Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Aktívny vozík, občianske združenie

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Aktívny vozík, občianske združenie, Žilina'
za rok 2012

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
Aktivity a akcie 13 300,55 € príspevky na relaxačno-oddychové pobyty a iné aktivity pre osoby s ŤZP
Projekt "Pomocná ruka" 111 867,18 € Pomoc pri financovaní operácií, liečebných pobytov, pomôcok i vzdelávacích kurzov; Príspevok na úpravu prístupu do domu, kúpu auta, sociálna výpomoc
Prevádzkové 3 924,78 € Mzdové, komunikačné a režijné výdavky spojené s prevádzkou združenia
Spolu 129 092,51 €
Výrok auditora

Správa k účtovnej závierke Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky občianskeho združenia Aktívny vozík, ktorá obsahuje súvahu k 31.12.2013, výkaz ziskov a strát za rok, končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie. Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Zodpovednosť audítora Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme vykonali v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti. Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné na zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol vypracovať audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov, uskutočnených štatutárnym orgánom spoločnosti, ako aj vyhodnotenie prezentácie účtovnej závierky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor. Názor Podľa nášho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie občianskeho združenia Aktívny vozík k 31. decembru 2013 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve. Košice, 18. júna 2014 KOŠICE Audit, s.r.o., Pražská 4, 040 11 Košice; OR Košice I, Sro, vložka 3987/V; Licencia SKAu 43 Ing. Jozef Škultéty, PhD., CA Zodpovedný audítor; Licencia SKAu 130