Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o.

2012 2011 2010
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
1 049 742 € 1 252 810 € 1 466 164 €
002
1.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
25 714 € 39 619 € 57 679 €
004
 
Softvér 013 -
(073+091AÚ))
25 714 € 39 619 € 57 679 €
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
1 024 029 € 1 213 191 € 1 408 485 €
010
 
Pozemky
(031))
117 308 € 117 308 € 155 920 €
012
 
Stavby 021 -
(081 - 092AÚ))
15 383 € 16 211 € 43 252 €
013
 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 -
(082 + 092AÚ))
724 642 € 912 977 € 1 006 097 €
019
 
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042 - 094))
166 695 € 166 695 € 203 216 €
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
574 708 € 476 999 € 621 170 €
030
1.
Zásoby r. 031 až r. 036
6 319 € 7 959 € 9 869 €
031
 
Materiál
(112 + 119) - 191)
6 319 € 7 959 € 9 869 €
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
556 496 € 461 975 € 606 033 €
043
 
Pohľadávky z obchodného styku
(311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ)
14 743 € 15 953 € 14 943 €
044
 
Ostatné pohľadávky
(315 AÚ - 391 AÚ))
540 860 € 446 022 € 590 290 €
050
 
Iné pohľadávky
(335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ)
893 € 800 €
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
11 894 € 7 065 € 5 268 €
052
 
Pokladnica
(211 + 213))
3 568 € 2 287 € 4 471 €
053
 
Bankové účty
(221 AÚ + 261))
8 326 € 4 778 € 797 €
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
1 863 € 2 383 € 3 625 €
058
1.
Náklady budúcich období
(381))
1 863 € 2 383 € 3 625 €
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
1 626 314 € 1 732 192 € 2 090 959 €
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
-2 830 212 € -2 261 802 € -1 874 679 €
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
-2 554 216 € -2 554 216 € -2 554 216 €
063
 
Základné imanie
(411))
2 807 970 € 2 807 970 € 2 807 970 €
066
 
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
(414))
-5 362 186 € -5 362 186 € -5 362 186 €
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+; - 428))
292 414 € 578 474 € 679 537 €
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 -
(r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101))
-568 410 € -286 060 €
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
4 403 438 € 3 983 286 € 3 957 424 €
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
75 200 € 82 500 € 89 380 €
078
 
Krátkodobé rezervy
(323 + 451AÚ + 459AÚ))
75 200 € 82 500 € 89 380 €
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
248 631 € 276 168 € 948 276 €
080
 
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
166 € 535 € 548 €
082
 
Záväzky z nájmu
(474 AÚ))
248 465 € 275 633 € 293 518 €
086
 
Ostatné dlhodobé záväzky
(373 AÚ + 479 AÚ))
654 210 €
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
4 046 651 € 3 534 127 € 2 829 277 €
088
 
Záväzky z obchodného styku
(321 až 326) okrem 323)
1 276 094 € 1 342 091 € 1 455 327 €
089
 
Záväzky voči zamestnancom
(331+ 333))
148 498 € 143 547 € 154 180 €
090
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami
(336))
2 225 312 € 1 674 014 € 949 186 €
091
 
Daňové záväzky
(341 až 345))
351 320 € 332 318 € 254 980 €
096
 
Ostatné záväzky
(379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ))
45 428 € 42 157 € 15 604 €
097
4.
Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100
32 956 € 90 491 € 90 491 €
100
 
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci
(241+ 249))
32 956 € 90 491 € 90 491 €
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
53 088 € 10 708 € 8 214 €
103
 
Výnosy budúcich období
(384))
53 088 € 10 708 € 8 214 €
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
1 626 314 € 1 732 192 € 2 090 959 €