Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Trenčiansky samosprávny kraj

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
350 620 674€ 319 063 290€ 287 173 493€ 238 232 947€ 211 756 622€ 194 401 954€ 181 415 778€ 183 444 739€ 182 343 214€ 184 581 941€ 169 747 147€ 159 236 763€ 161 523 046€ 161 007 848€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
52 749 116€ 54 204 622€ 51 271 988€ 42 441 295€ 35 301 582€ 18 615 399€ 19 340 264€ 23 878 516€ 26 244 578€ 39 367 309€ 26 078 439€ 26 625 494€ 32 569 134€ 16 908 824€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
1 433 681€ 1 284 856€ 1 808 104€ 2 184 525€ 1 576 245€ 460 805€ 534 742€ 1 022 491€ 1 584 216€ 1 665 296€ 2 103 803€ 2 308 685€ 2 299 248€ 1 988 542€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
1 016 165€ 778 064€ 929 366€ 1 015 868€ 314 895€ 148 686€ 395 324€ 805 477€ 1 315 240€ 1 665 296€ 2 103 803€ 2 308 685€ 2 299 248€ 1 955 480€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
806€ 1 686€ 2 566€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
417 516€ 506 792€ 91 140€ 104 508€ 37 625€ 112 420€ 138 611€ 215 328€ 266 410€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
787 597€ 1 064 149€ 1 223 725€ 199 699€ 0€ 0€ 0€ 0€ 33 062€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
51 315 435€ 52 919 766€ 49 463 884€ 40 256 771€ 33 725 337€ 18 154 594€ 18 805 522€ 22 856 025€ 24 660 362€ 37 702 013€ 23 974 636€ 24 316 809€ 30 269 886€ 14 920 281€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
2 341 518€ 1 480 326€ 3 891 334€ 2 414 132€ 2 095 769€ 748 088€ 31 356€ 30 644€ 30 302€ 2 328€ 159 730€ 2 259€ 54€ 17 172€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
41 592€ 41 592€ 41 592€ 17 592€ 17 592€ 17 592€ 17 592€ 15 746€ 15 746€ 16 108€ 16 108€ 12 608€ 0€ 0€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
34 051 809€ 25 234 577€ 31 423 251€ 20 157 249€ 17 127 574€ 15 186 730€ 17 425 825€ 17 071 869€ 18 642 104€ 26 646 527€ 16 597 991€ 15 766 525€ 16 035 896€ 119 492€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
3 389 073€ 874 996€ 400 336€ 214 760€ 88 980€ 67 355€ 119 397€ 233 016€ 372 155€ 512 775€ 661 605€ 824 607€ 1 514 137€ 352 825€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
137 383€ 97 072€ 117 940€ 7 013€ 14 663€ 22 313€ 29 963€ 2 936 378€ 28 800€ 66 278€ 147 659€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
62€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
1 937€ 5 797€ 9 288€ 13 702€ 16 812€ 55 880€ 1 867€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
2 124 209€ 2 167 857€ 17 136€ 2 019 120€ 22 928€ 25 824€ 29 223€ 97 858€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
9 229 851€ 23 023 347€ 13 589 431€ 17 453 037€ 14 395 421€ 2 134 768€ 1 202 401€ 5 484 291€ 5 551 319€ 8 461 491€ 3 563 085€ 7 600 307€ 12 622 430€ 14 185 275€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
297 673 806€ 264 756 844€ 235 818 392€ 195 708 097€ 176 274 058€ 175 612 531€ 161 951 343€ 151 052 760€ 149 569 396€ 138 437 572€ 137 047 775€ 132 492 920€ 128 825 103€ 143 921 966€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
455 118€ 843 669€ 59 829€ 63 269€ 82 804€ 125 160€ 166 790€ 219 376€ 297 829€ 535 383€ 536 166€ 598 889€ 526 458€ 386 448€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
455 118€ 843 669€ 59 829€ 63 269€ 82 804€ 125 160€ 166 790€ 219 376€ 297 829€ 535 383€ 536 166€ 598 889€ 526 458€ 386 448€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
261 168 186€ 230 526 334€ 200 205 677€ 158 205 837€ 151 659 801€ 147 962 002€ 145 129 706€ 144 227 716€ 147 477 801€ 133 986 156€ 131 669 368€ 127 361 913€ 114 544 904€ 110 963 142€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
929 651€ 846 215€ 737 792€ 708 101€ 601 850€ 501 484€ 318 512€ 318 470€ 189 478€ 150 949€ 105 843€ 93 683€ 97 390€ 62 443€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
260 238 041€ 229 677 657€ 199 467 845€ 157 493 905€ 151 056 065€ 147 460 378€ 144 811 193€ 143 909 246€ 147 287 753€ 133 823 003€ 131 563 524€ 127 267 067€ 114 447 514€ 110 900 699€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 1 164€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
494€ 2 461€ 40€ 3 831€ 1 885€ 140€ 570€ 12 205€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
