Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
13 553 023€ 13 221 717€ 13 259 085€ 13 476 555€ 13 747 872€ 14 784 323€ 15 049 850€ 14 236 032€ 14 882 901€
002
1.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
45 536€ 38 673€ 21 487€ 40 870€ 45 026€ 128 955€ 213 410€ 306 838€ 305 723€
004
 
Softvér 013 - (073+091AÚ)
37 247€ 29 612€ 16 632€ 12 689€ 36 429€ 93 766€ 155 871€ 219 299€ 117 264€
005
 
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
0€ 772€ 3 350€ 5 928€ 8 597€ 35 189€ 57 539€ 87 539€ 117 539€
007
 
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
8 288€ 8 288€ 1 505€ 22 253€ 0€ 0€ 0€ 0€ 70 920€
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
13 507 488€ 13 183 045€ 13 237 599€ 13 435 685€ 13 702 846€ 14 655 368€ 14 836 440€ 13 929 194€ 14 577 178€
010
 
Pozemky (031)
263 220€ 263 220€ 263 220€ 263 220€ 263 220€ 263 220€ 263 491€ 263 491€ 263 491€
011
 
Umelecké diela a zbierky (032)
80 546€ 80 546€ 80 546€ 80 546€ 80 546€ 80 546€ 80 546€ 80 546€ 80 358€
012
 
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
12 436 063€ 12 456 973€ 12 352 035€ 12 575 821€ 12 490 165€ 12 844 219€ 10 192 299€ 10 374 276€ 10 277 375€
013
 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
517 508€ 358 953€ 312 931€ 379 104€ 537 521€ 1 131 341€ 2 018 147€ 2 816 072€ 3 639 463€
014
 
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
1 447€ 4 930€ 9 204€ 18 707€ 35 511€ 35 320€ 50 508€ 43 920€ 22 079€
019
 
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
208 704€ 18 423€ 219 663€ 118 288€ 295 884€ 300 722€ 2 231 450€ 350 890€ 294 414€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
5 611 350€ 4 260 988€ 3 750 162€ 3 218 523€ 3 116 788€ 2 670 749€ 3 547 201€ 4 079 255€ 3 985 621€
030
1.
Zásoby r. 031 až r. 036
143 437€ 133 328€ 118 001€ 319 194€ 216 641€ 389 642€ 341 684€ 223 945€ 116 536€
031
 
Materiál (112 + 119) - 191
28 888€ 25 621€ 19 323€ 217 904€ 105 737€ 260 185€ 243 623€ 138 270€ 59 881€
035
 
Tovar (132 + 139) - 196
114 550€ 107 707€ 98 678€ 101 290€ 110 904€ 129 458€ 98 061€ 85 676€ 56 654€
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
50 246€ 54 457€ 55 104€ 65 899€ 61 931€ 51 963€ 60 046€ 97 952€ 41 206€
043
 
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
42 991€ 47 222€ 45 448€ 49 534€ 56 849€ 42 315€ 36 438€ 47 944€ 40 572€
046
 
Daňové pohľadávky (341 až 345)
1 198€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 503€ 0€ 981€ 0€
047
 
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 47 991€ 0€
050
 
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
6 056€ 7 235€ 9 656€ 16 365€ 5 082€ 6 145€ 23 608€ 1 036€ 633€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
5 417 667€ 4 073 203€ 3 577 056€ 2 833 430€ 2 838 216€ 2 229 144€ 3 145 471€ 3 757 357€ 3 827 880€
052
 
Pokladnica (211 + 213)
2 178€ 2 616€ 6 045€ 3 922€ 1 155€ 2 666€ 1 379€ 2 805€ 1 050€
053
 
