Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
272 719 € 272 509 € 273 840 € 286 459 € 575 510 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
282 143 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
207 929€
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
74 214 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
20 502€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
53 712€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
272 719 € 272 509 € 273 840 € 286 459 € 293 367 €
015
B.I.
Zásoby
1 829€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
264 500 € 264 500 € 265 281 € 279 022 € 236 346 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
144 500€ 144 500€ 145 281€ 158 947€ 236 271€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
75€ 75€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
120 000€ 120 000€ 120 000€ 120 000€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
8 219 € 8 009 € 8 559 € 7 437 € 55 192 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
8 219€ 8 009€ 8 559€ 7 437€ 55 192€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
272 719 € 272 509 € 273 840 € 286 459 € 575 510 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
-83 111 € -83 149 € -82 972 € -64 225 € 671 977 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
232 358 € 232 358 € 232 358 € 232 358 € 232 358 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
232 358€ 232 358€ 232 358€ 232 358€ 232 358€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
299 782€
030
A.III.
Fondy zo zisku
23 236€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
429 974€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-315 507€ -315 331€ -296 582€ -290 136€ -311 417€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
38 € -176 € -18 748 € -6 447 € -1 956 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
355 830 € 355 658 € 356 812 € 350 684 € -96 467 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
36 522€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
55 682 € 55 510 € 55 564 € 40 312 € 88 601 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
36 630€ 36 630€ 37 341€ 37 117€ 90 895€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
1 120€ 1 257€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
380€ 373€ 222€ 1 479€ 1 968€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
18 672€ 18 507€ 18 001€ 596€ -5 519€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
-49 852€ -49 852€ -49 852€ -52 352€ -602 920€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
11 624€ 31 330€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
350 000€ 350 000€ 351 100€ 351 100€ 350 000€