Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
1 447 549€ 1 091 778€ 910 073€ 1 021 542€ 1 118 821€ 1 240 377€ 1 368 322€ 1 479 941€ 1 526 849€ 1 594 928€ 1 715 379€
002
1.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
1 370€ 2 085€ 2 800€ 1 020€ 2 043€ 3 065€ 4 087€ 0€ 0€ 734€ 4 822€
003
 
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
004
 
Softvér 013 - (073+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 286€
005
 
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
1 370€ 2 085€ 2 800€ 1 020€ 2 043€ 3 065€ 0€ 0€ 0€ 734€ 4 536€
006
 
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
 
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 087€ 0€
008
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
1 446 179€ 1 089 693€ 907 273€ 1 020 522€ 1 116 779€ 1 237 312€ 1 364 235€ 1 479 941€ 1 526 849€ 1 594 194€ 1 710 557€
010
 
Pozemky (031)
123 473€ 123 473€ 123 473€ 123 473€ 123 473€ 123 473€ 123 473€ 123 473€ 123 473€ 123 473€ 123 473€
011
 
Umelecké diela a zbierky (032)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
012
 
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
965 984€ 622 677€ 688 500€ 786 726€ 880 542€ 977 650€ 1 078 084€ 1 168 243€ 1 258 409€ 1 356 856€ 1 455 132€
013
 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
356 721€ 343 543€ 95 301€ 110 324€ 112 764€ 136 189€ 162 678€ 188 226€ 144 967€ 113 865€ 131 952€
014
 
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
 
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
016
 
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
017
 
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
018
 
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
 
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
3.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
023
 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
 
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
 
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
 
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
 
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
1 740 815€ 2 031 191€ 2 176 956€ 2 023 630€ 1 878 176€ 1 690 161€ 1 642 880€ 1 450 068€ 1 397 504€ 1 213 579€ 1 008 030€
030
1.
Zásoby r. 031 až r. 036
146 464€ 18 197€ 8 089€ 9 825€ 6 061€ 8 330€ 15 647€ 21 013€ 20 276€ 18 580€ 26 909€
031
 
Materiál (112 + 119) - 191
146 464€ 18 197€ 8 089€ 9 825€ 6 061€ 8 330€ 15 647€ 21 013€ 20 276€ 18 580€ 26 909€
032
 
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
 
Výrobky (123 - 194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
034
 
Zvieratá (124 - 195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
035
 
Tovar (132 + 139) - 196
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
036
 
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
2.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 59 646€ 119 292€ 178 938€ 238 585€ 298 231€
038
 
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 59 646€ 119 292€ 178 938€ 238 585€ 298 231€
039
 
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
 
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
 
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
440 419€ 371 069€ 169 831€ 351 939€ 329 527€ 276 547€ 294 133€ 401 805€ 261 398€ 315 329€ 256 755€
043
 
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
427 516€ 353 034€ 150 855€ 347 553€ 318 229€ 261 671€ 289 604€ 395 561€ 252 545€ 312 527€ 254 133€
044
 
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
1 632€ 1 657€ 2 178€ 1 897€ 0€ 250€ 739€ -1 030€ 569€ 162€ 659€
045
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
 
Daňové pohľadávky (341 až 345)
0€ 0€ 0€ 0€ 2 741€ 0€ 0€ 0€
047
 
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
 
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
 
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
 
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
11 271€ 16 378€ 16 798€ 2 490€ 8 557€ 14 626€ 3 790€ 7 274€ 8 284€ 2 640€ 1 963€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
1 153 932€ 1 641 926€ 1 999 037€ 1 661 866€ 1 542 589€ 1 405 284€ 1 273 454€ 907 957€ 936 891€ 641 085€ 426 135€
052
 
Pokladnica (211 + 213)
34 586€ 24 354€ 15 541€ 24 528€ 29 335€ 28 440€ 16 591€ 7 042€ 13 897€ 51 349€ 9 965€
053
 
Bankové účty (221 AÚ + 261)
1 119 345€ 1 617 572€ 1 983 496€ 1 637 338€ 1 513 254€ 1 376 844€ 1 256 864€ 900 915€ 922 994€ 589 736€ 416 170€
054
 
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
 
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
 
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
110 924€ 75 841€ 78 061€ 41 005€ 12 875€ 26 288€ -7 507€ 11 888€ 19 052€ 4 174€ 37 800€
058
1.
Náklady budúcich období (381)
14 993€ 16 364€ 12 167€ 11 653€ 11 770€ 7 469€ 5 216€ 4 437€ 3 722€ 3 567€ 2 297€
059
 
