Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nemocnica Alexandra Wintera n.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
3 928 410€ 3 642 058€ 3 810 383€ 3 352 400€ 3 606 767€ 3 838 125€ 4 294 146€ 4 874 784€ 5 212 171€ 6 675 845€
002
1.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
13 606€ 21 951€ 26 320€ 3 269€ 4 421€ 0€ 2 654€ 17 779€ 35 623€ 50 291€
004
 
Softvér 013 -
(073+091AÚ))
13 606€ 21 951€ 26 320€ 3 269€ 4 421€ 0€ 2 654€ 17 779€ 35 623€ 29 046€
008
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
(051- 095AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 21 245€
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
3 914 804€ 3 620 107€ 3 784 063€ 3 349 131€ 3 602 346€ 3 838 125€ 4 291 492€ 4 857 005€ 5 176 548€ 6 625 554€
010
 
Pozemky
(031))
449 871€ 449 871€ 449 871€ 449 871€ 449 871€ 449 871€ 449 871€ 449 871€ 449 871€ 448 782€
012
 
Stavby 021 -
(081 - 092AÚ))
2 556 562€ 2 436 450€ 2 515 677€ 2 664 881€ 2 872 893€ 2 962 114€ 3 370 462€ 3 782 513€ 4 196 380€ 4 544 363€
013
 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 -
(082 + 092AÚ))
874 431€ 731 033€ 818 516€ 234 379€ 279 582€ 314 557€ 471 160€ 624 458€ 519 230€ 1 169 228€
014
 
Dopravné prostriedky 023 -
(083 + 092AÚ))
6 592€ 0€ 0€ 0€ 0€ 703€ 0€ 0€ 0€ 40 830€
018
 
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 -
(089 +092AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 163€ 11 067€ 31 378€
019
 
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042 - 094))
27 348€ 2 754€ 0€ 0€ 0€ 110 881€ 0€ 0€ 240 359€
020
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
(052 - 095AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 150 614€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
5 642 612€ 4 680 299€ 3 939 722€ 3 073 212€ 2 363 466€ 2 117 053€ 2 100 312€ 1 775 844€ 1 677 390€ 2 757 242€
030
1.
Zásoby r. 031 až r. 036
726 246€ 647 724€ 683 015€ 612 649€ 579 874€ 534 377€ 480 037€ 434 537€ 414 499€ 91 246€
031
 
Materiál
(112 + 119) - 191)
610 523€ 573 167€ 627 355€ 612 649€ 579 874€ 534 377€ 480 037€ 434 537€ 414 499€ 91 246€
035
 
Tovar
(132 + 139) - 196)
115 723€ 74 558€ 55 660€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
1 323 802€ 1 360 735€ 1 441 963€ 1 144 422€ 1 660 640€ 1 301 400€ 1 450 741€ 1 303 740€ 1 220 141€ 2 543 630€
043
 
Pohľadávky z obchodného styku
(311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ)
1 291 767€ 1 349 706€ 1 414 524€ 1 127 323€ 1 646 380€ 1 298 395€ 1 443 451€ 1 296 518€ 1 217 345€ 82 914€
044
 
Ostatné pohľadávky
(315 AÚ - 391 AÚ))
10 109€ 7 108€ 9 625€ 8 741€ 2 000€ 707€ 1 720€ 33€ -70€ 2 459 174€
046
 
Daňové pohľadávky
(341 až 345))
13 563€ -677€ 14 289€ 1 724€ 1 700€ 1 508€ 3 062€ 4 801€ 0€ 0€
050
 
Iné pohľadávky
(335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ)
8 362€ 4 597€ 3 525€ 6 633€ 10 560€ 790€ 2 508€ 2 388€ 2 866€ 1 542€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
3 592 564€ 2 671 840€ 1 814 744€ 1 316 142€ 122 953€ 281 275€ 169 534€ 37 568€ 42 750€ 122 366€
052
 
Pokladnica
(211 + 213))
2 361€ 1 865€ 2 800€ 2 315€ 981€ 1 898€ 1 295€ 2 500€ 1 232€ 3 403€
053
 
Bankové účty
(221 AÚ + 261))
3 590 204€ 2 669 974€ 1 811 944€ 1 313 827€ 121 972€ 279 378€ 168 239€ 35 068€ 41 518€ 118 963€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
279 243€ 176 189€ 108 112€ 72 271€ 107 363€ 52 417€ 131 540€ 173 019€ 160 550€ 171 889€
058
1.
Náklady budúcich období
(381))
16 467€ 9 658€ 14 397€ 9 098€ 8 366€ 7 838€ 8 902€ 8 643€ 7 056€ 4 724€
059
 
