Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Slovenské komorné divadlo Martin

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
3 366 702€ 3 468 876€ 3 762 720€ 4 072 984€ 4 318 505€ 4 628 278€ 4 792 476€ 5 133 640€ 6 204 666€ 7 510 075€ 8 887 847€ 10 293 289€ 11 561 828€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
3 031 106€ 3 314 799€ 3 625 207€ 3 932 494€ 4 217 826€ 4 519 695€ 4 703 392€ 5 027 545€ 6 150 887€ 7 400 913€ 8 708 082€ 10 022 846€ 10 961 254€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
3 031 106€ 3 314 799€ 3 625 207€ 3 932 494€ 4 217 826€ 4 519 695€ 4 703 392€ 5 027 545€ 6 150 887€ 7 400 913€ 8 708 082€ 10 022 846€ 10 961 254€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
4 863€ 4 863€ 4 863€ 4 863€ 4 863€ 4 863€ 4 863€ 4 863€ 4 863€ 4 863€ 4 863€ 4 863€ 4 863€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
17 825€ 17 825€ 17 825€ 17 825€ 16 075€ 15 075€ 14 075€ 14 075€ 14 075€ 13 075€ 11 025€ 8 325€ 8 325€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
599 370€ 605 658€ 611 945€ 617 080€ 599 663€ 477 101€ 4 659 275€ 4 905 505€ 5 201 620€ 5 508 564€ 5 792 124€ 6 049 541€ 4 919 535€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
15 833€ 21 329€ 26 825€ 28 389€ 21 037€ 18 918€ 24 989€ 47 225€ 912 711€ 1 856 179€ 2 799 982€ 3 745 533€ 4 481 832€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
3 270€ 7 194€ 18 194€ 47 922€ 108 369€ 145 924€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
190€ 444€ 0€ 0€ 26 045€ 54 623€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
2 366 936€ 2 665 124€ 2 963 749€ 3 264 337€ 3 568 987€ 3 873 196€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
26 280€ 7 200€ 130 541€ 52 163€ 10 424€ 37€ 26 120€ 51 594€ 1 400 776€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
333 656€ 150 779€ 133 993€ 137 553€ 91 043€ 104 541€ 86 314€ 100 550€ 50 464€ 105 166€ 166 572€ 263 641€ 589 350€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
12 157€ 8 040€ 8 746€ 10 186€ 12 059€ 13 971€ 8 991€ 14 099€ 14 707€ 17 682€ 19 286€ 35 506€ 29 473€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
5 618€ 3 247€ 4 167€ 4 118€ 5 538€ 7 391€ 3 959€ 9 210€ 9 464€ 10 253€ 13 535€ 26 891€ 19 299€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 6€ 7€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
6 539€ 4 793€ 4 580€ 6 068€ 6 520€ 6 580€ 5 032€ 4 890€ 5 243€ 7 429€ 5 750€ 8 609€ 10 167€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
23 994€ 26 246€ 13 831€ 31 381€ 20 518€ 22 270€ 32 190€ 34 232€ 20 763€ 47 185€ 103 571€ 65 030€ 101 149€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
17 764€ 11 273€ 10 262€ 15 278€ 18 142€ 16 068€ 30 816€ 33 398€ 19 088€ 38 470€ 29 501€ 30 982€ 29 876€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
325€ 899€ 182€ 299€ 299€ 523€ 299€ 299€ 299€ 299€ 151€ 445€ 861€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 300€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
225€ 5 740€ 479€ 5 543€ 318€ 450€ 780€ 535€ 825€ 569€ 552€ 3 233€ 1 906€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
2 087€ 8 265€ 2 860€ 10 220€ 1 202€ 139€ 0€ 7 647€ 15 161€ 24 131€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
2 612€ 4 170€ 0€ 0€ 57 905€ 4 734€ 67 730€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
981€ 69€ 48€ 42€ 558€ 1 058€ 155€ 551€ 200€ 2€ 1 506€ 776€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
297 505€ 116 493€ 111 416€ 95 986€ 58 466€ 68 301€ 45 133€ 52 220€ 14 994€ 40 300€ 43 716€ 163 105€ 458 728€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
70€ 49€ 32€ 109€ 191€ 35€ 264€ 239€ 287€ 443€ 338€ 334€ 219€
087
2.
