Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2012 2011 2010
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
25 933€ 29 416€ 32 634€ 19 856€ 16 633€ 7 926€ 8 333€ 9 091€ 2 920€ 1 220€ 10 740€
02
502
Spotreba energie
6 122€ 0€ 0€ 0€
03
504
Predaný tovar
0€ 0€ 0€
04
511
Opravy a udržiavanie
611€ 308€ 360€ 271€ 3 790€ 701€ 1 077€ 3 742€ 120€ 367€ 3 268€
05
512
Cestovné
32€ 5€ 7€ 7€ 0€ 0€ 0€
06
513
Náklady na reprezentáciu
811€ 51€ 0€ 0€ 0€
07
518
Ostatné služby
92 932€ 93 175€ 84 629€ 76 280€ 72 899€ 65 747€ 74 054€ 66 961€ 45 243€ 42 143€ 45 083€
08
521
Mzdové náklady
213 962€ 211 998€ 166 146€ 142 134€ 129 269€ 97 171€ 87 259€ 76 346€ 44 437€ 44 276€ 42 296€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
72 127€ 70 620€ 55 565€ 48 075€ 43 237€ 33 435€ 29 930€ 25 737€ 12 261€ 11 987€ 11 732€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€
11
527
Zákonné sociálne náklady
36 480€ 15 740€ 9 207€ 9 268€ 9 240€ 7 678€ 5 826€ 5 155€ 2 702€ 2 849€ 2 396€
12
528
Ostatné sociálne náklady
908€ 56€ 18€ 0€ 0€ 0€
13
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€
14
532
Daň z nehnuteľností
0€ 0€ 0€
15
538
Ostatné dane a poplatky
2 122€ 2€ 11€ 11€ 27€ 6€ 20€ 3€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
7€ 0€ 0€
17
542
Ostatné pokuty a penále
38€ 8€ 18€ 0€ 0€ 0€
18
543
Odpísanie pohľadávky
1 000€ 0€ 0€ 0€
19
544
Úroky
0€ 0€ 0€
20
545
Kurzové straty
0€ 0€ 0€
21
546
Dary
26 208€ 23 741€ 0€ 0€ 0€
22
547
Osobitné náklady
0€ 0€ 0€
23
548
Manká a škody
0€ 0€ 0€
24
549
Iné ostatné náklady
3 441€ 401€ 8 582€ 839€ 530€ 506€ 1 739€ 784€ 749€ 714€ 761€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 363€ 1 855€ 1 855€ 1 855€ 1 855€ 1 855€ 1 855€ 1 855€ 2 277€ 2 281€ 2 281€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€
27
553
Predané cenné papiere
0€ 0€ 0€
28
554
Predaný materiál
0€ 0€ 0€
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€
30
556
Tvorba fondov
0€ 0€ 0€
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
0€ 0€ 0€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
160€ 50€ 0€ 0€ 0€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
0€ 0€ 0€
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
0€ 0€ 0€
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
0€ 0€ 0€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
483 145€ 448 168€ 359 035€ 299 616€ 277 522€ 215 196€ 210 092€ 189 773€ 110 722€ 105 857€ 118 560€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€
40
602
Tržby z predaja služieb
51 029€ 44 545€ 43 226€ 40 250€ 42 114€ 36 596€ 29 431€ 19 384€ 12 102€ 9 884€ 8 332€
41
604
Tržby za predaný tovar
0€ 0€ 0€
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
0€ 0€ 0€
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
0€ 0€ 0€
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
0€ 0€ 0€
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€
50
641
Zmluvné pokuty a penále
0€ 0€ 0€
51
642
Ostatné pokuty a penále
57€ 0€ 112€ 0€
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
0€ 0€ 0€
53
644
Úroky
11€ 15€ 12€ 3€ 6€
54
645
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€
55
646
Prijaté dary
26 208€ 23 741€ 0€ 0€ 0€
56
647
Osobitné výnosy
0€ 84€ 0€
57
648
Zákonné poplatky
0€ 27€ 0€
58
649
Iné ostatné výnosy
1€ 20€ 330€ 330€ 330€ 1 179€ 2 561€ 883€ 0€ 1 005€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€
62
654
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€
64
656
Výnosy z použitia fondu
12 382€ 0€ 0€ 0€
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€
66
658
Výnosy z nájmu majetku
400€ 240€ 556€ 416€ 1 270€
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
0€ 0€ 0€
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
465€ 11 000€ 2 400€ 2 003€ 3 311€ 2 300€ 1 000€ 1 474€ 241€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
461€ 1 310€ 1 415€ 100€ 240€ 350€ 829€ 0€ 0€ 0€
70
664
Prijaté členské príspevky
0€ 0€ 0€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
1 815€ 2 067€ 1 063€ 528€ 0€ 0€ 0€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
0€ 0€ 0€
73
691
Dotácie
408 331€ 386 026€ 335 305€ 232 611€ 210 255€ 188 389€ 174 106€ 159 437€ 109 818€ 86 119€ 105 659€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
488 310€ 457 709€ 381 340€ 284 291€ 267 538€ 227 628€ 208 627€ 185 054€ 124 370€ 98 119€ 116 513€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
5 165€ 9 541€ 22 305€ -15 325€ -9 984€ 12 432€ -1 465€ -4 720€ 13 648€ -7 738€ -2 047€
76
591
Daň z príjmov
84€ 50€ 2€ 3€ 81€ 242€ 1€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
0€ 0€ 0€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
5 165€ 9 541€ 22 305€ -15 325€ -10 068€ 12 382€ -1 467€ -4 722€ 13 567€ -7 980€ -2 048€