Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
335 049€ 268 013€ 514 528€ 578 085€ 266 867€
002
1.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
003
 
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
004
 
Softvér 013 - (073+091AÚ)
005
 
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
006
 
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
007
 
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
008
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
335 049€ 268 013€ 514 528€ 578 085€ 266 867€
010
 
Pozemky (031)
14 000€ 9 000€
011
 
Umelecké diela a zbierky (032)
012
 
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
196 131€ 202 744€ 349 516€ 358 741€ 227 091€
013
 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
124 918€ 56 269€ 125 620€ 179 952€ 39 776€
014
 
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
015
 
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
016
 
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
017
 
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
018
 
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
019
 
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
0€ 39 392€ 39 392€
020
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
021
3.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
022
 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
023
 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
024
 
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
025
 
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
026
 
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
027
 
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
028
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
2 107 546€ 304 878€ 1 041 250€ 1 021 497€ 1 905 106€ 22 075€ 1 642€
030
1.
Zásoby r. 031 až r. 036
9 275€ 15 108€ 28 666€
031
 
Materiál (112 + 119) - 191
9 275€ 15 108€ 28 666€
032
 
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
033
 
Výrobky (123 - 194)
034
 
Zvieratá (124 - 195)
035
 
Tovar (132 + 139) - 196
036
 
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
037
2.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
038
 
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
039
 
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
040
 
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
041
 
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
76 147€ 121 695€ 16 212€ 17 115€ 31 348€ 17 000€ 0€
043
 
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
46 282€ 87 557€ 6 421€ 6 735€ 8 400€ 17 000€ 0€
044
 
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
10 680€ 7 525€ 5 820€ 7 120€ 22 748€
045
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
046
 
Daňové pohľadávky (341 až 345)
047
 
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
048
 
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
049
 
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
050
 
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
19 186€ 26 613€ 3 971€ 3 260€ 200€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
2 022 124€ 168 075€ 996 372€ 1 004 382€ 1 873 758€ 5 075€ 1 642€
052
 
Pokladnica (211 + 213)
3 486€ 4 088€ 4 250€ 1 660€ 10 356€ 1 585€ 437€
053
 
Bankové účty (221 AÚ + 261)
2 018 638€ 163 987€ 992 122€ 1 002 722€ 1 863 402€ 3 490€ 1 205€
054
 
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
055
 
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
056
 
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
260 733€ 75 920€
058
1.
Náklady budúcich období (381)
260 733€ 75 920€
059
 
Príjmy budúcich období (385)
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
2 703 329€ 648 811€ 1 555 778€ 1 599 582€ 2 171 973€ 22 075€ 1 642€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
2 313 493€ 321 477€ 1 520 293€ 1 543 104€ 2 139 851€ 21 445€ 1 062€
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
063
 
Základné imanie (411)
064
 
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)
065
 
Fond reprodukcie (413)
066
 
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)
067
 
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
068
2.
Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071
069
 
Rezervný fond (421)
070
 
Fondy tvorené zo zisku (423)
071
 
Ostatné fondy (427)
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
352 014€ 1 321 101€ 1 543 104€ 2 139 851€ 21 445€ 1 062€ 705€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r.
101)
1 961 479€ -999 624€ -22 811€ -596 747€ 2 118 406€ 20 383€ 357€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
54 786€ 59 320€ 35 485€ 56 478€ 32 122€ 630€ 580€
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
4 100€ 1 560€ 3 600€ 3 900€ 1 200€ 530€ 580€
076
 
Rezervy zákonné (451AÚ)
077
 
Ostatné rezervy (459AÚ)
078
 
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
4 100€ 1 560€ 3 600€ 3 900€ 1 200€ 530€ 580€
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
080
 
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
081
 
Vydané dlhopisy (473)
082
 
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
083
 
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
084
 
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
085
 
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
086
 
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
50 686€ 57 760€ 31 885€ 52 578€ 30 922€ 100€ 0€
088
 
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
50 686€ 51 136€ 23 740€ 39 481€ 10 696€
089
 
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
0€ 3 437€ 4 093€ 6 720€ 5 139€
090
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
0€ 2 381€ 3 070€ 4 668€ 6 415€
091
 
Daňové záväzky (341 až 345)
0€ 806€ 982€ 1 576€ 2 172€
092
 
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
093
 
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
094
 
Záväzky voči účastníkom združení (368)
095
 
Spojovací účet pri združení (396)
096
 
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
0€ 133€ 6 500€ 100€ 0€
097
4.
Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100
098
 
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
099
 
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
100
 
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
335 049€ 268 014€
102
1.
Výdavky budúcich období (383)
103
 
Výnosy budúcich období (384)
335 049€ 268 014€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
2 703 329€ 648 811€ 1 555 778€ 1 599 582€ 2 171 973€ 22 075€ 1 642€