Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

NsP Nové Mesto nad Váhom n. o.

2021 2020 2019 2018 2012 2011 2010 2009 2008 2007
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
01.01.2007
31.12.2007
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
3 521 798€ 3 229 932€ 3 628 066€ 3 871 547€ 5 561 473€ 4 965 387€ 2 347 954€ 2 527 094€ 77 249€ 78 309€
002
1.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
1 980€ 28 024€ 50 902€ 79 358€ 34 669€ 44 714€ 34 569€
004
 
Softvér 013 - (073+091AÚ)
0€ 14 724€ 46 282€ 79 358€ 14 023€ 18 236€ 34 569€
006
 
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
1 980€ 3 300€ 4 620€ 0€ 20 646€ 26 478€
008
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
0€ 10 000€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
3 519 818€ 3 201 908€ 3 577 164€ 3 792 189€ 5 526 803€ 4 920 673€ 2 313 385€ 2 527 094€ 77 249€ 78 309€
010
 
Pozemky (031)
63 803€ 63 803€ 63 803€ 63 803€ 46 584€ 67 392€ 38 399€ 38 399€ 1 157€ 1 157€
012
 
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
2 512 491€ 2 341 161€ 2 441 762€ 2 508 495€ 2 114 505€ 705 505€ 745 420€ 785 335€ 24 801€ 25 934€
013
 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
884 075€ 732 038€ 1 029 410€ 1 170 754€ 2 190 480€ 2 548 211€ 1 244 986€ 1 398 964€ 46 823€ 48 209€
014
 
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
21 453€ 28 401€ 35 349€ 42 298€ 87 126€ 113 325€ 1 325€ 951€
019
 
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
37 996€ 36 505€ 6 840€ 6 840€ 1 074 108€ 1 486 240€ 144 857€ 137 998€ 3 143€ 2 058€
020
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 14 000€ 0€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
2 090 664€ 1 240 112€ 1 151 783€ 1 220 251€ 1 296 261€ 2 407 321€ 843 757€ 1 185 480€ 30 671€ 32 340€
030
1.
Zásoby r. 031 až r. 036
320 187€ 145 543€ 64 266€ 54 726€ 60 053€ 51 502€ 51 528€ 147 469€ 2 384€ 1 741€
031
 
Materiál (112 + 119) - 191
320 187€ 145 543€ 64 266€ 54 726€ 60 053€ 51 502€ 51 528€ 147 469€ 2 384€ 1 741€
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
1 155 029€ 789 122€ 975 181€ 1 018 966€ 1 146 391€ 2 266 132€ 557 000€ 953 389€ 23 486€ 25 306€
043
 
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
70 711€ 81 945€ 37 568€ 78 478€ 145 749€ 157 401€ 104 703€ 92 489€ 2 995€ 2 915€
044
 
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
1 079 499€ 687 726€ 929 250€ 927 043€ 802 768€ 705 212€ 448 978€ 857 581€ 20 391€ 22 291€
047
 
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
0€ 0€ 0€ 0€ 186 796€ 1 400 200€
050
 
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
4 819€ 19 451€ 8 363€ 13 445€ 11 077€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 100€ 100€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
615 449€ 305 448€ 112 336€ 146 559€ 89 818€ 89 687€ 235 229€ 84 622€ 4 801€ 5 293€
052
 
Pokladnica (211 + 213)
20 958€ 3 533€ 3 696€ 4 609€ 2 753€ 3 828€ 2 383€ 2 671€ 102€ 75€
053
 
Bankové účty (221 AÚ + 261)
594 491€ 301 915€ 108 640€ 141 950€ 87 065€ 85 859€ 232 846€ 81 951€ 4 699€ 5 218€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
9 322€ 7 996€ 7 015€ 15 583€ 109 937€ 36 895€ 7 170€ 11 047€ -718€ -674€
058
1.
Náklady budúcich období (381)
9 322€ 7 996€ 7 015€ 15 583€ 5 171€ 4 582€ 6 280€ 5 752€ 187€ 167€
059
 
