Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2016 2015 2012 2011
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
35 526€ 28 516€ 22 369€ 35 433€
02
502
Spotreba energie
11 276€ 10 689€ 7 884€ 8 533€
04
511
Opravy a udržiavanie
4 886€ 7 400€ 4 284€ 11 723€
05
512
Cestovné
3 687€ 3 527€ 2 361€ 800€
06
513
Náklady na reprezentáciu
11 079€ 9 709€ 6 398€ 8 559€
07
518
Ostatné služby
229 528€ 209 313€ 166 570€ 146 271€
08
521
Mzdové náklady
258 063€ 259 736€ 161 406€ 123 310€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
86 844€ 89 812€ 46 315€ 26 843€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
4 754€
11
527
Zákonné sociálne náklady
10 154€ 9 993€ 2 609€
14
532
Daň z nehnuteľností
803€ 803€ 583€ 322€
15
538
Ostatné dane a poplatky
168€ 142€ 350€ 257€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
20€ 35€
17
542
Ostatné pokuty a penále
0€ 5€ 7€
18
543
Odpísanie pohľadávky
9 721€ 0€
20
545
Kurzové straty
17€ 112€ 35€ 31€
21
546
Dary
83€ 4€ 1 600€
22
547
Osobitné náklady
27 985€ 31 122€ 19 849€ 25 328€
24
549
Iné ostatné náklady
4 109€ 3 547€ 2 896€ 3 379€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
42 233€ 43 262€ 62 210€ 70 440€
27
553
Predané cenné papiere
603 298€
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
6€ 0€ 331€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
4 436€ 546€ 30 697€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
1 211€ 4 688€ 6 989€ 3 900€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
741 833€ 1 316 257€ 517 190€ 498 435€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
3 812€ 349€
40
602
Tržby z predaja služieb
9 934€ 9 982€ 14 371€ 9 611€
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
-1 920€ -181€
53
644
Úroky
2 752€ 2 782€ 90€ 1 045€
54
645
Kurzové zisky
0€ 0€ 5€ 3€
55
646
Prijaté dary
11 821€ 9 740€ 320€ 46€
56
647
Osobitné výnosy
90€ 220€
58
649
Iné ostatné výnosy
1 507€ 3 856€ 7 077€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 000€ 0€ 2 000€ 1 090€
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 606 845€
68
662
Prijaté príspevky od iných organizácií
123 257€ 90 068€ 100 458€ 69 980€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
219 029€ 161 383€ 90 400€ 69 437€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
599 399€ 565 734€ 422 106€ 424 571€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
1 318€ 0€ 5 218€ 1 116€
73
691
Dotácie
9 575€ 17 000€ 9 579€ 8 434€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
982 485€ 1 467 647€ 651 625€ 585 553€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
240 652€ 151 391€ 134 435€ 87 118€
76
591
Daň z príjmov
2 648€ 2 560€ 1 896€ 1 279€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení
(r. 75 -
(r. 76 + r. 77))
(+/-)
238 005€ 148 831€ 132 539€ 85 839€