Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

VENAS, a.s. v konkurze

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.10.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
5 960 031 € 5 993 772 € 6 017 500 € 6 047 934 € 6 186 413 € 12 039 799 € 12 543 370 € 18 866 068 € 11 348 613 € 18 468 029 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
71 121 € 75 943 € 81 729 € 87 515 € 93 301 € 94 502 € 275 289 € 281 076 € 111 863 € 3 913 095 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
71 121 € 75 943 € 81 729 € 87 515 € 93 301 € 94 502 € 275 289 € 281 076 € 111 863 € 3 913 095 €
012
A.II.1
Pozemky
38 656€
013
A.II.2
Stavby
71 121€ 75 943€ 81 729€ 87 515€ 93 301€ 94 502€ 100 289€ 106 076€ 111 863€ 1 284 309€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 428 657€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
175 000€ 175 000€ 119 477€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
41 996€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
5 888 910 € 5 917 621 € 5 935 771 € 5 960 419 € 6 093 100 € 11 945 172 € 12 266 997 € 18 582 805 € 11 236 499 € 14 548 685 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
166 € 166 € 40 799 € 210 683 € 611 905 € 1 853 569 € 2 304 305 € 3 421 655 €
035
B.I.1
Materiál
22 600€ 22 600€ 36 341€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
12€ 48 226€ 44 733€ 381 523€ 150 392€ 229 516€
038
B.I.4
Zvieratá
166€ 166€ 166€ 166€ 166€ 166€ 166€ 166€
039
B.I.5
Tovar
40 621€ 139 691€ 544 406€ 1 471 880€ 2 153 747€ 3 155 632€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
299 965 € 40 891 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
299 965 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
299 965€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
40 891€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
5 888 694 € 5 917 403 € 5 935 402 € 5 960 243 € 6 052 136 € 11 433 929 € 11 653 910 € 16 673 529 € 8 888 270 € 11 072 836 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
2 398 563 € 2 427 319 € 2 445 498 € 2 470 321 € 2 562 593 € 7 577 005 € 7 771 873 € 13 260 556 € 6 292 080 € 9 479 952 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
2 398 563€ 2 427 319€ 2 445 498€ 2 470 321€ 2 562 593€ 7 577 005€ 7 771 873€ 13 260 556€ 6 292 080€ 9 479 952€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
3 340 035€ 3 339 988€ 3 339 808€ 3 339 743€ 3 339 283€ 3 339 203€ 3 330 814€ 3 332 818€ 2 539 435€ 1 500 975€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
150 096€ 150 096€ 150 096€ 150 179€ 150 260€ 517 721€ 551 223€ 80 155€ 56 755€ 91 909€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
216 € 218 € 203 € 10 € 165 € 595 € 1 182 € 55 707 € 3 033 € 54 194 €
072
B.V.1.
Peniaze
14€ 16€ 1€ 8€ 26€ 529€ 543€ 700€ 1 118€ 1 960€
073
B.V.2.
