Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nemocnice a polikliniky, n.o.

2012 2011 2010
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
5 688 155 € 5 146 614 € 4 746 871 €
02
502
Spotreba energie
1 110 407 € 1 098 873 € 1 033 884 €
04
511
Opravy a udržiavanie
376 629 € 280 176 € 329 188 €
05
512
Cestovné
63 245 € 65 034 € 85 763 €
06
513
Náklady na reprezentáciu
3 790 € 5 404 € 2 315 €
07
518
Ostatné služby
1 098 320 € 1 409 805 € 1 258 756 €
08
521
Mzdové náklady
11 389 903 € 10 338 628 € 10 398 527 €
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
2 848 011 € 2 595 053 € 2 295 128 €
10
525
Ostatné sociálne poistenie
3 374 € 5 259 € 7 561 €
11
527
Zákonné sociálne náklady
231 847 € 209 913 € 242 814 €
13
531
Daň z motorových vozidiel
78 € 78 € 75 €
14
532
Daň z nehnuteľností
41 282 € 23 502 € 23 537 €
15
538
Ostatné dane a poplatky
3 818 € 3 258 € 4 642 €
16
541
Zmluvné pokuty a penále
25 285 € 39 012 € 116 862 €
17
542
Ostatné pokuty a penále
8 754 € 18 072 € 17 557 €
18
543
Odpísanie pohľadávky
304 912 € 795 € 2 743 €
19
544
Úroky
65 050 € 118 784 € 144 195 €
20
545
Kurzové straty
18 € 79 € 156 €
23
548
Manká a škody
14 086 € 9 317 € 10 935 €
24
549
Iné ostatné náklady
1 074 521 € 569 479 € 565 495 €
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 360 200 € 1 527 285 € 1 218 915 €
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
215 714 € 149 793 €
28
554
Predaný materiál
12 965 € 7 401 € 11 847 €
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
296 195 € 96 425 €
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
26 236 559 € 23 718 038 € 22 517 765 €
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
78 €
40
602
Tržby z predaja služieb
25 354 655 € 22 162 741 € 21 331 179 €
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
292 921 € 214 915 € 129 015 €
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
106 372 € 106 603 € 108 900 €
53
644
Úroky
11 545 € 21 623 € 23 363 €
54
645
Kurzové zisky
33 € 3 €
55
646
Prijaté dary
12 219 € 27 056 € 45 049 €
58
649
Iné ostatné výnosy
132 614 € 39 154 € 310 785 €
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
218 714 € 251 893 €
62
654
Tržby z predaja materiálu
12 926 € 7 357 € 11 817 €
66
658
Výnosy z nájmu majetku
305 149 € 339 756 € 365 977 €
68
662
Prijaté príspevky od iných organizácií
5 823 € 2 859 € 21 853 €
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
93 060 € 102 496 € 100 184 €
73
691
Dotácie
779 483 € 515 810 € 19 002 €
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
27 325 559 € 23 792 373 € 22 467 198 €
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
1 089 000 € 74 335 € -50 567 €
76
591
Daň z príjmov
13 493 € 22 356 € 23 112 €
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení
(r. 75 -
(r. 76 + r. 77))
(+/-)
1 075 507 € 51 979 € -73 679 €