Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2012 2011 2010
01.09.2022
31.08.2023
01.09.2021
31.08.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.09.2019
31.08.2020
01.09.2018
31.08.2019
01.09.2017
31.08.2018
01.09.2016
31.08.2017
01.09.2015
31.08.2016
01.09.2014
31.08.2015
01.09.2011
30.06.2012
01.09.2010
31.08.2011
01.09.2009
31.08.2010
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
91 718€ 71 655€ 51 070€ 80 698€ 99 313€ 93 555€ 93 570€ 134 563€ 19 030€ 143 656€ 188 398€ 235 898€
02
502
Spotreba energie
222 369€ 157 668€ 143 539€ 170 865€ 172 746€ 167 242€ 170 512€ 173 914€ 19 256€
03
504
Predaný tovar
3 141€ 7 116€ 5 285€
04
511
Opravy a udržiavanie
8 370€ 20 932€ 6 977€ 8 639€ 5 052€ 9 164€ 17 377€ 37 727€ 9 583€ 13 317€ 20 450€ 13 143€
05
512
Cestovné
10 731€ 10 565€ 3 043€ 11 926€ 20 714€ 27 387€ 38 781€ 37 168€ 1 853€ 51 275€ 72 231€ 57 321€
06
513
Náklady na reprezentáciu
20 236€ 10 014€ 5 293€ 7 613€ 16 609€ 13 699€ 19 074€ 28 767€ 1 939€ 29 091€ 55 784€ 52 464€
07
518
Ostatné služby
1 798 675€ 1 723 671€ 1 902 781€ 1 873 120€ 1 943 140€ 1 849 260€ 2 098 427€ 1 732 440€ 134 500€ 4 917 368€ 4 263 593€ 4 114 622€
08
521
Mzdové náklady
2 020 293€ 1 992 405€ 1 851 520€ 1 573 318€ 1 910 458€ 1 988 259€ 2 360 910€ 3 074 496€ 553 431€ 3 634 527€ 3 676 304€ 3 121 012€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
690 409€ 676 877€ 627 435€ 533 760€ 645 901€ 669 724€ 802 789€ 1 047 711€ 184 467€ 893 953€ 962 395€ 771 299€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
11
527
Zákonné sociálne náklady
72 089€ 59 287€ 52 803€ 51 159€ 52 644€ 64 523€ 86 957€ 107 040€ 13 771€ 71 517€ 74 504€ 63 225€
12
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 2 294€ 0€
13
531
Daň z motorových vozidiel
130€ 746€ 166€
14
532
Daň z nehnuteľností
15
538
Ostatné dane a poplatky
4 738€ 3 292€ 254€ 4 434€ 3 476€ 2 538€ 3 542€ 9 865€ 106€ 1 993€ 2 479€ 3 048€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
145€ 0€ 10€ 83€ 3 463€ 97€ 0€ 1 198€ 2 261€ 154 862€
17
542
Ostatné pokuty a penále
82€ 30€ 194€ 62€ 31€ 41€ 4 301€ 31 553€ 2 891€
18
543
Odpísanie pohľadávky
9 915€ 22 008€ 37 413€ 27 454€ 5 078€ 36 129€ 368€ 8 117€
19
544
Úroky
0€ 0€ 937€ 494 458€ 77 173€ 63 898€ 88 468€ 74 071€
20
545
Kurzové straty
1 138€ 4 106€ 1 903€ 1 807€ 15 992€ 1 755€ 2 145€ 10 485€ 2 524€ 121 531€ 14 061€ 20 375€
21
546
Dary
53 811€ 49 234€ 7 900€ 24 752€ 30 727€ 30 222€ 18 176€ 109 198€ 0€ 1 660€
22
547
Osobitné náklady
742 679€ 619 547€ 478 747€ 551 386€ 319 458€ 283 856€ 316 104€ 426 790€ 88 924€ 301 861€ 254 243€ 199 191€
23
548
Manká a škody
763€ 0€ 10 798€ 0€
24
549
Iné ostatné náklady
472 301€ 470 893€ 242 226€ 292 302€ 343 446€ 342 616€ 571 829€ 336 335€ 92 733€ 291 590€ 345 178€ 272 080€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
60 651€ 47 559€ 35 122€ 110 391€ 365 129€ 361 552€ 369 117€ 297 853€ 8 412€ 343 226€ 361 516€ 280 312€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