Príjmy budúcich období
(385))
262 775€ 166 531€ 93 715€ 63 173€ 98 998€ 44 579€ 122 638€ 164 376€ 153 494€ 167 165€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
9 850 264€ 8 498 545€ 7 858 217€ 6 497 882€ 6 077 596€ 6 007 595€ 6 525 997€ 6 823 647€ 7 050 111€ 9 604 976€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
5 009 024€ 2 670 585€ 1 371 416€ 804 864€ 419 153€ 811 278€ 1 702 776€ 2 562 119€ 3 331 542€ 5 949 048€
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
4 082 334€ 4 082 334€ 4 082 334€ 4 082 334€ 4 082 334€ 4 082 334€ 4 082 334€ 4 082 334€ 4 082 334€ 9 265 614€
063
 
Základné imanie
(411))
4 082 334€ 4 082 334€ 4 082 334€ 4 082 334€ 4 082 334€ 4 082 334€ 4 082 334€ 4 082 334€ 4 082 334€ 9 265 614€
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+; - 428))
-1 400 760€ -2 632 336€ -3 270 401€ -3 695 488€ -3 275 470€ -2 392 389€ -2 373 545€ -750 792€ -100 805€ -2 744 117€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 -
(r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101))
2 327 449€ 1 220 587€ 559 483€ 418 018€ -387 711€ -878 667€ -6 013€ -739 423€ -649 987€ -572 449€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
4 006 290€ 4 959 387€ 5 532 719€ 4 701 338€ 4 625 226€ 4 028 691€ 3 514 188€ 2 820 779€ 2 425 381€ 2 159 525€
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
535 457€ 392 849€ 387 489€ 382 181€ 298 671€ 254 001€ 247 613€ 201 054€ 179 790€ 0€
078
 
Krátkodobé rezervy
(323 + 451AÚ + 459AÚ))
535 457€ 392 849€ 387 489€ 382 181€ 298 671€ 254 001€ 247 613€ 201 054€ 179 790€ 0€
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
7 563€ 8 167€ 12 523€ 23 729€ 37 534€ 45 701€ 51 223€ 9 961€ 12 775€ 6 961€
080
 
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
3 113€ 4 317€ 10 023€ 17 773€ 26 386€ 21 627€ 21 137€ 9 961€ 12 775€ 6 961€
082
 
Záväzky z nájmu
(474 AÚ))
0€ 0€ 0€ 4 206€ 11 148€ 24 074€ 30 086€ 0€ 0€
086
 
Ostatné dlhodobé záväzky
(373 AÚ + 479 AÚ))
4 450€ 3 850€ 2 500€ 1 750€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
3 167 804€ 4 158 505€ 4 628 441€ 4 295 428€ 4 289 021€ 3 728 990€ 3 215 351€ 2 609 765€ 2 232 816€ 2 152 564€
088
 
Záväzky z obchodného styku
(321 až 326) okrem 323)
1 762 603€ 1 587 094€ 2 022 531€ 2 236 130€ 2 419 450€ 2 253 876€ 2 184 419€ 2 050 723€ 1 806 738€ 1 744 338€
089
 
Záväzky voči zamestnancom
(331+ 333))
489 279€ 453 779€ 411 085€ 401 601€ 357 020€ 319 273€ 313 790€ 296 201€ 247 223€ 248 466€
090
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami
(336))
791 149€ 1 967 912€ 1 946 937€ 1 442 020€ 1 304 226€ 976 571€ 578 000€ 171 783€ 141 699€ 130 405€
091
 
Daňové záväzky
(341 až 345))
120 672€ 144 892€ 238 990€ 203 750€ 194 308€ 173 231€ 128 378€ 83 208€ 31 907€ 29 355€
096
 
Ostatné záväzky
(379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ))
4 101€ 4 828€ 8 898€ 11 927€ 14 016€ 6 039€ 10 765€ 7 849€ 5 249€ 0€
097
4.
Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100
295 467€ 399 867€ 504 267€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
 
Dlhodobé bankové úvery
(461AÚ))
295 467€ 399 867€ 399 867€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
 
Bežné bankové úvery
(231+ 232 + 461AÚ))
0€ 0€ 104 400€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
834 950€ 868 573€ 954 081€ 991 680€ 1 033 218€ 1 167 626€ 1 309 032€ 1 440 749€ 1 293 188€ 1 496 403€
102
1.
Výdavky budúcich období
(383))
185€ 232€ 4 220€ 0€ 0€ 0€ 62€ 0€ 0€
103
 
Výnosy budúcich období
(384))
834 765€ 868 341€ 949 861€ 991 680€ 1 033 218€ 1 167 626€ 1 308 970€ 1 440 749€ 1 293 188€ 1 496 403€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
9 850 264€ 8 498 545€ 7 858 217€ 6 497 882€ 6 077 596€ 6 007 595€ 6 525 997€ 6 823 647€ 7 050 111€ 9 604 976€