830€ 1 435€ 1 435€ 1 435€ 1 472€ 1 521€ 1 570€ 830€ 830€ 830€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
830€ 1 435€ 1 435€ 1 435€ 1 472€ 1 521€ 1 570€ 830€ 830€ 830€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
107 792€ 133 371€ 573 907€ 43 992€ 77 608€ 45 386€ 26 871€ 84 927€ 79 543€ 53 140€ 326 557€ 532 764€ 115 606€ 902 046€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
950€ 0€ 46 792€ 6 606€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
63€ 0€ 602€ 104€ 163€ 2 642€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
8 703€ 31 240€ 13 114€ 5 462€ 6 838€ 5 728€ 8 803€ 11 836€ 13 296€ 75€ 11 442€ 160 522€ 8 492€ 111 280€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
13 163€ 13€ 43€ 157€ 2 989€ 3 434€ 3 110€ 2 019€ 0€ 0€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
31 658€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
243€ 462€ 2 212€ 198€ 8 567€ 7 622€ 20 825€ 20 876€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
71 289€ 77 511€ 560 792€ 19 404€ 70 265€ 36 497€ 17 911€ 69 904€ 54 182€ 10 675€ 104 092€ 344 656€ 106 864€ 778 767€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
14 638€ 24 364€ 19 125€ 0€ 140 785€ 0€ 87€ 9 358€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
35 941 880€ 33 252 035€ 34 977 544€ 37 393 564€ 24 452 373€ 27 478 461€ 16 626 406€ 6 486 416€ 1 544 670€ 3 529 644€ 4 295 744€ 3 999 354€ 13 638 135€ 31 670 330€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
650€ 2 211€ 1 819€ 784€ 1 102€ 1 418€ 1 584€ 1 022€ 1 240€ 1 895€ 1 759€ 1 212€ 857€ 530€
087
2.
Ceniny (213)
1 072€ 5 256€ 404€ 1 216€ 3 124€ 1 942€ 1 816€ 3 437€ 921€ 1 079€ 1 554€ 1 844€ 3 677€ 3 020€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
35 940 158€ 33 244 568€ 34 975 321€ 37 391 564€ 24 448 148€ 27 475 102€ 16 623 006€ 6 481 957€ 1 542 509€ 3 526 671€ 4 292 431€ 3 996 299€ 13 633 600€ 31 666 779€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
33 495€ 168 723€ 332 419€ 219 940€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
33 495€ 168 723€ 332 419€ 219 940€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
197 753€ 101 825€ 83 114€ 83 555€ 180 982€ 174 025€ 124 171€ 8 513 463€ 6 529 241€ 6 777 060€ 6 620 933€ 118 349€ 128 810€ 177 059€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
197 753€ 101 825€ 83 114€ 83 555€ 180 982€ 174 025€ 124 171€ 153 418€ 205 310€ 243 238€ 130 015€ 118 267€ 128 810€ 77 225€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
8 360 045€ 6 323 931€ 6 533 823€ 6 490 918€ 82€ 0€ 99 834€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
350 620 674€ 319 063 290€ 287 173 493€ 238 232 947€ 211 756 622€ 194 401 954€ 181 415 778€ 183 444 739€ 182 343 214€ 184 581 941€ 169 747 147€ 159 236 763€ 161 523 046€ 161 007 848€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
187 804 244€ 179 111 347€ 170 287 436€ 152 515 223€ 134 061 292€ 115 657 096€ 101 876 122€ 102 190 794€ 98 416 466€ 100 609 186€ 103 116 957€ 99 664 761€ 104 136 558€ 104 205 864€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
187 804 244€ 179 111 347€ 170 287 436€ 152 515 223€ 134 061 292€ 115 657 096€ 101 876 122€ 102 190 794€ 98 416 466€ 100 609 186€ 103 116 957€ 99 664 761€ 104 136 558€ 104 205 864€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
179 128 973€ 170 301 548€ 152 650 009€ 134 142 633€ 116 072 111€ 101 799 607€ 92 900 088€ 99 189 379€ 100 556 386€ 103 167 554€ 106 135 138€ 104 322 733€ 103 232 680€ 106 147 937€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
8 675 271€ 8 809 799€ 17 637 427€ 18 372 590€ 17 989 181€ 13 857 489€ 8 976 035€ 3 001 415€ -2 139 920€ -2 558 368€ -3 018 181€ -4 657 972€ 903 878€ -1 942 073€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
81 074 998€ 65 394 072€ 58 400 996€ 59 741 681€ 52 814 143€ 53 390 585€ 53 879 122€ 55 981 100€ 60 680 932€ 65 134 892€ 59 895 909€ 53 293 383€ 53 153 711€ 54 979 125€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
6 504 467€ 6 451 789€ 5 494 238€ 5 472 313€ 771 682€ 578 291€ 468 028€ 856 739€ 1 630 362€ 256 565€ 147 403€ 194 623€ 776 038€ 114 321€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
78 069€ 69 398€ 48 335€ 77 927€ 59 798€ 31 811€ 35 569€ 26 315€ 54 654€ 31 500€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