Príjmy budúcich období (385)
95 931€ 59 477€ 65 894€ 29 352€ 1 105€ 18 819€ -12 723€ 7 451€ 15 330€ 607€ 35 503€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
3 299 288€ 3 198 811€ 3 165 091€ 3 086 177€ 3 009 873€ 2 956 826€ 3 003 696€ 2 941 898€ 2 943 405€ 2 812 681€ 2 761 209€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
2 862 865€ 2 825 801€ 2 815 301€ 2 776 105€ 2 756 990€ 2 745 965€ 2 725 868€ 2 721 673€ 2 673 303€ 2 619 459€ 2 534 958€
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
3 560 103€ 3 560 103€ 3 560 103€ 3 560 103€ 3 560 103€ 3 560 103€ 3 560 103€ 3 560 103€ 3 560 103€ 3 560 103€ 3 560 103€
063
 
Základné imanie (411)
3 560 103€ 3 560 103€ 3 560 103€ 3 560 103€ 3 560 103€ 3 560 103€ 3 560 103€ 3 560 103€ 3 560 103€ 3 560 103€ 3 560 103€
064
 
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
 
Fond reprodukcie (413)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
 
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
 
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
2.
Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
 
Rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
 
Fondy tvorené zo zisku (423)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
 
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
-734 302€ -744 802€ -783 997€ -803 112€ -814 138€ -834 253€ -837 899€ -886 219€ -940 644€ -1 017 850€ -1 026 991€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r.
101)
37 064€ 10 500€ 39 196€ 19 115€ 11 026€ 20 115€ 3 664€ 47 790€ 53 844€ 77 206€ 1 846€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
309 240€ 363 804€ 344 779€ 307 659€ 250 342€ 210 861€ 276 269€ 218 493€ 267 952€ 185 413€ 224 999€
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
40 646€ 78 819€ 48 747€ 43 482€ 44 214€ 47 984€ 32 097€ 23 473€ 18 621€ 15 621€ 29 272€
076
 
Rezervy zákonné (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 743€ 8 717€
077
 
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 934€ 826€
078
 
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
40 646€ 78 819€ 48 747€ 43 482€ 44 214€ 47 984€ 32 097€ 23 473€ 18 621€
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
4 441€ 1 504€ 232€ 1 195€ 1 908€ 3 074€ 3 495€ 2 552€ 2 122€
080
 
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
4 441€ 1 504€ 232€ 1 195€ 1 908€ 3 074€ 2 577€ 1 618€ 1 144€
081
 
Vydané dlhopisy (473)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
082
 
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 980€
083
 
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
 
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
 
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
086
 
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 918€ 935€ 977€ 809€ 911€
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
264 153€ 283 481€ 295 800€ 262 982€ 204 220€ 159 804€ 240 677€ 192 467€ 247 209€ 168 049€ 187 010€
088
 
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
47 060€ 99 939€ 86 474€ 57 841€ 48 604€ 29 676€ 95 902€ 78 719€ 119 028€ 68 505€ 73 543€
089
 
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
116 776€ 94 328€ 96 150€ 85 004€ 80 865€ 73 729€ 67 498€ 62 442€ 68 500€ 46 927€ 47 277€
090
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
75 864€ 61 783€ 64 798€ 55 246€ 53 848€ 49 078€ 44 546€ 41 113€ 40 053€ 29 073€ 28 957€
091
 
Daňové záväzky (341 až 345)
22 323€ 25 693€ 22 811€ 27 315€ 19 153€ 2 813€ 30 378€ 9 216€ 19 022€ 17 137€ 24 473€
092
 
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
 
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
 
Záväzky voči účastníkom združení (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
 
Spojovací účet pri združení (396)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
 
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
2 129€ 1 739€ 25 566€ 37 577€ 1 749€ 4 508€ 2 354€ 978€ 606€ 6 407€ 12 760€
097
4.
Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
 
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
 
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
 
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
127 184€ 9 206€ 5 011€ 2 413€ 2 540€ 0€ 1 559€ 1 731€ 2 150€ 7 809€ 1 252€
102
1.
Výdavky budúcich období (383)
2 604€ 2 598€ 2 598€ 0€ 0€ 0€ 51€ 50€ 160€ 200€ 72€
103
 
Výnosy budúcich období (384)
124 579€ 6 608€ 2 413€ 2 413€ 2 540€ 0€ 1 508€ 1 681€ 1 990€ 7 609€ 1 180€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
3 299 288€ 3 198 811€ 3 165 091€ 3 086 177€ 3 009 873€ 2 956 826€ 3 003 696€ 2 941 898€ 2 943 405€ 2 812 681€ 2 761 209€