Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

U. S. Steel Košice, s.r.o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
2 975 735 000 € 2 039 474 000 € 2 043 425 000 € 2 148 480 000 € 2 092 151 000 € 1 774 221 000 € 1 382 876 000 € 1 646 720 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
1 409 740 000 € 1 140 627 000 € 1 132 877 000 € 1 094 770 000 € 950 698 000 € 626 366 000 € 476 881 000 € 474 485 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
8 039 000 € 7 747 000 € 8 696 000 € 8 774 000 € 8 414 000 € 8 267 000 € 4 224 000 € 3 898 000 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
6 181 000€ 6 576 000€ 7 193 000€ 6 924 000€ 6 967 000€ 6 882 000€ 3 323 000€ 3 363 000€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
95 000€ 115 000€ 141 000€ 170 000€ 210 000€ 276 000€ 135 000€ 127 000€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
1 763 000€ 1 056 000€ 1 362 000€ 1 680 000€ 1 237 000€ 1 109 000€ 766 000€ 408 000€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
760 576 000 € 792 964 000 € 790 424 000 € 701 947 000 € 701 897 000 € 525 411 000 € 336 891 000 € 350 248 000 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
300 850 000€ 310 716 000€ 310 690 000€ 294 410 000€ 298 977 000€ 210 762 000€ 157 489 000€ 161 501 000€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
438 527 000€ 460 893 000€ 452 549 000€ 400 689 000€ 396 614 000€ 311 820 000€ 175 940 000€ 185 265 000€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
21 199 000€ 21 355 000€ 27 185 000€ 6 848 000€ 6 306 000€ 2 829 000€ 3 462 000€ 3 482 000€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
641 125 000 € 339 916 000 € 333 757 000 € 384 049 000 € 240 387 000 € 92 688 000 € 135 766 000 € 120 339 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
138 300 000€ 141 263 000€ 141 374 000€ 141 367 000€ 143 586 000€ 13 443 000€ 13 507 000€ 13 250 000€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
502 825 000€ 198 653 000€ 192 383 000€ 237 348 000€ 92 054 000€ 71 956 000€ 116 516 000€ 102 355 000€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
0€ 5 334 000€ 4 747 000€ 7 289 000€ 5 743 000€ 4 734 000€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 564 118 000 € 897 203 000 € 909 116 000 € 1 052 712 000 € 1 140 289 000 € 1 146 691 000 € 904 858 000 € 1 171 052 000 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
673 789 000 € 377 481 000 € 385 322 000 € 457 553 000 € 353 863 000 € 330 444 000 € 312 913 000 € 375 990 000 €
035
B.I.1
Materiál
242 417 000€ 171 569 000€ 165 113 000€ 196 630 000€ 167 626 000€ 154 265 000€ 154 203 000€ 169 873 000€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
218 752 000€ 99 481 000€ 104 958 000€ 120 877 000€ 86 658 000€ 83 527 000€ 82 327 000€ 91 225 000€
037
B.I.3
Výrobky
209 610 000€ 103 479 000€ 112 415 000€ 135 896 000€ 97 160 000€ 92 652 000€ 76 383 000€ 114 892 000€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
3 010 000€ 2 952 000€ 2 836 000€ 4 150 000€ 2 419 000€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
21 348 000 € 7 367 000 € 10 370 000 € 13 788 000 € 41 894 000 € 104 803 000 € 83 140 000 € 111 385 000 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
7 889 000 € 7 364 000 € 6 399 000 € 3 059 000 € 41 846 000 € 68 660 000 € 259 000 € 259 000 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
13 459 000€ 3 000€ 3 971 000€ 10 729 000€ 48 000€ 8 595 000€ 3 458 000€ 25 560 000€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
0€ 27 548 000€ 79 423 000€ 85 566 000€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
583 330 000 € 295 120 000 € 298 916 000 € 488 411 000 € 440 336 000 € 595 605 000 € 259 808 000 € 355 627 000 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
520 888 000 € 288 248 000 € 293 122 000 € 471 167 000 € 439 130 000 € 345 277 000 € 259 808 000 € 355 627 000 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
62 442 000€ 6 872 000€ 394 000€ 17 244 000€ 1 206 000€ 250 328 000€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
0€ 5 400 000€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
285 651 000 € 217 235 000 € 214 508 000 € 92 960 000 € 304 196 000 € 115 839 000 € 248 997 000 € 328 050 000 €
072
B.V.1.
Peniaze
0€ 68 000€ 91 000€ 68 000€ 57 000€ 49 000€ 49 000€ 40 000€
073
B.V.2.
