Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 377 551 € 1 404 478 € 1 421 426 € 1 390 425 € 1 353 199 € 1 309 058 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 322 524 € 1 340 318 € 1 358 564 € 1 353 001 € 1 307 055 € 1 240 494 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
0 €
005
A.I.2
Software
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
1 322 524 € 1 340 318 € 1 358 564 € 1 353 001 € 1 307 055 € 1 240 494 €
012
A.II.1
Pozemky
1 303 445€ 1 320 490€ 1 052 301€ 1 052 301€ 1 069 256€ 1 069 256€
013
A.II.2
Stavby
288 953€ 309 930€ 356 836€ 379 389€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
19 079€ 19 828€ 17 310€ 19 842€ 4 812€ 8 100€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
-29 072€ -123 849€ -216 251€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
55 027 € 64 160 € 61 353 € 36 036 € 45 345 € 66 276 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
100 € 100 € 177 € 873 € 8 397 € 11 950 €
032
B.I.1
Materiál
78€ 774€ 239€ 342€
035
B.I.4
Zvieratá
99€ 99€ 99€ 99€
036
B.I.5
Tovar
8 059€ 11 509€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
19 796 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
19 796€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
40 215 € 45 913 € 57 143 € 34 408 € 31 400 € 32 057 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
17 822€ 16 111€ 18 719€ 15 686€ 12 678€ 13 335€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
3 683€ 11 080€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
19 702€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
18 710€ 18 722€ 18 722€ 18 722€ 18 722€ 18 722€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
14 712 € 18 147 € 4 033 € 755 € 5 548 € 2 473 €
056
B.IV.1
Peniaze
14 712€ 18 147€ 340€ 354€ 1 699€ 1 881€
057
B.IV.2
Účty v bankách
3 693€ 401€ 3 849€ 592€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
1 509 € 1 388 € 799 € 2 288 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
7€ 12€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
812€ 603€ 237€ 559€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
697€ 778€ 562€ 1 717€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 377 551 € 1 404 478 € 1 421 426 € 1 390 425 € 1 353 199 € 1 309 058 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
347 874 € 322 932 € 288 767 € 227 765 € 137 357 € 35 601 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
9 960 € 9 960 € 9 960 € 9 960 € 9 960 € 9 960 €
069
A.I.1
Základné imanie
9 960€ 9 960€ 9 960€ 9 960€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
996 € 996 € 996 € 996 € 996 € 996 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
996€ 996€ 996€ 996€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
311 976 € 277 811 € 216 809 € 126 401 € 42 535 € 5 929 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
179 138€ 88 730€ 4 864€ 5 929€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
37 671€ 37 671€ 37 671€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
24 942 € 34 165 € 61 002 € 90 408 € 83 866 € 18 716 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 029 677 € 1 081 546 € 1 132 659 € 1 162 660 € 1 202 392 € 1 259 489 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
2 821 € 1 825 € 1 212 € 3 144 € 3 798 € 4 005 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
2 821€ 1 825€ 1 212€ 1 349€ 2 003€ 2 210€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
1 795€ 1 795€ 1 795€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
861 378 € 905 774 € 941 544 € 947 195 € 910 615 € 930 088 €
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
18 944€ 18 944€ 18 944€ 18 944€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
2 664€ 2 779€ 2 927€ 3 039€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
919 936€ 925 472€ 888 744€ 870 430€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
37 675€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
165 478 € 173 947 € 189 903 € 212 321 € 287 979 € 325 396 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
5 587€ 5 320€ 7 089€ 13 715€ 1 920€ 9 765€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
123€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
129 878€ 139 234€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
151 062€ 168 030€ 231 851€ 276 052€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
26 022€ 25 328€ 22 944€ 23 782€ 23 790€ 24 888€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 849€ 2 328€ 2 320€ 2 807€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
3 991€ 4 065€ 4 097€ 4 273€ 27 978€ 10 251€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
2 862€ 193€ 120€ 1 510€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
13 450 € 13 968 €
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
12 932€ 13 450€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
518€ 518€