Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko

2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
514 528€ 578 085€ 266 867€
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
514 528€ 578 085€ 266 867€
012
 
Stavby 021 -
(081 - 092AÚ))
349 516€ 358 741€ 227 091€
013
 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 -
(082 + 092AÚ))
125 620€ 179 952€ 39 776€
019
 
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042 - 094))
39 392€ 39 392€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
1 041 250€ 1 021 497€ 1 905 106€ 22 075€ 1 642€
030
1.
Zásoby r. 031 až r. 036
28 666€
031
 
Materiál
(112 + 119) - 191)
28 666€
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
16 212€ 17 115€ 31 348€ 17 000€ 0€
043
 
Pohľadávky z obchodného styku
(311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ)
6 421€ 6 735€ 8 400€ 17 000€ 0€
044
 
Ostatné pohľadávky
(315 AÚ - 391 AÚ))
5 820€ 7 120€ 22 748€
050
 
Iné pohľadávky
(335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ)
3 971€ 3 260€ 200€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
996 372€ 1 004 382€ 1 873 758€ 5 075€ 1 642€
052
 
Pokladnica
(211 + 213))
4 250€ 1 660€ 10 356€ 1 585€ 437€
053
 
Bankové účty
(221 AÚ + 261))
992 122€ 1 002 722€ 1 863 402€ 3 490€ 1 205€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
1 555 778€ 1 599 582€ 2 171 973€ 22 075€ 1 642€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
1 520 293€ 1 543 104€ 2 139 851€ 21 445€ 1 062€
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+; - 428))
1 543 104€ 2 139 851€ 21 445€ 1 062€ 705€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 -
(r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101))
-22 811€ -596 747€ 2 118 406€ 20 383€ 357€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
35 485€ 56 478€ 32 122€ 630€ 580€
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
3 600€ 3 900€ 1 200€ 530€ 580€
078
 
Krátkodobé rezervy
(323 + 451AÚ + 459AÚ))
3 600€ 3 900€ 1 200€ 530€ 580€
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
31 885€ 52 578€ 30 922€ 100€ 0€
088
 
Záväzky z obchodného styku
(321 až 326) okrem 323)
23 740€ 39 481€ 10 696€
089
 
Záväzky voči zamestnancom
(331+ 333))
4 093€ 6 720€ 5 139€
090
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami
(336))
3 070€ 4 668€ 6 415€
091
 
Daňové záväzky
(341 až 345))
982€ 1 576€ 2 172€
096
 
Ostatné záväzky
(379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ))
0€ 133€ 6 500€ 100€ 0€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
1 555 778€ 1 599 582€ 2 171 973€ 22 075€ 1 642€