Ceniny (213)
74€ 4 288€ 995€ 4 090€ 637€ 937€ 1 035€ 0€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
297 435€ 116 445€ 111 384€ 95 877€ 58 276€ 68 192€ 40 581€ 50 985€ 10 618€ 39 219€ 42 441€ 161 736€ 458 509€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
1 939€ 3 298€ 3 519€ 2 938€ 9 636€ 4 042€ 2 770€ 5 545€ 3 315€ 3 996€ 13 193€ 6 802€ 11 224€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
1 939€ 3 038€ 3 519€ 2 938€ 8 330€ 3 763€ 2 538€ 5 221€ 2 123€ 3 429€ 5 287€ 6 802€ 11 061€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
260€ 1 306€ 279€ 233€ 324€ 1 192€ 567€ 7 906€ 0€ 163€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
3 366 702€ 3 468 876€ 3 762 720€ 4 072 984€ 4 318 505€ 4 628 278€ 4 792 476€ 5 133 640€ 6 204 666€ 7 510 075€ 8 887 847€ 10 293 289€ 11 561 828€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
-21 128€ -114 441€ -103 569€ -78 391€ -147 901€ -116 527€ -131 265€ -120 285€ -111 590€ -1 165€ 132 999€ 258 001€ 442 080€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
-21 128€ -114 441€ -103 569€ -78 391€ -147 901€ -116 527€ -131 265€ -120 285€ -111 590€ -1 165€ 132 999€ 258 001€ 442 080€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
-114 646€ -103 569€ -78 391€ -147 901€ -116 527€ -131 265€ -120 285€ -111 590€ -1 165€ 66 701€ 236 879€ 263 245€ 422 890€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
93 518€ -10 872€ -25 179€ 69 511€ -31 374€ 14 737€ -10 979€ -8 695€ -110 425€ -67 866€ -103 880€ -5 245€ 19 190€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
1 284 276€ 1 188 254€ 1 240 459€ 1 251 571€ 1 320 698€ 1 336 135€ 1 240 434€ 1 296 277€ 1 472 714€ 1 697 830€ 1 957 991€ 2 190 592€ 2 230 421€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
21 042€ 24 711€ 17 230€ 15 490€ 106 796€ 79 678€ 61 500€ 75 683€ 71 833€ 32 091€ 38 435€ 21 595€ 33 178€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
13 272€ 16 794€ 14 611€ 8 754€ 99 676€ 74 461€ 60 283€ 72 229€ 66 837€ 26 991€ 33 068€ 13 887€ 25 795€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
4 348€ 2 436€ 2 619€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 383€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
3 422€ 5 481€ 6 736€ 7 120€ 5 217€ 1 217€ 3 454€ 4 996€ 5 099€ 5 367€ 7 708€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
1 123 780€ 993 081€ 1 066 388€ 1 090 710€ 1 100 768€ 1 135 192€ 1 042 026€ 1 091 378€ 1 297 684€ 1 578 309€ 1 863 872€ 2 149 964€ 2 160 146€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
962 467€ 984 087€ 1 031 988€ 1 074 803€ 1 100 768€ 1 135 192€ 1 042 026€ 1 091 378€ 1 297 684€ 1 578 309€ 1 863 872€ 2 149 964€ 2 160 146€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
11 700€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
149 613€ 8 994€ 34 400€ 15 907€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
918€ 1 137€ 1 940€ 2 279€ 1 988€ 1 590€ 1 466€ 1 405€ 1 570€ 1 495€ 1 318€ 1 600€ 4 701€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
918€ 1 137€ 1 940€ 2 279€ 1 988€ 1 590€ 1 466€ 1 405€ 1 570€ 1 495€ 1 318€ 1 600€ 4 701€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
138 537€ 169 325€ 154 901€ 143 092€ 111 147€ 119 675€ 135 443€ 127 811€ 101 627€ 85 936€ 54 365€ 17 432€ 32 397€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
22 238€ 57 591€ 47 169€ 57 673€ 36 829€ 34 389€ 45 499€ 52 174€ 33 862€ 16 625€ 39 393€ 13 741€ 26 421€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
2 988€ 0€ 0€ 13 994€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
1 268€ 1 973€ 0€ 0€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
7 278€ 14 985€ 22 160€ 7 996€ 5 409€ 11 114€ 16 290€ 10 232€ 3 495€ 5 584€ 978€ 2 208€ 124€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
57 141€ 41 684€ 44 770€ 43 512€ 39 878€ 39 868€ 39 713€ 33 206€ 33 324€ 32 022€ 0€ 0€ 3€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
37 177€ 37 498€ 26 887€ 25 332€ 23 057€ 22 044€ 21 011€ 20 546€ 20 588€ 20 593€ 0€ 0€ 0€
166
15.
Daň z príjmov (341)
6 611€ 2 192€ 558€ 0€ 0€ 0€ 5 843€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
10 199€ 11 198€ 7 357€ 6 434€ 5 132€ 4 380€ 4 009€ 3 520€ 3 876€ 3 605€ 0€ 0€ 6€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
6 370€ 3 570€ 2 131€ 842€ 8 921€ 5 941€ 3 951€ 7 427€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
504€ 14€ 0€ 80€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
4 000€ 0€ 0€ 0€ 1 483€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
2 103 553€ 2 395 063€ 2 625 830€ 2 899 804€ 3 145 708€ 3 408 669€ 3 683 306€ 3 957 648€ 4 843 542€ 5 813 410€ 6 796 857€ 7 844 697€ 8 889 327€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
76€ 0€ 0€ 0€ 0€ 20€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
2 103 553€ 2 395 063€ 2 625 830€ 2 899 804€ 3 145 708€ 3 408 594€ 3 683 306€ 3 957 648€ 4 843 542€ 5 813 410€ 6 796 857€ 7 844 697€ 8 889 307€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€