Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o.

2012 2011 2010
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
139 516€ 124 485€ 124 983€
02
502
Spotreba energie
108 178€ 105 473€ 97 054€
03
504
Predaný tovar
21 235€ 11 718€ 7 985€
04
511
Opravy a udržiavanie
10 076€ 5 080€ 4 725€
05
512
Cestovné
111€ 211€ 261€
06
513
Náklady na reprezentáciu
769€ 904€ 475€
07
518
Ostatné služby
44 202€ 53 775€ 35 447€
08
521
Mzdové náklady
277 322€ 226 099€ 259 347€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
95 454€ 78 037€ 89 572€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
11
527
Zákonné sociálne náklady
7 399€ 7 498€ 9 275€
12
528
Ostatné sociálne náklady
13
531
Daň z motorových vozidiel
491€ 299€ 485€
14
532
Daň z nehnuteľností
15
538
Ostatné dane a poplatky
445€ 215€ 156€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
203€ 194€ 209€
17
542
Ostatné pokuty a penále
60€
18
543
Odpísanie pohľadávky
19
544
Úroky
833€ 1 363€ 157€
20
545
Kurzové straty
21
546
Dary
22
547
Osobitné náklady
23
548
Manká a škody
24
549
Iné ostatné náklady
13 163€ 11 627€ 8 110€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23 943€ 22 158€ 19 916€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
27
553
Predané cenné papiere
28
554
Predaný materiál
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
5 762€ 433€ 7 558€
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
749 161€ 649 569€ 665 715€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
59 729€ 27 521€ 14 566€
40
602
Tržby z predaja služieb
271 418€ 253 815€ 245 034€
41
604
Tržby za predaný tovar
23 194€ 13 107€ 8 885€
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
18 179€ 12 313€ 10 920€
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
51
642
Ostatné pokuty a penále
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
53
644
Úroky
26€ 25€ 15€
54
645
Kurzové zisky
55
646
Prijaté dary
56
647
Osobitné výnosy
57
648
Zákonné poplatky
58
649
Iné ostatné výnosy
14 075€ 12 115€ 23 428€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
3 000€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
62
654
Tržby z predaja materiálu
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
64
656
Výnosy z použitia fondu
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
68
662
Prijaté príspevky od iných organizácií
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
70
664
Prijaté členské príspevky
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
12 125€ 2 001€ 2 628€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
73
691
Dotácie
355 534€ 323 497€ 360 999€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
754 280€ 647 394€ 666 475€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
5 118€ -2 175€ 760€
76
591
Daň z príjmov
827€ 540€ 1 101€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
4 292€ -2 715€ -341€