Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 378 580 € 1 397 891 € 1 391 655 € 1 586 201 € 1 601 231 € 1 584 082 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 303 055 € 1 286 366 € 1 274 794 € 1 473 795 € 1 546 579 € 1 539 514 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
0 €
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
469 888 € 453 199 € 441 627 € 640 628 € 713 412 € 706 347 €
012
A.II.1
Pozemky
59 065€ 49 594€ 49 594€ 56 805€ 56 805€ 7 211€
013
A.II.2
Stavby
328 428€ 339 189€ 349 950€ 497 026€ 506 524€ 527 216€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
82 395€ 64 416€ 36 571€ 86 797€ 150 083€ 171 920€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
1 345€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
4 167€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
833 167 € 833 167 € 833 167 € 833 167 € 833 167 € 833 167 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
833 167€ 833 167€ 833 167€ 833 167€ 833 167€ 833 167€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
74 514 € 106 603 € 114 858 € 111 289 € 51 277 € 41 634 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
19 896 € 24 774 € 43 579 € 42 008 € 49 673 € 72 449 €
032
B.I.1
Materiál
5 136€ 2 008€ 12€ 4 872€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
9 930€ 12 361€ 26 003€ 35 274€ 24 903€ 63 558€
034
B.I.3
Výrobky
4 830€ 8 660€ 14 620€ 4 422€ 19 898€ 5 117€
035
B.I.4
Zvieratá
1 745€ 656€
036
B.I.5
Tovar
2 300€ 2 300€ 3 774€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
33 915 € 63 704 € 42 829 € 60 184 € 69 940 € 62 387 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
30 673€ 60 031€ 41 315€ 57 550€ 68 526€ 61 693€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
3 242€ 3 673€ 1 494€ 2 634€ 1 411€ 686€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
20€ 3€ 8€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
20 703 € 18 125 € 28 450 € 9 097 € -68 336 € -93 202 €
056
B.IV.1
Peniaze
442€ 237€ 419€ 322€ 247€ 2 933€
057
B.IV.2
Účty v bankách
20 261€ 17 888€ 28 031€ 8 775€ -68 583€ -96 135€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
1 011 € 4 922 € 2 003 € 1 117 € 3 375 € 2 934 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 011€ 4 922€ 2 003€ 1 117€ 3 375€ 2 934€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 378 580 € 1 397 891 € 1 391 655 € 1 586 201 € 1 601 231 € 1 584 082 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
553 136 € 552 259 € 546 366 € 603 990 € 621 561 € 659 557 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
648 812 € 648 812 € 648 811 € 648 812 € 648 812 € 648 812 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
648 812€ 648 812€ 648 811€ 648 812€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
648 812€ 648 812€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
1 679 € 1 679 € 1 679 € 1 679 € 1 679 € 1 679 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
1 679€ 1 679€ 1 679€ 1 679€ 1 679€ 1 679€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-88 295 € -110 763 € -53 141 € -35 568 € 2 427 € 2 381 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
5 892€ 2 427€ 2 427€ 2 427€ 2 381€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-94 187€ -110 763€ -55 568€ -37 995€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-15 699 € 5 892 € -57 622 € -17 572 € -37 996 € 46 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
811 875 € 845 632 € 845 159 € 982 211 € 979 670 € 924 525 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
2 € 88 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
88€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
2€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
120 439 € 142 771 € 169 134 € 230 865 € 293 771 € 332 293 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
109 832€ 107 544€ 109 497€ 147 597€ 164 694€ 202 794€
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
128 000€ 128 000€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
130€ 635€ 545€ 435€ 1 077€ 1 499€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
10 477€ 34 592€ 59 092€ 82 833€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
671 436 € 667 861 € 626 025 € 653 832 € 502 091 € 457 258 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
432 790€ 415 025€ 364 645€ 496 979€ 476 519€ 441 837€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
79 007€ 82 064€ 88 273€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
153 871€ 163 422€ 169 583€ 147 565€ 9 850€ 11 150€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
1 082€ 850€ 1 017€ 1 330€ 659€ 582€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
902€ 727€ 819€ 989€ 554€ 509€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
3 584€ 3 056€ 1 652€ 6 719€ 4 952€ 1 879€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
200€ 2 717€ 36€ 250€ 9 557€ 1 301€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
20 000 € 35 000 € 50 000 € 97 514 € 183 806 € 134 886 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
20 000€ 35 000€ 50 000€ 94 293€ 120 750€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
3 221€ 183 806€ 14 136€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
13 569 € 130 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
130€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
13 569€