6 426 398€ 6 382 391€ 5 445 903€ 5 394 386€ 711 884€ 546 480€ 432 459€ 830 424€ 1 575 708€ 225 065€ 147 403€ 194 623€ 776 038€ 114 321€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
8 821 098€ 9 796 066€ 3 485 316€ 3 700 051€ 252 182€ 1 040 934€ 624 957€ 598 748€ 327 371€ 2 611 652€ 630 387€ 21 203€ 17 141€ 18 598€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
8 821 098€ 9 796 066€ 3 485 316€ 3 700 051€ 252 182€ 1 040 934€ 624 957€ 598 748€ 327 371€ 2 611 652€ 579 161€ 0€ 5 400€ 4 750€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 51 227€ 21 203€ 11 741€ 13 849€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
260 873€ 210 393€ 131 510€ 26 933€ 25 159€ 261 384€ 616 921€ 15 601€ 8 455€ 1 403€ 7 782€ 16 795€ 15 809€ 11 607€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
231 090€ 192 252€ 107 900€ 236 592€ 594 748€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
21 207€ 18 141€ 18 809€ 22 131€ 20 357€ 19 991€ 17 372€ 15 601€ 8 455€ 1 403€ 7 782€ 16 795€ 15 809€ 11 607€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
8 576€ 4 802€ 4 802€ 4 802€ 4 802€ 4 802€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
1 803 882€ 1 896 502€ 3 430 438€ 2 430 067€ 5 375 050€ 2 878 938€ 1 314 234€ 1 412 979€ 2 713 146€ 4 180 440€ 4 375 792€ 2 415 571€ 471 226€ 1 732 793€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
253 333€ 634 300€ 1 857 786€ 433 245€ 339 690€ 231 410€ 145 317€ 156 126€ 1 317 151€ 2 732 741€ 690 564€ 877 512€ 121 338€ 44 806€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
487 747€ 487 747€ 487 747€ 486 414€ 602 192€ 481 356€ 242 956€ 512 400€ 186 216€ 189 044€ 371 544€ 222 000€ 20 064€ 49 967€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
354 585€ 25€ 13 000€ 84€ 5 961€ 104 322€ 386 184€ 185€ 20 598€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
622 367€ 384 641€ 598 839€ 1 190 874€ 989 984€ 933 619€ 111 678€ 179 494€ 8 030€ 7 664€ 2 630 199€ 27 604€ 71 251€ 1 432 199€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
247 540€ 207 821€ 179 973€ 169 765€ 154 261€ 155 113€ 154 284€ 145 169€ 156 819€ 150 131€ 147 904€ 149 018€ 139 499€ 121 692€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
93€ 66€ 58€ 196€ 64€ 115€ 69€ 40€ 43€ 16€ 12€ 91€ 780€ 54€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
155 029€ 134 240€ 115 976€ 109 524€ 100 355€ 98 698€ 90 549€ 92 469€ 101 613€ 97 335€ 94 330€ 80 852€ 76 746€ 65 121€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 31 658€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
37 773€ 31 746€ 29 433€ 28 232€ 24 463€ 25 001€ 27 240€ 23 848€ 29 747€ 24 200€ 23 396€ 23 241€ 20 951€ 18 954€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
13 187€ 6 351€ 2 800€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
15 940€ 8 721€ 5 466€ 7 301€ 4 634€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
138 717€ 2 802 155€ 948 968€ 529 141€ 303 349€ 907 566€ 872 189€ 0€ 1 035 069€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
63 684 679€ 47 039 322€ 45 859 493€ 48 112 316€ 46 390 070€ 48 631 038€ 50 854 981€ 53 097 033€ 56 001 597€ 58 084 832€ 54 734 544€ 50 645 190€ 51 873 498€ 53 101 806€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
37 023 656€ 39 265 708€ 43 608 121€ 45 850 173€ 44 128 825€ 46 370 877€ 48 612 929€ 50 854 981€ 49 598 195€ 55 417 001€ 52 066 712€ 47 172 708€ 50 645 190€ 53 101 806€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
2 246 634€ 2 250 873€ 2 251 372€ 2 262 143€ 2 261 244€ 2 260 160€ 2 242 052€ 2 242 052€ 6 403 402€ 2 667 831€ 2 667 831€ 3 472 482€ 1 228 308€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
24 414 389€ 5 522 741€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
81 741 431€ 74 557 871€ 58 485 062€ 25 976 043€ 24 881 186€ 25 354 273€ 25 660 533€ 25 272 845€ 23 245 817€ 18 837 863€ 6 734 281€ 6 278 619€ 4 232 777€ 1 822 859€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
18 943€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
81 741 431€ 74 557 871€ 58 485 062€ 25 976 043€ 24 881 186€ 25 354 273€ 25 641 590€ 25 272 845€ 23 245 817€ 18 837 863€ 6 734 281€ 6 278 619€ 4 232 777€ 1 822 859€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€