Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
14 630 801€ 13 295 436€ 13 553 023€ 13 221 717€ 13 259 085€ 13 476 555€ 13 747 872€ 14 784 323€ 15 049 850€ 14 236 032€ 14 882 901€
002
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
89 173€ 38 976€ 45 536€ 38 673€ 21 487€ 40 870€ 45 026€ 128 955€ 213 410€ 306 838€ 305 723€
003
A.I.1
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
004
A.I.2.
Softvér 013 - (073+091AÚ)
16 914€ 23 781€ 37 247€ 29 612€ 16 632€ 12 689€ 36 429€ 93 766€ 155 871€ 219 299€ 117 264€
005
A.I.3.
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
30 620€ 15 195€ 0€ 772€ 3 350€ 5 928€ 8 597€ 35 189€ 57 539€ 87 539€ 117 539€
006
A.I.4.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
A.I.5.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
41 639€ 0€ 8 288€ 8 288€ 1 505€ 22 253€ 0€ 0€ 0€ 0€ 70 920€
008
A.I.6.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
14 541 628€ 13 256 460€ 13 507 488€ 13 183 045€ 13 237 599€ 13 435 685€ 13 702 846€ 14 655 368€ 14 836 440€ 13 929 194€ 14 577 178€
010
A.II.1,
Pozemky (031)
263 220€ 263 220€ 263 220€ 263 220€ 263 220€ 263 220€ 263 220€ 263 220€ 263 491€ 263 491€ 263 491€
011
A.II.2.
Umelecké diela a zbierky (032)
85 394€ 80 546€ 80 546€ 80 546€ 80 546€ 80 546€ 80 546€ 80 546€ 80 546€ 80 546€ 80 358€
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
12 040 395€ 12 257 983€ 12 436 063€ 12 456 973€ 12 352 035€ 12 575 821€ 12 490 165€ 12 844 219€ 10 192 299€ 10 374 276€ 10 277 375€
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
1 298 415€ 598 097€ 517 508€ 358 953€ 312 931€ 379 104€ 537 521€ 1 131 341€ 2 018 147€ 2 816 072€ 3 639 463€
014
A.II.5.
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
0€ 0€ 1 447€ 4 930€ 9 204€ 18 707€ 35 511€ 35 320€ 50 508€ 43 920€ 22 079€
015
A.II.6.
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
016
A.II.7.
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
017
A.II.8.
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
018
A.II.9.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
A.II.10.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
854 204€ 56 614€ 208 704€ 18 423€ 219 663€ 118 288€ 295 884€ 300 722€ 2 231 450€ 350 890€ 294 414€
020
A.II.11.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
023
A.III.2.
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.3.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.4.
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
A.III.5.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
A.III.6.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
A.III.7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
6 385 706€ 8 686 300€ 5 611 350€ 4 260 988€ 3 750 162€ 3 218 523€ 3 116 788€ 2 670 749€ 3 547 201€ 4 079 255€ 3 985 621€
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
120 350€ 136 672€ 143 437€ 133 328€ 118 001€ 319 194€ 216 641€ 389 642€ 341 684€ 223 945€ 116 536€
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
23 000€ 27 123€ 28 888€ 25 621€ 19 323€ 217 904€ 105 737€ 260 185€ 243 623€ 138 270€ 59 881€
032
B.I.2.
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.I.3.
Výrobky (123 - 194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
034
B.I.4.
Zvieratá (124 - 195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
035
B.I.5.
Tovar (132 + 139) - 196
97 350€ 109 549€ 114 550€ 107 707€ 98 678€ 101 290€ 110 904€ 129 458€ 98 061€ 85 676€ 56 654€
036
B.I.6.
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
B.II.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
B.II.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
B.II.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.3.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.4.
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
64 009€ 44 962€ 50 246€ 54 457€ 55 104€ 65 899€ 61 931€ 51 963€ 60 046€ 97 952€ 41 206€
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
43 831€ 41 123€ 42 991€ 47 222€ 45 448€ 49 534€ 56 849€ 42 315€ 36 438€ 47 944€ 40 572€
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
B.III.4.
Daňové pohľadávky (341 až 345)
0€ 0€ 1 198€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 503€ 0€ 981€ 0€
047
B.III.5.
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 47 991€ 0€
048
B.III.6.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.7.
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
20 178€ 3 839€ 6 056€ 7 235€ 9 656€ 16 365€ 5 082€ 6 145€ 23 608€ 1 036€ 633€
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
6 201 348€ 8 504 667€ 5 417 667€ 4 073 203€ 3 577 056€ 2 833 430€ 2 838 216€ 2 229 144€ 3 145 471€ 3 757 357€ 3 827 880€
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
1 032€ 1 689€ 2 178€ 2 616€ 6 045€ 3 922€ 1 155€ 2 666€ 1 379€ 2 805€ 1 050€
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
6 200 316€ 8 502 977€ 5 415 490€ 4 070 587€ 3 571 012€ 2 829 508€ 2 837 061€ 2 226 478€ 3 144 093€ 3 754 552€ 3 826 830€
054
B.IV.3.
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
B.IV.4.