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 104 766€ 32 313€ 890€ 5 295€ -905€ -841€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
5 621 784€ 4 478 041€ 4 786 864€ 5 107 381€ 6 967 671€ 7 409 603€ 3 198 881€ 3 723 621€ 107 202€ 109 975€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
-2 325 752€ -1 522 956€ -1 436 641€ -2 021 476€ 509 229€ 706 235€ 1 006 261€ 1 325 113€ 47 910€ 59 868€
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
413 281€ 413 281€ 413 281€ 413 281€ 413 281€ 499 982€ 2 646 633€ 2 641 758€ 79 500€ 78 962€
063
 
Základné imanie (411)
413 281€ 413 281€ 413 281€ 413 281€ 413 281€ 499 982€ 2 351 273€ 2 530 414€ 77 349€ 78 409€
064
 
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 31€ 55€ 7€ 12€
065
 
Fond reprodukcie (413)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 295 329€ 111 289€ 2 144€ 541€
068
2.
Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071
0€ 0€ 0€ 0€ 636 450€ 636 450€ 171 497€ 171 497€ 5 167€ 5 167€
071
 
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 636 450€ 636 450€ 171 497€ 171 497€ 5 167€ 5 167€
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
-1 939 535€ -1 849 921€ -2 434 757€ -2 585 679€ -376 228€ -98 525€ -1 488 142€ -1 488 142€ -24 261€ -24 261€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r.
101)
-799 497€ -86 316€ 584 835€ 150 923€ -164 274€ -331 672€ -323 727€ -12 496€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
5 859 929€ 4 139 621€ 4 206 993€ 4 893 629€ 3 091 755€ 3 140 635€ -1 464 746€ 2 376 904€ 58 583€ 49 306€
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
247 534€ 223 682€ 177 554€ 161 767€ 93 586€ 82 515€ 83 495€ 109 414€ 3 771€ 3 504€
078
 
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
247 534€ 223 682€ 177 554€ 161 767€ 93 586€ 82 515€ 83 495€ 109 414€ 3 771€ 3 504€
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
9€ 17 587€ 86 727€ 174 953€ 248 811€ 611€
080
 
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
9€ 9€ 9€ 9€ 459€ 611€
082
 
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
0€ 17 578€ 86 717€ 155 247€ 11 311€ 0€
086
 
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
0€ 0€ 0€ 19 696€ 237 041€ 0€
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
5 198 206€ 3 588 602€ 3 561 585€ 4 181 192€ 2 416 431€ 2 777 219€ -1 728 241€ 2 267 490€ 54 812€ 45 802€
088
 
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
1 883 256€ 1 411 766€ 1 346 620€ 1 404 455€ 2 095 882€ 2 548 782€ 1 690 237€ 2 033 425€ 47 811€ 38 505€
089
 
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
308 313€ 204 280€ 200 090€ 187 357€ 144 047€ 129 608€ 128 849€ 137 454€ 4 000€ 4 147€
090
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
2 948 700€ 1 899 679€ 1 981 221€ 1 677 266€ 154 638€ 80 979€ 76 476€ 81 651€ 2 475€ 2 563€
091
 
Daňové záväzky (341 až 345)
57 936€ 72 877€ 33 654€ 32 063€ 21 864€ 17 850€ 16 197€ 14 960€ 526€ 587€
092
 
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ -3 640 000€
096
 
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
0€ 0€ 0€ 880 051€ 0€ 0€
097
4.
Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100
414 180€ 309 751€ 381 127€ 375 718€ 332 926€ 280 290€ 180 000€
098
 
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 1 891€ 0€ 0€
099
 
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
414 180€ 309 751€ 381 127€ 373 827€ 332 926€ 272 290€
100
 
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8 000€ 180 000€
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
2 087 607€ 1 861 376€ 2 016 511€ 2 235 227€ 3 366 688€ 3 562 733€ 3 657 366€ 21 603€ 709€ 801€
102
1.
Výdavky budúcich období (383)
6 262€ 13 369€ 12 561€ 19 460€ 42 215€ 46 952€ 11 501€ 19 501€ 709€ 801€
103
 
Výnosy budúcich období (384)
2 081 345€ 1 848 007€ 2 003 950€ 2 215 768€ 3 324 473€ 3 515 781€ 3 645 865€ 2 102€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
5 621 784€ 4 478 041€ 4 786 864€ 5 107 381€ 6 967 671€ 7 409 603€ 3 198 881€ 3 723 620€ 107 202€ 109 975€