Účty v bankách
202€ 202€ 202€ 2€ 139€ 66€ 639€ 55 007€ 1 915€ 52 234€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
208 € 12 € 125 € 1 084 € 2 187 € 251 € 6 249 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
208€ 12€ 125€ 1 084€ 2 187€ 251€ 6 249€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
5 960 031 € 5 993 772 € 6 017 500 € 6 047 934 € 6 186 413 € 12 039 799 € 12 543 370 € 18 866 068 € 11 348 613 € 18 468 029 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
5 695 007 € 5 713 592 € 5 742 297 € 5 792 968 € 5 746 702 € 10 330 477 € 10 399 242 € 2 002 791 € 2 514 501 € 3 971 037 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
1 500 000 € 1 500 000 € 1 500 000 € 1 500 000 € 1 500 000 € 1 500 000 € 1 500 000 € 1 500 000 € 1 500 000 € 1 500 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
1 500 000€ 1 500 000€ 1 500 000€ 1 500 000€ 1 500 000€ 1 500 000€ 1 500 000€ 1 500 000€ 1 500 000€ 1 500 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
2 470 747€ 2 470 747€ 2 470 747€ 1 670 747€ 1 670 747€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
107 067 € 107 067 € 107 067 € 104 755 € 104 755 € 104 755 € 104 755 € 104 755 € 104 755 € 104 755 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
107 067€ 107 067€ 107 067€ 104 755€ 104 755€ 104 755€ 104 755€ 104 755€ 104 755€ 104 755€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-8 653 € -8 653 € -8 653 € -8 653 € -8 653 € -8 653 € -8 653 € -8 653 € -8 653 € -8 653 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-8 653€ -8 653€ -8 653€ -8 653€ -8 653€ -8 653€ -8 653€ -8 653€ -8 653€ -8 653€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
4 115 175 € 4 143 883 € 4 194 553 € 4 150 600 € 5 104 150 € 6 332 393 € -2 642 097 € -752 348 € 562 781 € 860 932 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
7 843 704€ 7 843 707€ 7 843 707€ 7 799 754€ 7 799 754€ 8 974 490€ 562 781€ 562 781€ 860 932€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-3 728 529€ -3 699 824€ -3 649 154€ -3 649 154€ -2 695 604€ -2 642 097€ -2 642 097€ -1 315 129€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-18 582 € -28 705 € -50 670 € 46 266 € -953 550 € -68 765 € 8 974 490 € -1 311 710 € -1 315 129 € -156 744 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
234 623 € 247 696 € 240 221 € 217 485 € 399 731 € 1 666 843 € 2 099 150 € 16 815 801 € 8 834 112 € 13 807 571 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 474 € 1 483 € 1 494 € 1 456 € 1 320 € 1 079 € 728 € 369 € 52 € 77 379 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
60 716€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
1 474€ 1 483€ 1 494€ 1 456€ 1 320€ 1 079€ 728€ 369€ 52€ 2 082€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
14 581€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
432 525€ 1 711 200€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
228 446 € 238 105 € 228 314 € 211 675 € 395 310 € 1 291 232 € 1 600 398 € 16 812 459 € 8 829 063 € 8 935 265 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
66 948 € 85 568 € 91 813 € 86 191 € 287 489 € 1 182 779 € 1 487 301 € 15 746 042 € 7 767 200 € 8 639 061 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
66 948€ 85 568€ 91 813€ 86 191€ 287 489€ 1 182 779€ 1 487 301€ 15 746 042€ 7 767 200€ 8 639 061€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
2 890€ 1 951€ 1 594€ 829€ 10 193€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
37 979€ 31 770€ 24 644€ 16 416€ 1 681€ 1 158€ 3 683€ 1 358€ 1 177€ 6 164€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
7 022€ 5 611€ 4 061€ 2 490€ 840€ 3 081€ 2 944€ 2 909€ 2 938€ 568€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
116 497€ 115 156€ 107 796€ 103 688€ 105 300€ 104 214€ 104 519€ 1 060 556€ 1 056 919€ 279 279€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
1 815 € 1 814 € 2 731 € 3 069 € 3 796 € 3 674 € 2 973 € 4 962 € 11 181 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
1 815€ 1 814€ 2 731€ 3 069€ 3 796€ 3 674€ 2 973€ 4 962€ 11 181€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
151€ 151€ 152€ 33€ 32€ 370 736€ 61 825€ 35€ 2 994 926€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
4 552€ 6 142€ 8 447€ 1 590€ 77 620€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
30 401 € 32 484 € 34 982 € 37 481 € 39 980 € 42 479 € 44 978 € 47 476 € 689 421 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
78 426€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
34 982€ 37 481€ 42 479€ 467 850€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
30 401€ 32 484€ 34 982€ 2 499€ 2 499€ 42 479€ 2 499€ 47 476€ 143 145€