Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2016 2015 2014 2013
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
575 510 € 923 077 € 817 770 € 775 291 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
282 143 € 238 077 € 266 545 € 303 017 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
207 929 € 201 915 € 179 190 € 20 000 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
207 929€ 201 915€ 179 190€ 20 000€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
74 214 € 36 162 € 87 355 € 283 017 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
20 502€ 24 776€ 29 050€ 33 324€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
53 712€ 11 386€ 58 305€ 92 803€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
156 890€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
293 367 € 685 000 € 551 097 € 472 059 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
1 829 € 17 301 € 53 207 € 52 785 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
1 829€ 17 301€ 53 207€ 52 785€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
236 346 € 398 147 € 316 641 € 320 962 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
236 271 € 398 045 € 316 555 € 320 834 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
236 271€ 398 045€ 316 555€ 320 834€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
75€ 102€ 86€ 128€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
55 192 € 269 552 € 181 249 € 98 312 €
072
B.V.1.
Peniaze
4 909€ 1 110€ 6 261€ 58 806€
073
B.V.2.
Účty v bankách
50 283€ 268 442€ 174 988€ 39 506€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
128 € 215 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
128€ 215€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
575 510 € 923 077 € 817 770 € 775 291 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
671 977 € 1 058 432 € 1 045 509 € 1 047 940 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
232 358 € 232 358 € 232 357 € 232 357 €
082
A.I.1
Základné imanie
232 358€ 232 358€ 232 357€ 232 357€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
299 782€ 684 282€ 684 282€ 684 282€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
23 236 € 23 236 € 23 236 € 23 236 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
23 236€ 23 236€ 23 236€ 23 236€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
429 974 € 429 974 € 429 974 € 429 974 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
429 974€ 429 974€ 429 974€ 429 974€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-311 417 € -324 338 € -321 910 € -317 076 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
12 921€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-324 338€ -324 338€ -321 910€ -317 076€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-1 956 € 12 920 € -2 430 € -4 833 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
-90 347 € -135 355 € -227 739 € -272 649 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
369 € 295 € 23 200 € 43 530 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
369€ 295€ 227€ 203€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
22 973€ 43 327€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
36 522€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
94 352 € 638 354 € 363 836 € 156 989 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
90 895 € 516 535 € 245 529 € 155 656 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
90 895€ 516 535€ 245 529€ 155 656€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
118 500€ 115 500€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
954€ 724€ 294€ 338€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
303€ 267€ 177€ 165€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
1 968€ 1 934€ 2 155€ 590€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
232€ 394€ 181€ 240€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
23 € 469 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
23€ 469€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
31 330€ 51 766€ 53 702€ 31 163€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
-252 920€ -825 770€ -668 500€ -504 800€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
-6 120 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
-6 120€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé