Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov

2012 2011 2010
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
4 200 464€ 3 840 708€ 3 382 783€
02
502
Spotreba energie
476 326€ 489 346€ 518 268€
03
504
Predaný tovar
1 345 698€ 1 495 623€ 2 120 909€
04
511
Opravy a udržiavanie
244 082€ 130 171€ 190 847€
05
512
Cestovné
28 089€ 27 467€ 24 375€
06
513
Náklady na reprezentáciu
19 900€ 11 778€ 9 932€
07
518
Ostatné služby
982 791€ 999 720€ 994 355€
08
521
Mzdové náklady
5 826 425€ 5 272 929€ 5 060 059€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
1 994 583€ 1 789 717€ 1 688 594€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
2 540€ 1 526€ 11 350€
11
527
Zákonné sociálne náklady
209 547€ 184 151€ 176 357€
12
528
Ostatné sociálne náklady
13
531
Daň z motorových vozidiel
911€ 813€ 732€
14
532
Daň z nehnuteľností
21 263€ 21 136€ 21 135€
15
538
Ostatné dane a poplatky
17 862€ 16 428€ 17 355€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
17
542
Ostatné pokuty a penále
1 000€ 9 255€
18
543
Odpísanie pohľadávky
16 123€ 394€
19
544
Úroky
48 904€ 68 404€ 72 302€
20
545
Kurzové straty
21€ 114€ 121€
21
546
Dary
22
547
Osobitné náklady
184 580€ 186 393€ 197 750€
23
548
Manká a škody
24
549
Iné ostatné náklady
90 070€ 65 212€ 150 943€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
912 819€ 1 068 031€ 1 040 534€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
324€
27
553
Predané cenné papiere
28
554
Predaný materiál
5 566€ 8 343€ 1 572€
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
7 797€ 56€ 66 408€
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
16 621 238€ 15 694 189€ 15 756 654€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
40
602
Tržby z predaja služieb
14 112 685€ 12 658 727€ 12 285 789€
41
604
Tržby za predaný tovar
1 591 299€ 1 740 041€ 2 382 466€
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
231 341€ 187 122€ 177 882€
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
54 218€ 54 134€ 51 426€
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
51
642
Ostatné pokuty a penále
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
53
644
Úroky
677€ 1 078€ 1 101€
54
645
Kurzové zisky
13€ 83€ 34€
55
646
Prijaté dary
56
647
Osobitné výnosy
57
648
Zákonné poplatky
58
649
Iné ostatné výnosy
283 843€ 709 176€ 376 959€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
854€ 156€ 460€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
7 693€ 9 427€ 1 793€
62
654
Tržby z predaja materiálu
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
64
656
Výnosy z použitia fondu
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
68
662
Prijaté príspevky od iných organizácií
118 267€ 101 381€ 62 745€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
94 355€ 90 655€ 98 500€
70
664
Prijaté členské príspevky
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
826€ 289€ 228€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
73
691
Dotácie
210 835€ 198 206€ 327 299€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
16 706 906€ 15 750 475€ 15 766 682€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
85 668€ 56 286€ 10 028€
76
591
Daň z príjmov
266€ 334€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
85 402€ 55 952€ 10 028€