Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o.

2019 2018 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
589 408€ 795 850€ 1 049 742€ 1 252 810€ 1 466 164€
002
1.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
18 610€ 24 902€ 25 714€ 39 619€ 57 679€
004
 
Softvér 013 -
(073+091AÚ))
18 610€ 24 902€ 25 714€ 39 619€ 57 679€
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
570 798€ 770 949€ 1 024 029€ 1 213 191€ 1 408 485€
010
 
Pozemky
(031))
109 855€ 109 855€ 117 308€ 117 308€ 155 920€
012
 
Stavby 021 -
(081 - 092AÚ))
30 349€ 29 157€ 15 383€ 16 211€ 43 252€
013
 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 -
(082 + 092AÚ))
430 594€ 463 029€ 724 642€ 912 977€ 1 006 097€
014
 
Dopravné prostriedky 023 -
(083 + 092AÚ))
0€ 2 212€ 0€
019
 
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042 - 094))
0€ 166 695€ 166 695€ 166 695€ 203 216€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
630 610€ 603 078€ 574 708€ 476 999€ 621 170€
030
1.
Zásoby r. 031 až r. 036
7 797€ 9 288€ 6 319€ 7 959€ 9 869€
031
 
Materiál
(112 + 119) - 191)
7 797€ 9 288€ 6 319€ 7 959€ 9 869€
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
308 557€ 309 871€ 556 496€ 461 975€ 606 033€
043
 
Pohľadávky z obchodného styku
(311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ)
15 573€ 28 055€ 14 743€ 15 953€ 14 943€
044
 
Ostatné pohľadávky
(315 AÚ - 391 AÚ))
279 159€ 276 815€ 540 860€ 446 022€ 590 290€
050
 
Iné pohľadávky
(335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ)
13 825€ 5 000€ 893€ 800€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
314 256€ 283 919€ 11 894€ 7 065€ 5 268€
052
 
Pokladnica
(211 + 213))
3 678€ 7 033€ 3 568€ 2 287€ 4 471€
053
 
Bankové účty
(221 AÚ + 261))
310 578€ 276 886€ 8 326€ 4 778€ 797€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
112 763€ 157 180€ 1 863€ 2 383€ 3 625€
058
1.
Náklady budúcich období
(381))
112 763€ 157 180€ 1 863€ 2 383€ 3 625€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
1 332 781€ 1 556 109€ 1 626 314€ 1 732 192€ 2 090 959€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
-625 734€ -3 942 172€ -2 830 212€ -2 261 802€ -1 874 679€
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
-2 554 216€ -2 554 216€ -2 554 216€ -2 554 216€ -2 554 216€
063
 
Základné imanie
(411))
2 807 970€ 2 807 970€ 2 807 970€ 2 807 970€ 2 807 970€
066
 
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
(414))
-5 362 186€ -5 362 186€ -5 362 186€ -5 362 186€ -5 362 186€
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+; - 428))
-1 387 956€ -1 932 662€ 292 414€ 578 474€ 679 537€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 -
(r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101))
3 316 438€ 544 706€ -568 410€ -286 060€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
1 882 081€ 5 405 051€ 4 403 438€ 3 983 286€ 3 957 424€
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
36 307€ 31 114€ 75 200€ 82 500€ 89 380€
078
 
Krátkodobé rezervy
(323 + 451AÚ + 459AÚ))
36 307€ 31 114€ 75 200€ 82 500€ 89 380€
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
9 181€ 5 685€ 248 631€ 276 168€ 948 276€
080
 
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
9 181€ 5 685€ 166€ 535€ 548€
082
 
Záväzky z nájmu
(474 AÚ))
0€ 0€ 248 465€ 275 633€ 293 518€
086
 
Ostatné dlhodobé záväzky
(373 AÚ + 479 AÚ))
0€ 0€ 654 210€
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
1 836 593€ 5 368 251€ 4 046 651€ 3 534 127€ 2 829 277€
088
 
Záväzky z obchodného styku
(321 až 326) okrem 323)
575 933€ 489 768€ 1 276 094€ 1 342 091€ 1 455 327€
089
 
Záväzky voči zamestnancom
(331+ 333))
150 857€ 143 339€ 148 498€ 143 547€ 154 180€
090
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami
(336))
307 002€ 551 468€ 2 225 312€ 1 674 014€ 949 186€
091
 
Daňové záväzky
(341 až 345))
27 197€ 27 250€ 351 320€ 332 318€ 254 980€
096
 
Ostatné záväzky
(379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ))
775 603€ 4 156 427€ 45 428€ 42 157€ 15 604€
097
4.
Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100
0€ 0€ 32 956€ 90 491€ 90 491€
100
 
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci
(241+ 249))
0€ 0€ 32 956€ 90 491€ 90 491€
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
76 434€ 93 230€ 53 088€ 10 708€ 8 214€
103
 
Výnosy budúcich období
(384))
76 434€ 93 230€ 53 088€ 10 708€ 8 214€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
1 332 781€ 1 556 109€ 1 626 314€ 1 732 192€ 2 090 959€