Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o.

2020 2019 2018 2012 2011 2010
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
484 817€ 589 408€ 795 850€ 1 049 742€ 1 252 810€ 1 466 164€
002
1.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
16 690€ 18 610€ 24 902€ 25 714€ 39 619€ 57 679€
003
 
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
0€ 0€ 0€
004
 
Softvér 013 - (073+091AÚ)
16 690€ 18 610€ 24 902€ 25 714€ 39 619€ 57 679€
005
 
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
0€ 0€ 0€
006
 
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
0€ 0€ 0€
007
 
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
0€ 0€ 0€
008
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
0€ 0€ 0€
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
468 128€ 570 798€ 770 949€ 1 024 029€ 1 213 191€ 1 408 485€
010
 
Pozemky (031)
109 855€ 109 855€ 109 855€ 117 308€ 117 308€ 155 920€
011
 
Umelecké diela a zbierky (032)
0€ 0€ 0€
012
 
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
31 670€ 30 349€ 29 157€ 15 383€ 16 211€ 43 252€
013
 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
326 602€ 430 594€ 463 029€ 724 642€ 912 977€ 1 006 097€
014
 
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
0€ 0€ 2 212€ 0€
015
 
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€
016
 
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€
017
 
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
018
 
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
0€ 0€ 0€
019
 
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
0€ 0€ 166 695€ 166 695€ 166 695€ 203 216€
020
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
0€ 0€ 0€
021
3.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
0€ 0€ 0€
022
 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
0€ 0€ 0€
023
 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
0€ 0€ 0€
024
 
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€
025
 
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
0€ 0€ 0€
026
 
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€
027
 
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€
028
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
695 842€ 630 610€ 603 078€ 574 708€ 476 999€ 621 170€
030
1.
Zásoby r. 031 až r. 036
126 270€ 7 797€ 9 288€ 6 319€ 7 959€ 9 869€
031
 
Materiál (112 + 119) - 191
126 270€ 7 797€ 9 288€ 6 319€ 7 959€ 9 869€
032
 
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
0€ 0€ 0€
033
 
Výrobky (123 - 194)
0€ 0€ 0€
034
 
Zvieratá (124 - 195)
0€ 0€ 0€
035
 
Tovar (132 + 139) - 196
0€ 0€ 0€
036
 
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
0€ 0€ 0€
037
2.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
0€ 0€ 0€
038
 
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
0€ 0€ 0€
039
 
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€
040
 
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€
041
 
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
0€ 0€ 0€
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
490 536€ 308 557€ 309 871€ 556 496€ 461 975€ 606 033€
043
 
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
35 579€ 15 573€ 28 055€ 14 743€ 15 953€ 14 943€
044
 
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
423 891€ 279 159€ 276 815€ 540 860€ 446 022€ 590 290€
045
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
0€ 0€ 0€
046
 
Daňové pohľadávky (341 až 345)
0€ 0€ 0€
047
 
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
19 390€ 0€ 0€
048
 
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€
049
 
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
0€ 0€ 0€
050
 
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
11 675€ 13 825€ 5 000€ 893€ 800€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
79 037€ 314 256€ 283 919€ 11 894€ 7 065€ 5 268€
052
 
Pokladnica (211 + 213)
1 834€ 3 678€ 7 033€ 3 568€ 2 287€ 4 471€
053
 
Bankové účty (221 AÚ + 261)
77 202€ 310 578€ 276 886€ 8 326€ 4 778€ 797€
054
 
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
0€ 0€ 0€
055
 
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
0€ 0€ 0€
056
 
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
0€ 0€ 0€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
53 299€ 112 763€ 157 180€ 1 863€ 2 383€ 3 625€
058
1.
Náklady budúcich období (381)
53 299€ 112 763€ 157 180€ 1 863€ 2 383€ 3 625€
059
 
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
1 233 958€ 1 332 781€ 1 556 109€ 1 626 314€ 1 732 192€ 2 090 959€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
-622 951€ -625 734€ -3 942 172€ -2 830 212€ -2 261 802€ -1 874 679€
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
-2 554 216€ -2 554 216€ -2 554 216€ -2 554 216€ -2 554 216€ -2 554 216€
063
 
Základné imanie (411)
2 807 970€ 2 807 970€ 2 807 970€ 2 807 970€ 2 807 970€ 2 807 970€
064
 
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)
0€ 0€ 0€
065
 
Fond reprodukcie (413)
0€ 0€ 0€
066
 
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)
-5 362 186€ -5 362 186€ -5 362 186€ -5 362 186€ -5 362 186€ -5 362 186€
067
 
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
0€ 0€ 0€
068
2.
Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071
0€ 0€ 0€
069
 
Rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€
070
 
Fondy tvorené zo zisku (423)
0€ 0€ 0€
071
 
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
1 928 482€ -1 387 956€ -1 932 662€ 292 414€ 578 474€ 679 537€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r.
101)
2 783€ 3 316 438€ 544 706€ -568 410€ -286 060€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
1 648 501€ 1 882 081€ 5 405 051€ 4 403 438€ 3 983 286€ 3 957 424€
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
81 300€ 36 307€ 31 114€ 75 200€ 82 500€ 89 380€
076
 
Rezervy zákonné (451AÚ)
0€ 0€ 0€
077
 
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€
078
 
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
81 300€ 36 307€ 31 114€ 75 200€ 82 500€ 89 380€
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
12 528€ 9 181€ 5 685€ 248 631€ 276 168€ 948 276€
080
 
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
12 528€ 9 181€ 5 685€ 166€ 535€ 548€
081
 
Vydané dlhopisy (473)
0€ 0€ 0€
082
 
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
0€ 0€ 0€ 248 465€ 275 633€ 293 518€
083
 
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
0€ 0€ 0€
084
 
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
0€ 0€ 0€
085
 
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
0€ 0€ 0€
086
 
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
0€ 0€ 0€ 654 210€
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
1 554 674€ 1 836 593€ 5 368 251€ 4 046 651€ 3 534 127€ 2 829 277€
088
 
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
426 539€ 575 933€ 489 768€ 1 276 094€ 1 342 091€ 1 455 327€
089
 
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
160 369€ 150 857€ 143 339€ 148 498€ 143 547€ 154 180€
090
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
669 511€ 307 002€ 551 468€ 2 225 312€ 1 674 014€ 949 186€
091
 
Daňové záväzky (341 až 345)
60 979€ 27 197€ 27 250€ 351 320€ 332 318€ 254 980€
092
 
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
0€ 0€ 0€
093
 
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€
094
 
Záväzky voči účastníkom združení (368)
0€ 0€ 0€
095
 
Spojovací účet pri združení (396)
0€ 0€ 0€
096
 
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
237 275€ 775 603€ 4 156 427€ 45 428€ 42 157€ 15 604€
097
4.
Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100
0€ 0€ 0€ 32 956€ 90 491€ 90 491€
098
 
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
0€ 0€ 0€
099
 
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
0€ 0€ 0€
100
 
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)
0€ 0€ 0€ 32 956€ 90 491€ 90 491€
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
208 407€ 76 434€ 93 230€ 53 088€ 10 708€ 8 214€
102
1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€
103
 
Výnosy budúcich období (384)
208 407€ 76 434€ 93 230€ 53 088€ 10 708€ 8 214€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
1 233 958€ 1 332 781€ 1 556 109€ 1 626 314€ 1 732 192€ 2 090 959€