Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

DeutschMann Internationale Spedition s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
16 730 354 € 16 594 187 € 16 670 136 € 11 226 498 € 10 328 196 € 8 924 256 € 8 448 912 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
3 250 310 € 2 884 394 € 2 502 471 € 1 545 624 € 1 559 163 € 1 345 933 € 1 355 779 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
4 602 € 10 125 €
005
A.I.2
Software
4 602€ 10 125€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
1 666 279 € 1 614 660 € 1 531 609 € 1 540 824 € 1 549 761 € 1 331 008 € 1 350 979 €
012
A.II.1
Pozemky
824 024€ 824 024€ 824 024€ 824 024€ 824 024€ 796 588€ 796 589€
013
A.II.2
Stavby
180 317€ 149 698€ 123 422€ 126 983€ 118 242€ 88 771€ 93 655€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
393 660€ 362 375€ 384 468€ 409 539€ 461 217€ 315 037€ 359 456€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
12 299€ 58 584€ 12 299€ 12 299€ 12 299€ 12 299€ 12 299€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
255 979€ 219 979€ 187 396€ 167 979€ 133 979€ 118 313€ 88 980€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
1 584 031 € 1 269 734 € 970 862 € 4 800 € 4 800 € 4 800 € 4 800 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
1 084 031€ 969 734€ 870 862€ 4 800€ 4 800€ 4 800€ 2 800€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
2 000€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
500 000€ 300 000€ 100 000€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
12 315 290 € 12 474 264 € 12 363 642 € 8 874 710 € 8 106 146 € 7 561 479 € 6 951 710 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
16 400 €
036
B.I.5
Tovar
16 400€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
1 140 € 14 025 € 12 454 € 22 633 € 19 296 €
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
1 140€ 14 025€ 12 454€ 22 633€ 19 296€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
7 779 778 € 7 022 174 € 7 930 895 € 6 289 454 € 6 262 748 € 6 553 422 € 4 976 722 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
3 776 652€ 3 891 389€ 5 128 690€ 3 544 360€ 3 679 421€ 4 897 261€ 3 757 383€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
28 665€ 28 665€ 28 665€ 28 665€ 29 957€ 29 957€ 29 957€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
16€ 16€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 025 281€ 614 618€ 514 385€ 678 228€ 599 677€ 513 629€ 444 918€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
2 949 180€ 2 487 502€ 2 259 139€ 2 038 185€ 1 953 693€ 1 112 575€ 744 464€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
4 535 512 € 5 450 950 € 4 418 722 € 2 572 802 € 1 804 365 € 1 008 057 € 1 955 692 €
056
B.IV.1
Peniaze
106 575€ 98 180€ 116 806€ 10 056€ 33 682€ 26 322€ 45 932€
057
B.IV.2
Účty v bankách
4 428 937€ 5 352 770€ 4 301 916€ 2 562 746€ 1 770 683€ 981 735€ 1 909 760€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
1 164 754 € 1 235 529 € 1 804 023 € 806 164 € 662 887 € 16 844 € 141 423 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
23 790€ 17 393€ 20 011€ 18 156€ 14 585€ 16 844€ 141 423€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
1 140 964€ 1 218 136€ 1 784 012€ 788 008€ 648 302€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
16 730 354 € 16 594 187 € 16 670 136 € 11 226 498 € 10 328 196 € 8 924 256 € 8 448 912 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
13 005 027 € 13 200 481 € 11 411 323 € 7 966 055 € 7 293 728 € 6 083 946 € 5 267 306 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 €
069
A.I.1
Základné imanie
33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
1 079 230 € 964 933 € 866 061 € 1 660 €
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
1 660€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
1 079 230€ 964 933€ 866 061€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
4 362 € 4 362 € 4 362 € 4 362 € 4 362 € 4 362 € 2 702 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
4 362€ 4 362€ 4 362€ 4 362€ 4 362€ 4 362€ 2 702€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
11 737 537 € 10 507 706 € 7 928 499 € 7 256 173 € 5 932 126 € 5 229 750 € 4 024 724 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
11 737 537€ 10 507 706€ 7 928 499€ 7 256 173€ 5 932 126€ 5 229 750€ 4 024 724€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
150 704 € 1 690 286 € 2 579 207 € 672 326 € 1 324 046 € 816 640 € 1 205 026 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
3 725 327 € 3 393 706 € 5 258 813 € 3 259 838 € 3 033 715 € 2 840 310 € 3 181 295 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
103 672 € 98 662 € 66 836 € 44 461 € 36 395 € 29 777 € 7 311 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
103 672€ 98 662€ 66 836€ 44 461€ 36 395€ 29 777€ 7 311€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
48 324 € 84 555 € 218 679 € 214 814 € 192 362 € 88 518 € 100 503 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
83 140€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
42 965€ 29 841€ 27 503€ 31 162€ 30 049€ 23 853€ 17 363€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
5 359€ 54 714€ 191 176€ 183 652€ 162 313€ 50 127€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
14 538€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
3 548 331 € 3 185 467 € 4 948 264 € 2 975 465 € 2 779 958 € 2 697 015 € 3 073 481 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
3 178 443€ 2 739 866€ 4 293 676€ 2 709 306€ 2 460 558€ 2 460 796€ 2 750 528€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
30 071€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
40 303€ 39 062€ 69 063€ 69 063€ 69 062€ 69 062€ 69 063€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
150 541€ 179 153€ 142 621€ 99 862€ 94 145€ 77 978€ 75 795€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
92 151€ 99 491€ 83 295€ 56 689€ 48 906€ 43 892€ 32 941€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
27 331€ 33 693€ 346 695€ 13 589€ 107 026€ 10 903€ 87 100€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
59 562€ 94 202€ 12 914€ 26 956€ 261€ 34 384€ 27 983€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
22 € 34 € 98 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
22€ 34€ 98€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
605 € 753 € 311 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
311€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
605€ 753€