Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
6 728 209 € 6 478 680 € 5 650 905 € 5 838 725 € 5 682 324 € 5 201 500 € 4 094 836 € 1 770 089 € 1 560 588 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
32 985 € 4 066 € 6 636 € 9 206 € 3 685 € 8 115 € 12 544 € 16 974 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
1 047€ 1 047€
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
32 985 € 4 066 € 6 636 € 9 206 € 3 685 € 8 115 € 11 497 € 15 927 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
32 985€ 4 066€ 6 636€ 9 206€ 3 685€ 8 115€ 11 497€ 15 927€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
6 695 224 € 6 474 614 € 5 644 269 € 5 829 519 € 5 682 324 € 5 197 815 € 4 086 721 € 1 757 545 € 1 543 614 €
015
B.I.
Zásoby
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
3 987 671 € 4 031 846 € 3 452 434 € 3 724 055 € 3 905 180 € 3 380 534 € 2 293 102 € 1 880 € 1 207 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
3 880 998€ 3 924 417€ 3 338 166€ 3 598 698€ 3 790 084€ 3 263 449€ 2 161 500€ 861€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
377€ 1 286€ 4 014€ 377€ 1 859€ 1 681€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
106 296€ 106 143€ 110 254€ 124 980€ 115 096€ 117 085€ 129 743€ 199€ 346€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
2 707 553 € 2 442 768 € 2 191 835 € 2 105 464 € 1 777 144 € 1 817 281 € 1 793 619 € 1 755 665 € 1 542 407 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
2 707 553€ 2 442 768€ 2 191 835€ 2 105 464€ 1 777 144€ 1 817 281€ 1 793 619€ 1 755 665€ 1 542 407€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
6 728 209 € 6 478 680 € 5 650 905 € 5 838 725 € 5 682 324 € 5 201 500 € 4 094 836 € 1 770 089 € 1 560 588 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
23 480 € 4 731 € 5 523 € 26 413 € 20 057 € 20 046 € 23 485 € 16 540 € 23 667 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-2 571€ -1 781€ -1 515€ 5 431€ 12 743€ 16 182€ 9 236€ 220€ 220€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
18 748 € -791 € -265 € 13 679 € 11 € -3 439 € 6 946 € 9 017 € 16 144 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
6 704 729 € 6 473 949 € 5 645 382 € 5 812 312 € 5 662 267 € 5 181 454 € 4 071 351 € 1 753 549 € 1 536 921 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
2 101 080€ 1 917 309€ 1 663 861€ 1 500 946€ 1 307 384€ 1 339 638€ 1 390 315€ 1 092 551€ 895 707€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
4 055 235€ 4 141 634€ 3 618 240€ 3 924 125€ 3 904 675€ 3 444 580€ 2 337 361€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
548 414 € 415 006 € 363 281 € 387 241 € 450 208 € 397 236 € 343 675 € 660 998 € 641 214 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
355 927€ 219 986€ 164 951€ 186 327€ 260 523€ 200 825€ 59 458€ 184 924€ 130 418€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
9 590€ 8 389€ 8 869€ 6 377€ 7 285€ 7 771€ 9 198€ 3 647€ 3 981€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
5 307€ 735€ 806€ 2 613€ 4 922€ 4 696€ 4 058€ 3 805€ 1 251€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
177 590€ 185 896€ 188 655€ 191 924€ 177 478€ 183 944€ 270 961€ 468 622€ 505 564€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci