Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko

2017 2016 2015 2014
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
578 085 € 266 867 €
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
578 085 € 266 867 €
012
 
Stavby 021 -
(081 - 092AÚ))
358 741 € 227 091 €
013
 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 -
(082 + 092AÚ))
179 952 € 39 776 €
019
 
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042 - 094))
39 392 €
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
1 021 497 € 1 905 106 € 22 075 € 1 642 €
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
17 115 € 31 348 € 17 000 € 0 €
043
 
Pohľadávky z obchodného styku
(311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ)
6 735 € 8 400 € 17 000 € 0 €
044
 
Ostatné pohľadávky
(315 AÚ - 391 AÚ))
7 120 € 22 748 €
050
 
Iné pohľadávky
(335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ)
3 260 € 200 €
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
1 004 382 € 1 873 758 € 5 075 € 1 642 €
052
 
Pokladnica
(211 + 213))
1 660 € 10 356 € 1 585 € 437 €
053
 
Bankové účty
(221 AÚ + 261))
1 002 722 € 1 863 402 € 3 490 € 1 205 €
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
1 599 582 € 2 171 973 € 22 075 € 1 642 €
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
1 543 104 € 2 139 851 € 21 445 € 1 062 €
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+; - 428))
2 139 851 € 21 445 € 1 062 € 705 €
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 -
(r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101))
-596 747 € 2 118 406 € 20 383 € 357 €
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
56 478 € 32 122 € 630 € 580 €
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
3 900 € 1 200 € 530 € 580 €
078
 
Krátkodobé rezervy
(323 + 451AÚ + 459AÚ))
3 900 € 1 200 € 530 € 580 €
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
52 578 € 30 922 € 100 € 0 €
088
 
Záväzky z obchodného styku
(321 až 326) okrem 323)
39 481 € 10 696 €
089
 
Záväzky voči zamestnancom
(331+ 333))
6 720 € 5 139 €
090
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami
(336))
4 668 € 6 415 €
091
 
Daňové záväzky
(341 až 345))
1 576 € 2 172 €
096
 
Ostatné záväzky
(379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ))
133 € 6 500 € 100 € 0 €
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
1 599 582 € 2 171 973 € 22 075 € 1 642 €