Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2012 2011 2010
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
667 831€ 561 203€ 407 646€ 484 817€ 589 408€ 795 850€ 1 049 742€ 1 252 810€ 1 466 164€
002
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
24 435€ 9 721€ 7 798€ 16 690€ 18 610€ 24 902€ 25 714€ 39 619€ 57 679€
003
A.I.1
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
004
A.I.2.
Softvér 013 - (073+091AÚ)
15 082€ 9 721€ 7 798€ 16 690€ 18 610€ 24 902€ 25 714€ 39 619€ 57 679€
005
A.I.3.
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
A.I.4.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
A.I.5.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
9 353€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
A.I.6.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
643 397€ 551 482€ 399 848€ 468 128€ 570 798€ 770 949€ 1 024 029€ 1 213 191€ 1 408 485€
010
A.II.1,
Pozemky (031)
101 112€ 103 637€ 103 637€ 109 855€ 109 855€ 109 855€ 117 308€ 117 308€ 155 920€
011
A.II.2.
Umelecké diela a zbierky (032)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
82 195€ 72 635€ 51 195€ 31 670€ 30 349€ 29 157€ 15 383€ 16 211€ 43 252€
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
433 630€ 371 559€ 245 016€ 326 602€ 430 594€ 463 029€ 724 642€ 912 977€ 1 006 097€
014
A.II.5.
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 212€ 0€
015
A.II.6.
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
016
A.II.7.
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
017
A.II.8.
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
018
A.II.9.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
26 460€ 3 652€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
A.II.10.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 166 695€ 166 695€ 166 695€ 203 216€
020
A.II.11.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
023
A.III.2.
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.3.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.4.
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
A.III.5.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
A.III.6.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
A.III.7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
1 086 066€ 1 615 334€ 1 218 141€ 695 842€ 630 610€ 603 078€ 574 708€ 476 999€ 621 170€
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
63 450€ 128 538€ 109 726€ 126 270€ 7 797€ 9 288€ 6 319€ 7 959€ 9 869€
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
63 450€ 128 538€ 109 726€ 126 270€ 7 797€ 9 288€ 6 319€ 7 959€ 9 869€
032
B.I.2.
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.I.3.
Výrobky (123 - 194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
034
B.I.4.
Zvieratá (124 - 195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
035
B.I.5.
Tovar (132 + 139) - 196
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
036
B.I.6.
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
B.II.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
B.II.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
B.II.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.3.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.4.
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
853 158€ 940 442€ 607 784€ 490 536€ 308 557€ 309 871€ 556 496€ 461 975€ 606 033€
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
36 702€ 43 163€ 22 827€ 35 579€ 15 573€ 28 055€ 14 743€ 15 953€ 14 943€
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
803 738€ 798 551€ 559 453€ 423 891€ 279 159€ 276 815€ 540 860€ 446 022€ 590 290€
045
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
B.III.4.
Daňové pohľadávky (341 až 345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
B.III.5.
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
11 944€ 94 003€ 13 830€ 19 390€ 0€ 0€
048
B.III.6.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.7.
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
773€ 4 725€ 11 675€ 11 675€ 13 825€ 5 000€ 893€ 800€
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
169 458€ 546 355€ 500 630€ 79 037€ 314 256€ 283 919€ 11 894€ 7 065€ 5 268€
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
2 859€ 6 830€ 2 018€ 1 834€ 3 678€ 7 033€ 3 568€ 2 287€ 4 471€
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
166 599€ 539 524€ 498 612€ 77 202€ 310 578€ 276 886€ 8 326€ 4 778€ 797€
054
B.IV.3.
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
B.IV.4.