Bankové účty (221 AÚ + 261)
5 415 490€ 4 070 587€ 3 571 012€ 2 829 508€ 2 837 061€ 2 226 478€ 3 144 093€ 3 754 552€ 3 826 830€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
27 883€ 23 884€ 18 734€ 13 312€ 10 231€ 10 343€ 10 284€ 29 996€ 17 707€
058
1.
Náklady budúcich období (381)
27 883€ 23 884€ 18 734€ 13 312€ 10 231€ 10 343€ 10 284€ 29 996€ 17 707€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
19 192 257€ 17 506 590€ 17 027 981€ 16 708 390€ 16 874 891€ 17 465 415€ 18 607 336€ 18 345 282€ 18 886 230€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
7 402 225€ 6 769 147€ 6 589 485€ 6 537 115€ 6 718 099€ 6 597 291€ 7 462 818€ 7 883 828€ 8 031 545€
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
5 713 139€ 5 536 954€ 5 556 939€ 5 635 467€ 5 790 904€ 5 683 180€ 5 709 479€ 5 686 886€ 5 844 374€
063
 
Základné imanie (411)
4 342 964€ 4 515 851€ 4 563 372€ 4 705 252€ 4 911 481€ 5 177 512€ 4 835 607€ 4 787 214€ 4 991 566€
064
 
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)
376 586€ 200 402€ 220 387€ 298 915€ 454 352€ 346 628€ 372 927€ 350 334€ 507 822€
065
 
Fond reprodukcie (413)
993 588€ 820 701€ 773 180€ 631 300€ 425 071€ 159 040€ 500 945€ 549 338€ 344 986€
068
2.
Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071
893 714€ 797 832€ 738 555€ 720 621€ 756 794€ 751 232€ 492 985€ 947 280€ 939 632€
069
 
Rezervný fond (421)
823 660€ 722 436€ 661 575€ 652 989€ 693 571€ 688 360€ 431 965€ 884 743€ 875 416€
071
 
Ostatné fondy (427)
70 054€ 75 396€ 76 980€ 67 632€ 63 224€ 62 872€ 61 020€ 62 538€ 64 215€
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
331 112€ 231 913€ 172 269€ 163 854€ 157 565€ 152 458€ 1 244 872€ 1 237 979€ 1 224 223€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r.
101)
464 259€ 202 448€ 121 722€ 17 173€ 12 836€ 10 422€ 15 483€ 11 682€ 23 315€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
1 467 381€ 1 336 831€ 1 122 951€ 1 022 075€ 971 148€ 995 348€ 1 075 910€ 1 113 517€ 852 379€
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
353 675€ 150 393€ 130 770€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
 
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
353 675€ 150 393€ 130 770€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
27 938€ 9 307€ 11 167€ 20 433€ 21 911€ 23 643€ 29 523€ 23 738€ 10 559€
080
 
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
27 938€ 4 758€ 4 596€ 11 840€ 11 296€ 23 643€ 29 523€ 23 738€ 10 559€
086
 
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
0€ 4 549€ 6 571€ 8 593€ 10 614€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
1 085 769€ 1 177 131€ 981 013€ 1 001 642€ 949 238€ 971 706€ 1 046 387€ 1 089 778€ 841 820€
088
 
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
92 835€ 204 140€ 174 943€ 145 372€ 95 329€ 142 867€ 278 424€ 290 977€ 183 265€
089
 
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
515 279€ 488 472€ 419 195€ 422 763€ 402 844€ 366 158€ 413 223€ 372 843€ 364 301€
090
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
335 847€ 314 467€ 268 756€ 265 814€ 256 736€ 234 798€ 252 120€ 240 790€ 217 420€
091
 
Daňové záväzky (341 až 345)
133 282€ 144 912€ 109 001€ 87 068€ 83 966€ 77 655€ 77 552€ 79 851€ 73 363€
096
 
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
8 525€ 25 139€ 9 118€ 80 625€ 110 363€ 150 227€ 25 068€ 105 317€ 3 470€
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
10 322 651€ 9 400 612€ 9 315 545€ 9 149 200€ 9 185 644€ 9 872 775€ 10 068 607€ 9 347 938€ 10 002 306€
103
 
Výnosy budúcich období (384)
10 322 651€ 9 400 612€ 9 315 545€ 9 149 200€ 9 185 644€ 9 872 775€ 10 068 607€ 9 347 938€ 10 002 306€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
19 192 257€ 17 506 590€ 17 027 981€ 16 708 390€ 16 874 891€ 17 465 415€ 18 607 336€ 18 345 282€ 18 886 230€