Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Aktívny vozík, občianske združenie

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Aktívny vozík, občianske združenie, Žilina'
za rok 2011

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
"Rekondično-integračné pobyty pre rodiny so ZP osobami 2012" 7 383,14 € Príspevky na relaxačno-oddychové pobyty pre osoby s ŤZP
"Pomocná ruka 2012" 87 323,16 € Pomoc pri financovaní operácií, liečebných pobytov, pomôcok i vzdelávacích kurzov; Príspevok na úpravu prístupu do domu, kúpu auta, sociálna výpomoc
"Centrum Aktívny vozík v Košiciach 2012" 1 521,96 € Prevádzkovanie priestorov združenia pre služby poskytované ZP osobám
Prevádzkové 2 214,92 € Mzdové, komunikačné a režijné náklady spojené s prevádzkou združenia
Presun z roku 2011 6 187,17 € Použité do 31.12.2012 - Projekty a akcie OZ; Prevádzkové náklady
Spolu 104 630,35 €
Výrok auditora

Pre správnu radu Aktívny vozík, občianske združenie. Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti Aktívny vozík, občianske združenie, Višňové 580, 01323 Višňové pri Žiline, ktorá obsahuje výkaz o majetku a záväzkoch k 31. decembru 2012, výkaz o príjmoch a výdavkoch za rok končiaci k uvedenému dátumu. Zodpovednosť vedenia účtovnej jednotky za účtovnú závierku. Vedenie spoločnosti je zodpovedné za postavenie tejto účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o účtovníctve") a za interné kontroly, ktoré vedenie spoločnosti považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Zodpovednosť audítora: Našou zodpovednosťou je vyjadriť stanovisko k tejto účtovnej závierke na základe nášho auditu. Audit sme vykonali v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti. Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné na zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia stanoviska k účinnosti interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa vyhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód ako aj primeranosti účtovných odhadov, ktoré urobilo vedenie družstva, ako aj vyhodnotenie celkovej prezentácie účtovnej závierky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre naše audítorské stanovisko. Stanovisko Podľa nášho stanoviska účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti Aktívny vozík, občianske združenie k 31. decembru 2012 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve. D. E. A. Consult Košice, spol. s r.o., Masarykova 2, 04001 Košice, Obchodný register, oddiel Sro, vložka č. 4027/V Licencia SKAU č. 49 Ing. Oxana Balážová, Zodpovedný audítor, Licencia SKAU č. 558