Účty v bankách
285 651 000€ 217 167 000€ 214 417 000€ 92 892 000€ 304 139 000€ 115 790 000€ 248 948 000€ 328 010 000€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
1 877 000 € 1 644 000 € 1 432 000 € 998 000 € 1 164 000 € 1 164 000 € 1 137 000 € 1 183 000 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 877 000€ 1 644 000€ 1 432 000€ 998 000€ 1 164 000€ 1 164 000€ 1 137 000€ 1 183 000€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
2 975 735 000 € 2 039 474 000 € 2 043 425 000 € 2 148 480 000 € 2 092 151 000 € 1 774 221 000 € 1 382 876 000 € 1 646 720 000 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 588 247 000 € 903 805 000 € 937 489 000 € 1 123 645 000 € 1 344 262 000 € 1 173 044 000 € 940 199 000 € 913 311 000 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
839 357 000 € 839 357 000 € 839 357 000 € 839 357 000 € 839 357 000 € 839 357 000 € 839 357 000 € 839 357 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
839 357 000€ 839 357 000€ 839 357 000€ 839 357 000€ 839 357 000€ 839 357 000€ 839 357 000€ 839 357 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
23 686 000€ 22 059 000€ 12 987 000€ 85 379 000€ 4 469 000€ 13 715 000€ 25 784 000€ 37 225 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
42 389 000 € 69 474 000 € 69 474 000 € 63 131 000 € 40 635 000 € 27 110 000 € 24 949 000 € 24 098 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
42 389 000€ 69 474 000€ 69 474 000€ 63 131 000€ 40 635 000€ 27 110 000€ 24 949 000€ 24 098 000€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
682 815 000 € -27 085 000 € 15 671 000 € 135 778 000 € 459 801 000 € 292 862 000 € 50 109 000 € 12 631 000 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
682 815 000€ 0€ 15 671 000€ 135 778 000€ 459 801 000€ 292 862 000€ 50 109 000€ 12 631 000€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€ -27 085 000€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 317 037 000 € 1 060 513 000 € 1 026 251 000 € 942 285 000 € 651 660 000 € 530 197 000 € 442 676 000 € 727 217 000 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
34 648 000 € 15 461 000 € 40 455 000 € 44 869 000 € 40 829 000 € 4 026 000 € 2 672 000 € 2 006 000 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
9 688 000 € 13 397 000 € 18 559 000 € 1 182 000 € 1 441 000 € 4 026 000 € 2 672 000 € 2 006 000 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
24 960 000€ 2 064 000€ 21 896 000€ 43 687 000€ 39 388 000€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
43 361 000 € 44 781 000 € 40 220 000 € 42 980 000 € 38 216 000 € 43 388 000 € 38 933 000 € 35 896 000 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
43 361 000€ 44 781 000€ 40 220 000€ 42 980 000€ 38 216 000€ 43 388 000€ 38 933 000€ 35 896 000€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
0€ 422 239 000€ 483 523 000€ 200 000 000€ 0€ 222 495 000€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
769 282 000 € 430 313 000 € 331 937 000 € 498 617 000 € 518 009 000 € 422 797 000 € 328 008 000 € 396 879 000 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
614 673 000 € 405 596 000 € 317 020 000 € 482 707 000 € 480 116 000 € 384 708 000 € 315 499 000 € 383 752 000 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
1 825 000€ 10 405 000€ 13 884 000€ 13 533 000€ 10 478 000€ 10 187 000€ 9 439 000€ 13 124 000€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
152 699 000€ 0€ 2 162 000€ 18 633 000€ 27 744 000€ 2 159 000€ 3 000€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
85 000€ 14 312 000€ 1 033 000€ 215 000€ 8 782 000€ 158 000€ 911 000€ 0€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
469 746 000 € 145 072 000 € 125 277 000 € 149 530 000 € 54 606 000 € 59 986 000 € 73 063 000 € 69 941 000 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
469 746 000€ 145 072 000€ 125 277 000€ 149 530 000€ 54 606 000€ 59 986 000€ 73 063 000€ 69 941 000€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 2 647 000€ 4 839 000€ 6 289 000€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
70 451 000 € 75 156 000 € 79 685 000 € 82 550 000 € 96 229 000 € 70 980 000 € 1 000 € 6 192 000 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
70 447 000€ 75 153 000€ 79 682 000€ 82 546 000€ 96 225 000€ 70 976 000€ 0€ 6 190 000€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
4 000€ 3 000€ 3 000€ 4 000€ 4 000€ 4 000€ 1 000€ 2 000€