÍVA
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
1 114 766 € 1 039 463 € 1 343 824 € 889 194 €
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
1 114 766 € 1 039 463 € 940 427 € 889 194 €
010
 
Pozemky
(031))
37 159 € 37 159 € 33 970 € 32 609 €
012
 
Stavby 021 -
(081 - 092AÚ))
728 556 € 755 073 € 767 278 € 805 706 €
013
 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 -
(082 + 092AÚ))
17 868 € 22 921 € 27 804 € 25 840 €
014
 
Dopravné prostriedky 023 -
(083 + 092AÚ))
32 890 € 25 297 € 17 376 € 23 678 €
019
 
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042 - 094))
298 294 € 199 014 € 94 000 € 1 361 €
021
3.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
403 397 € 0 €
026
 
Ostatný dlhodobý finančný majetok
(069 - 096 AÚ))
403 397 € 0 €
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
2 250 312 € 1 891 549 € 863 528 € 1 023 487 €
030
1.
Zásoby r. 031 až r. 036
30 452 € 18 348 € 99 € 203 €
031
 
Materiál
(112 + 119) - 191)
9 161 € 5 309 € 99 € 203 €
033
 
Výrobky
(123 - 194))
21 291 € 13 039 €
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
32 955 € 48 016 € 126 541 € 13 066 €
043
 
Pohľadávky z obchodného styku
(311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ)
15 584 € 13 294 € 14 940 € 7 609 €
044
 
Ostatné pohľadávky
(315 AÚ - 391 AÚ))
16 319 € 18 566 € 3 279 € 2 151 €
047
 
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+ 348))
0 € 15 957 € 14 861 € 0 €
050
 
Iné pohľadávky
(335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ)
1 051 € 199 € 93 460 € 3 306 €
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
2 186 905 € 1 825 185 € 736 888 € 1 010 218 €
052
 
Pokladnica
(211 + 213))
22 902 € 16 856 € 16 180 € 10 969 €
053
 
Bankové účty
(221 AÚ + 261))
2 164 003 € 1 808 328 € 720 709 € 999 249 €
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
1 955 € 4 257 € 7 260 € 2 824 €
058
1.
Náklady budúcich období
(381))
1 955 € 2 670 € 6 535 € 2 824 €
059
 
Príjmy budúcich období
(385))
0 € 1 587 € 725 € 0 €
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
3 367 033 € 2 935 269 € 2 214 613 € 1 915 505 €
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
1 262 276 € 1 024 271 € 612 154 € 476 218 €
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
41 872 € 41 872 € 42 013 € 38 616 €
063
 
Základné imanie
(411))
41 872 € 41 872 € 38 616 € 38 616 €
067
 
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín
(415))
3 397 €
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+; - 428))
982 400 € 833 569 € 437 602 € 351 763 €
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 -
(r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101))
238 005 € 148 831 € 132 539 € 85 839 €
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
39 770 € 32 981 € 108 084 € 17 550 €
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
25 460 € 24 564 € 8 811 € 11 615 €
078
 
Krátkodobé rezervy
(323 + 451AÚ + 459AÚ))
25 460 € 24 564 € 8 811 € 11 615 €
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
168 € -185 € 23 € 219 €
080
 
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
168 € -185 € 23 € 219 €
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
14 143 € 8 602 € 99 250 € 5 716 €
088
 
Záväzky z obchodného styku
(321 až 326) okrem 323)
5 210 € 6 213 € 5 201 € 4 335 €
091
 
Daňové záväzky
(341 až 345))
7 487 € 1 307 € 1 879 € 1 381 €
096
 
Ostatné záväzky
(379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ))
1 447 € 1 081 € 92 170 €
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
2 064 987 € 1 878 017 € 1 494 374 € 1 421 737 €
103
 
Výnosy budúcich období
(384))
2 064 987 € 1 878 017 € 1 494 374 € 1 421 737 €
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
3 367 033 € 2 935 269 € 2 214 613 € 1 915 505 €