Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2012 2011 2010
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
14 074 199€ 14 593 003€ 13 711 840€
002
1.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
16 807€ 16 801€ 26 994€
004
 
Softvér 013 - (073+091AÚ)
16 807€ 16 801€ 26 994€
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
14 057 392€ 14 576 202€ 13 684 846€
010
 
Pozemky (031)
475 030€ 475 030€ 475 030€
012
 
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
11 959 142€ 12 276 054€ 11 013 801€
013
 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
1 464 824€ 1 314 379€ 1 760 008€
014
 
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
33 927€ 49 147€ 90 156€
019
 
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
124 469€ 461 592€ 345 851€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
3 125 226€ 2 895 041€ 3 178 933€
030
1.
Zásoby r. 031 až r. 036
430 035€ 439 307€ 396 411€
031
 
Materiál (112 + 119) - 191
301 071€ 285 460€ 286 893€
035
 
Tovar (132 + 139) - 196
128 964€ 153 847€ 109 518€
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
2 409 221€ 2 256 512€ 2 505 294€
043
 
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
49 398€ 27 461€ 26 987€
044
 
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
2 358 531€ 2 186 532€ 2 170 156€
046
 
Daňové pohľadávky (341 až 345)
181€
047
 
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
3 483€ 174 355€
050
 
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
1 292€ 39 036€ 133 615€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
285 970€ 199 222€ 277 228€
052
 
Pokladnica (211 + 213)
29 320€ 26 666€ 34 126€
053
 
Bankové účty (221 AÚ + 261)
256 650€ 172 556€ 243 102€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
20 972€ 42 044€ 58 632€
058
1.
Náklady budúcich období (381)
20 972€ 42 044€ 58 632€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
17 220 397€ 17 530 088€ 16 949 405€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
8 697 776€ 8 612 373€ 8 557 176€
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
10 822 759€ 10 822 759€ 10 822 759€
063
 
Základné imanie (411)
10 822 759€ 10 822 759€ 10 822 759€
068
2.
Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071
226 863€ 226 863€ 224 836€
070
 
Fondy tvorené zo zisku (423)
226 863€ 226 863€ 224 836€
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
-2 437 248€ -2 493 201€ -2 500 447€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r.
101)
85 402€ 55 952€ 10 028€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
8 522 621€ 8 917 715€ 8 392 229€
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
56 274€ 49 974€ 78 543€
078
 
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
56 274€ 49 974€ 78 543€
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
311 261€ 161 809€ 592 711€
080
 
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
59 082€ 50 115€ 46 264€
082
 
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
240 072€ 99 587€ 122 213€
086
 
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
12 107€ 12 107€ 424 234€
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
4 293 891€ 4 898 021€ 4 333 586€
088
 
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
3 271 659€ 3 713 844€ 3 422 668€
089
 
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
2 281€ 1 226€ 1 249€
090
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
288 893€ 267 853€ 246 038€
091
 
Daňové záväzky (341 až 345)
311 681€ 310 282€ 299 328€
092
 
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
9 468€ 238 282€
096
 
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
409 909€ 366 534€ 364 303€
097
4.
Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100
775 882€ 1 115 965€ 1 205 612€
098
 
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
775 882€ 1 115 965€ 1 205 612€
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
3 085 313€ 2 691 946€ 2 181 777€
103
 
Výnosy budúcich období (384)
3 085 313€ 2 691 946€ 2 181 777€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
17 220 397€ 17 530 088€ 16 949 405€