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
B.IV.5.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
5 136€ 6 865€ 12 539€ 53 299€ 112 763€ 157 180€ 1 863€ 2 383€ 3 625€
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
5 136€ 6 865€ 12 539€ 53 299€ 112 763€ 157 180€ 1 863€ 2 383€ 3 625€
059
C.2.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
1 759 033€ 2 183 403€ 1 638 325€ 1 233 958€ 1 332 781€ 1 556 109€ 1 626 314€ 1 732 192€ 2 090 959€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
-64 597€ -722 736€ -585 272€ -622 951€ -625 734€ -3 942 172€ -2 830 212€ -2 261 802€ -1 874 679€
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
2 807 970€ 2 807 970€ -2 554 216€ -2 554 216€ -2 554 216€ -2 554 216€ -2 554 216€ -2 554 216€ -2 554 216€
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
2 807 970€ 2 807 970€ 2 807 970€ 2 807 970€ 2 807 970€ 2 807 970€ 2 807 970€ 2 807 970€ 2 807 970€
064
A.I.2.
Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
A.I.3.
Fond reprodukcie (413)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
A.I.4.
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
0€ 0€ -5 362 186€ -5 362 186€ -5 362 186€ -5 362 186€ -5 362 186€ -5 362 186€ -5 362 186€
067
A.II.
Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
A.II.1.
Rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
A.II.2.
Fondy tvorené zo zisku (423)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
A.II.3.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
-3 530 706€ -3 413 613€ 1 931 265€ 1 928 482€ -1 387 956€ -1 932 662€ 292 414€ 578 474€ 679 537€
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100)
658 139€ -117 093€ 37 679€ 2 783€ 3 316 438€ 544 706€ -568 410€ -286 060€
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
1 443 957€ 2 441 788€ 2 049 056€ 1 648 501€ 1 882 081€ 5 405 051€ 4 403 438€ 3 983 286€ 3 957 424€
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
68 012€ 47 347€ 64 553€ 81 300€ 36 307€ 31 114€ 75 200€ 82 500€ 89 380€
075
B.I.2.
Rezervy zákonné (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
B.I.3.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
68 012€ 47 347€ 64 553€ 81 300€ 36 307€ 31 114€ 75 200€ 82 500€ 89 380€
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
2 407€ 9 668€ 15 119€ 12 528€ 9 181€ 5 685€ 248 631€ 276 168€ 948 276€
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
2 407€ 9 668€ 15 119€ 12 528€ 9 181€ 5 685€ 166€ 535€ 548€
080
B.II.2.
Vydané dlhopisy (473)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
B.II.3.
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 248 465€ 275 633€ 293 518€
082
B.II.4.
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
B.II.5.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
B.II.6.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.II.7.
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 654 210€
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
1 373 538€ 2 384 773€ 1 969 384€ 1 554 674€ 1 836 593€ 5 368 251€ 4 046 651€ 3 534 127€ 2 829 277€
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
297 636€ 480 710€ 401 561€ 426 539€ 575 933€ 489 768€ 1 276 094€ 1 342 091€ 1 455 327€
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
236 398€ 328 414€ 232 296€ 160 369€ 150 857€ 143 339€ 148 498€ 143 547€ 154 180€
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
612 817€ 584 485€ 1 081 489€ 669 511€ 307 002€ 551 468€ 2 225 312€ 1 674 014€ 949 186€
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
49 512€ 144 218€ 60 463€ 60 979€ 27 197€ 27 250€ 351 320€ 332 318€ 254 980€
091
B.III.5.
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
B.III.6.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
B.III.7.
Záväzky voči účastníkom združení (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
B.III.8.
Spojovací účet pri združení (396)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
177 175€ 846 946€ 193 575€ 237 275€ 775 603€ 4 156 427€ 45 428€ 42 157€ 15 604€
096
B.IV.
Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 32 956€ 90 491€ 90 491€
097
B.IV.1.
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.IV.2.
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.IV.3.
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 32 956€ 90 491€ 90 491€
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
379 674€ 464 351€ 174 541€ 208 407€ 76 434€ 93 230€ 53 088€ 10 708€ 8 214€
101
C.I.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 4 950€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
132 480€ 189 804€ 174 541€ 208 407€ 76 434€ 93 230€ 53 088€ 10 708€ 8 214€
103
C.I.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)
247 194€ 269 596€
104
 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
1 759 033€ 2 183 403€ 1 638 325€ 1 233 958€ 1 332 781€ 1 556 109€ 1 626 314€ 1 732 192€ 2 090 959€