Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o.

2020 2019 2018 2012 2011 2010
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
765 691€ 619 323€ 528 605€ 498 669€ 485 469€ 547 874€
02
502
Spotreba energie
159 495€ 169 739€ 143 252€ 197 849€ 196 402€ 195 481€
03
504
Predaný tovar
0€ 0€ 0€
04
511
Opravy a udržiavanie
84 486€ 75 707€ 80 013€ 18 322€ 23 608€ 27 179€
05
512
Cestovné
19€ 404€ 570€ 523€ 539€ 645€
06
513
Náklady na reprezentáciu
198€ 237€ 82€ 135€ 151€ 644€
07
518
Ostatné služby
289 770€ 303 020€ 318 589€ 184 136€ 192 215€ 269 270€
08
521
Mzdové náklady
2 501 597€ 2 432 534€ 2 230 359€ 2 137 321€ 2 193 258€ 2 238 891€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
826 669€ 807 730€ 730 172€ 644 526€ 694 517€ 698 713€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
16 440€ 15 571€ 13 570€ 11 870€ 12 674€ 14 801€
11
527
Zákonné sociálne náklady
55 117€ 53 469€ 43 312€ 51 958€ 60 461€ 41 121€
12
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 160€ 0€
13
531
Daň z motorových vozidiel
92€ 92€ 97€ 81€ 81€ 81€
14
532
Daň z nehnuteľností
4 023€ 3 395€ 3 395€ 5 603€ 6 011€ 6 011€
15
538
Ostatné dane a poplatky
3 582€ 3 528€ 3 287€ 5 646€ 6 078€ 7 206€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
214 235€ 0€ 2 867 853€ 6 573€ 5 766€ 21€
17
542
Ostatné pokuty a penále
750€ 3 055€ 1 999€ 102 630€ 260 963€ 29 584€
18
543
Odpísanie pohľadávky
0€ 0€ 0€ 16€
19
544
Úroky
0€ 82 616€ 52 804€ 15 268€ 49 138€ 51 256€
20
545
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 9€ 1€
21
546
Dary
0€ 0€ 0€
22
547
Osobitné náklady
0€ 0€ 0€
23
548
Manká a škody
0€ 333€ 0€ 387€ 316€ 256€
24
549
Iné ostatné náklady
120 350€ 277 312€ 96 217€ 105 646€ 116 490€ 107 868€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
123 414€ 153 925€ 138 238€ 172 351€ 201 758€ 150 738€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 63 878€ 38 612€
27
553
Predané cenné papiere
0€ 0€ 0€
28
554
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 497€ 526€ 1 323€
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€
30
556
Tvorba fondov
0€ 0€ 0€
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 603€ -29 908€ 1 557€ 27 351€
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
0€ 0€ 0€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
520€ 518€ 719€ 507€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
0€ 0€ 0€
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
0€ 0€ 0€
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
0€ 0€ 0€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
5 166 445€ 5 002 669€ 7 253 736€ 4 194 491€ 4 546 590€ 4 416 315€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€
40
602
Tržby z predaja služieb
4 134 854€ 4 354 270€ 4 186 566€ 3 503 870€ 3 121 607€ 3 388 128€
41
604
Tržby za predaný tovar
0€ 0€ 0€
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
0€ 0€ 0€
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
0€ 0€ 0€
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
0€ 0€ 0€
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
31 883€ 32 322€ 34 181€ 16 747€ 18 643€ 20 687€
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€
50
641
Zmluvné pokuty a penále
52€ 180€ 86€ 172€
51
642
Ostatné pokuty a penále
0€ 0€ 0€
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
0€ 0€ 0€
53
644
Úroky
0€ 0€ 0€ 202€ 26€ 28€
54
645
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 3€
55
646
Prijaté dary
124 404€ 0€ 315€ 1 453€ 2 048€ 2 488€
56
647
Osobitné výnosy
0€ 0€ 0€
57
648
Zákonné poplatky
0€ 0€ 0€
58
649
Iné ostatné výnosy
727 168€ 3 863 517€ 3 509 472€ 8 751€ 12 688€ 13 135€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 44 398€ 488 327€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€
62
654
Tržby z predaja materiálu
9€ 13€ 53€ 748€ 526€ 1 325€
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€
64
656
Výnosy z použitia fondu
0€ 0€ 0€
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€
66
658
Výnosy z nájmu majetku
70 759€ 58 322€ 58 560€ 45 504€ 44 582€ 40 489€
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
0€ 0€ 0€
68
662
Prijaté príspevky od iných organizácií
4 702€ 5 858€ 8 552€ 4 335€ 655 707€ 5 228€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
1 250€ 4 655€ 1 050€ 465€ 1 776€
70
664
Prijaté členské príspevky
0€ 0€ 0€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
0€ 0€ 0€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
0€ 0€ 0€
73
691
Dotácie
74 147€ 0€ 0€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
5 169 228€ 8 319 136€ 7 798 836€ 3 626 180€ 4 344 622€ 3 473 284€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
2 783€ 3 316 467€ 545 100€ -568 311€ -201 968€ -943 031€
76
591
Daň z príjmov
0€ 29€ 394€ 99€ 84 092€ 8€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
0€ 0€ 0€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
2 783€ 3 316 438€ 544 706€ -568 410€ -286 060€ -943 039€