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
B.IV.5.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
31 648€ 18 175€ 27 883€ 23 884€ 18 734€ 13 312€ 10 231€ 10 343€ 10 284€ 29 996€ 17 707€
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
31 648€ 18 175€ 27 883€ 23 884€ 18 734€ 13 312€ 10 231€ 10 343€ 10 284€ 29 996€ 17 707€
059
C.2.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
21 048 156€ 21 999 911€ 19 192 257€ 17 506 590€ 17 027 981€ 16 708 390€ 16 874 891€ 17 465 415€ 18 607 336€ 18 345 282€ 18 886 230€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
7 403 209€ 7 452 378€ 7 402 225€ 6 769 147€ 6 589 485€ 6 537 115€ 6 718 099€ 6 597 291€ 7 462 818€ 7 883 828€ 8 031 545€
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
5 646 007€ 5 602 870€ 5 713 139€ 5 536 954€ 5 556 939€ 5 635 467€ 5 790 904€ 5 683 180€ 5 709 479€ 5 686 886€ 5 844 374€
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
4 026 914€ 4 120 443€ 4 342 964€ 4 515 851€ 4 563 372€ 4 705 252€ 4 911 481€ 5 177 512€ 4 835 607€ 4 787 214€ 4 991 566€
064
A.I.2.
Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)
309 455€ 266 318€ 376 586€ 200 402€ 220 387€ 298 915€ 454 352€ 346 628€ 372 927€ 350 334€ 507 822€
065
A.I.3.
Fond reprodukcie (413)
1 309 638€ 1 216 109€ 993 588€ 820 701€ 773 180€ 631 300€ 425 071€ 159 040€ 500 945€ 549 338€ 344 986€
066
A.I.4.
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
A.II.
Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070
1 027 948€ 1 124 967€ 893 714€ 797 832€ 738 555€ 720 621€ 756 794€ 751 232€ 492 985€ 947 280€ 939 632€
068
A.II.1.
Rezervný fond (421)
956 807€ 1 055 790€ 823 660€ 722 436€ 661 575€ 652 989€ 693 571€ 688 360€ 431 965€ 884 743€ 875 416€
069
A.II.2.
Fondy tvorené zo zisku (423)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
A.II.3.
Ostatné fondy (427)
71 141€ 69 177€ 70 054€ 75 396€ 76 980€ 67 632€ 63 224€ 62 872€ 61 020€ 62 538€ 64 215€
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
639 911€ 558 600€ 331 112€ 231 913€ 172 269€ 163 854€ 157 565€ 152 458€ 1 244 872€ 1 237 979€ 1 224 223€
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100)
89 343€ 165 941€ 464 259€ 202 448€ 121 722€ 17 173€ 12 836€ 10 422€ 15 483€ 11 682€ 23 315€
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
1 845 838€ 1 826 951€ 1 467 381€ 1 336 831€ 1 122 951€ 1 022 075€ 971 148€ 995 348€ 1 075 910€ 1 113 517€ 852 379€
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
196 084€ 235 217€ 353 675€ 150 393€ 130 770€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
B.I.2.
Rezervy zákonné (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
B.I.3.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
196 084€ 235 217€ 353 675€ 150 393€ 130 770€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
34 447€ 39 467€ 27 938€ 9 307€ 11 167€ 20 433€ 21 911€ 23 643€ 29 523€ 23 738€ 10 559€
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
34 447€ 39 467€ 27 938€ 4 758€ 4 596€ 11 840€ 11 296€ 23 643€ 29 523€ 23 738€ 10 559€
080
B.II.2.
Vydané dlhopisy (473)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
B.II.3.
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
082
B.II.4.
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
B.II.5.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
B.II.6.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.II.7.
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
0€ 0€ 0€ 4 549€ 6 571€ 8 593€ 10 614€ 0€ 0€ 0€ 0€
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
1 615 306€ 1 552 267€ 1 085 769€ 1 177 131€ 981 013€ 1 001 642€ 949 238€ 971 706€ 1 046 387€ 1 089 778€ 841 820€
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
543 436€ 199 310€ 92 835€ 204 140€ 174 943€ 145 372€ 95 329€ 142 867€ 278 424€ 290 977€ 183 265€
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
536 199€ 642 417€ 515 279€ 488 472€ 419 195€ 422 763€ 402 844€ 366 158€ 413 223€ 372 843€ 364 301€
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
349 108€ 424 087€ 335 847€ 314 467€ 268 756€ 265 814€ 256 736€ 234 798€ 252 120€ 240 790€ 217 420€
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
155 118€ 165 830€ 133 282€ 144 912€ 109 001€ 87 068€ 83 966€ 77 655€ 77 552€ 79 851€ 73 363€
091
B.III.5.
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
B.III.6.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
B.III.7.
Záväzky voči účastníkom združení (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
B.III.8.
Spojovací účet pri združení (396)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
31 445€ 120 623€ 8 525€ 25 139€ 9 118€ 80 625€ 110 363€ 150 227€ 25 068€ 105 317€ 3 470€
096
B.IV.
Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
B.IV.1.
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.IV.2.
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.IV.3.
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
11 799 109€ 12 720 583€ 10 322 651€ 9 400 612€ 9 315 545€ 9 149 200€ 9 185 644€ 9 872 775€ 10 068 607€ 9 347 938€ 10 002 306€
101
C.I.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
536 718€ 12 720 583€ 10 322 651€ 9 400 612€ 9 315 545€ 9 149 200€ 9 185 644€ 9 872 775€ 10 068 607€ 9 347 938€ 10 002 306€
103
C.I.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)
11 262 391€
104
 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
21 048 156€ 21 999 911€ 19 192 257€ 17 506 590€ 17 027 981€ 16 708 390€ 16 874 891€ 17 465 415€ 18 607 336€ 18 345 282€ 18 886 230€