315 078€ 0€ 60€ 13 195€
27
553
Predané cenné papiere
28
554
Predaný materiál
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
-940€ -9 384€ 8 762€ 0€ 66€ -8 591€ 0€
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
185€ 47 890€ 63 933€ 86 684€ 103 186€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
0€ 1 500€ 544 296€ 364 700€ 45 000€
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
10 000€
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
6 279 264€ 6 245 408€ 5 457 908€ 5 371 707€ 6 013 888€ 6 028 280€ 7 078 931€ 8 063 409€ 1 207 703€ 11 449 986€ 10 799 175€ 9 487 925€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
40
602
Tržby z predaja služieb
5 403 513€ 5 282 414€ 5 053 874€ 4 700 074€ 4 995 689€ 4 823 084€ 5 089 000€ 6 543 138€ 57 758€ 11 235 707€ 9 427 324€ 8 581 130€
41
604
Tržby za predaný tovar
1 299€ 3 916€
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
8 769€ 8 049€ 7 387€ 12 448€ 11 105€ 17 551€ 6 691€
51
642
Ostatné pokuty a penále
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
53
644
Úroky
60 535€ 34 045€ 34 045€ 33 449€ 33 317€ 33 509€ 29€ 80€ 11€ 294€ 18 629€ 6 544€
54
645
Kurzové zisky
2 589€ 1 861€ 1 640€ 63 727€ 529€ 26 674€ 83 747€ 1 594€ 2 481€ 40 629€ 1 353€ 9 387€
55
646
Prijaté dary
60€ 11 800€ 17 200€ 26 619€ 155 164€ 60 366€ 13 500€ 3 142€ 14 990€ 29 419€
56
647
Osobitné výnosy
57
648
Zákonné poplatky
58
649
Iné ostatné výnosy
25 974€ 15 325€ 43 684€ 59 289€ 26 785€ 92 067€ 36 435€ 34 647€ 9 879€ 31 049€ 25 689€ 72 121€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
315 078€ 0€ 1 250€ 0€ 638 765€ 0€ 24 646€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 17 730€ 10 597€ 0€
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
62
654
Tržby z predaja materiálu
0€ 581€
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
64
656
Výnosy z použitia fondu
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
201 550€ 49 770€
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
7 300€ 0€ 4 290€ 0€ 1 500€ 5 300€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
0€ 110 945€ 15 000€ 98 928€
70
664
Prijaté členské príspevky
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
607€ 2 236€ 1 407€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
73
691
Dotácie
768 682€ 855 665€ 692 358€ 678 694€ 917 895€ 901 767€ 1 423 903€ 746 040€ 70 890€ 348 422€ 454 604€ 295 000€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
6 471 673€ 6 562 206€ 5 852 088€ 5 564 882€ 6 017 479€ 6 050 398€ 6 719 401€ 8 099 306€ 159 161€ 11 760 936€ 9 970 770€ 8 998 924€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
192 409€ 316 798€ 394 180€ 193 175€ 3 591€ 22 118€ -359 530€ 35 896€ -1 048 542€ 310 950€ -828 405€ -489 001€
76
591
Daň z príjmov
1 309€ 0€ 0€ 0€ 6€ 0€ 21€ 16€ 0€ 58€ 165€ 1 228€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
191 100€ 316 798€ 394 180€ 193 175€ 3 585€ 22 118€ -359 551€ 35 881€ -1 048 542€ 310 892€ -828 570€ -490 229€