Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Chemko, a. s. Slovakia

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
17 546 843 € 8 726 392 € 20 403 601 € 22 745 187 € 23 105 598 € 7 316 508 € 5 567 713 € 11 623 643 € 14 116 639 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
4 846 277 € 2 013 417 € 2 133 615 € 3 497 065 € 1 393 678 € 232 274 € 285 938 € 2 490 673 € 2 522 181 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
567 240 € 44 870 € 59 500 € 65 347 € 78 427 €
005
A.I.2
Software
4 133€ 5 683€ 7 233€
007
A.I.4
Goodwill
26 107€ 39 187€ 52 267€ 65 347€ 78 427€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
537 000€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
4 279 037 € 1 968 547 € 2 074 115 € 1 194 290 € 1 315 251 € 232 274 € 285 938 € 253 245 € 284 753 €
012
A.II.1
Pozemky
624 307€ 490 433€ 490 433€ 106 711€ 106 711€
013
A.II.2
Stavby
1 918 197€ 1 209 082€ 1 267 392€ 741 387€ 782 190€ 19 220€ 20 984€ 22 748€ 24 511€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 454 202€ 269 032€ 316 290€ 346 192€ 426 350€ 213 054€ 264 954€ 230 497€ 260 242€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
2 762€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
279 569€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 € 0 € 0 € 2 237 428 € 0 € 0 € 0 € 2 237 428 € 2 237 428 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€ 0€ 2 237 428€ 2 237 428€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
2 237 428€ 0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
12 692 855 € 6 709 043 € 18 266 355 € 19 240 066 € 21 699 693 € 7 067 078 € 5 266 476 € 9 124 450 € 11 584 730 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
1 206 196 € 303 599 € 371 692 € 724 789 € 772 453 € 2 534 603 € 1 600 754 € 1 272 498 € 1 906 557 €
032
B.I.1
Materiál
361 055€ 162 973€ 266 762€ 583 722€ 682 806€ 1 127 362€ 894 127€ 580 807€ 572 810€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
107 407€
034
B.I.3
Výrobky
722 022€ 133 841€ 98 210€ 132 033€ 83 557€ 1 407 241€ 706 627€ 691 691€ 1 332 857€
036
B.I.5
Tovar
1 527€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
15 712€ 6 785€ 6 720€ 7 507€ 6 090€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
1 037 € 1 017 € 0 € 233 562 € 233 562 € 233 562 €
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
1 037€ 1 017€ 0€ 233 562€ 233 562€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
7 413 579 € 1 492 063 € 795 457 € 1 330 483 € 1 832 734 € 3 799 485 € 2 422 872 € 7 358 477 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
2 072 274€ 1 460 140€ 622 710€ 1 253 351€ 1 661 344€ 2 984 103€ 1 833 704€ 5 515 667€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
4 703 375€ 45€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
596 568€ 140 733€ 77 059€ 133 245€ 665 335€ 575 467€ 669 334€ 570 974€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
41 362€ 31 923€ 31 969€ 73€ 38 145€ 150 047€ 13 701€ 1 173 476€ 3 704 026€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
4 073 080 € 4 912 344 € 17 098 189 € 17 184 794 € 19 094 506 € 732 990 € 1 009 288 € 259 913 € 374 666 €
056
B.IV.1
Peniaze
1 996€ 2 765€ 390€ 953€ 231€ 1 118€ 2 858€ 1 417€ 505€
057
B.IV.2
Účty v bankách
4 071 084€ 4 909 579€ 14 997 799€ 15 083 841€ 194 268€ 731 872€ 1 006 430€ 258 496€ 374 161€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
2 100 000€ 2 100 000€ 18 900 007€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
7 711 € 3 932 € 3 631 € 8 056 € 12 227 € 17 156 € 15 299 € 8 520 € 9 728 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
5 990€ 15 299€ 8 520€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
7 711€ 3 932€ 3 631€ 8 056€ 17 156€ 9 728€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
6 237€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
17 546 843 € 8 726 392 € 20 403 601 € 22 745 187 € 23 105 598 € 7 316 508 € 5 567 713 € 11 623 643 € 14 116 639 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
7 298 033 € 2 537 328 € 1 128 426 € 2 775 758 € -2 216 893 € -2 922 777 € -6 187 974 € -3 026 955 € 41 446 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
19 334 000 € 19 334 000 € 16 834 000 € 16 134 000 € 12 034 000 € 10 334 000 € 1 934 000 € 1 934 000 € 1 034 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
19 334 000€ 19 334 000€ 16 834 000€ 16 834 000€ 15 834 000€ 10 334 000€ 1 934 000€ 1 934 000€ 1 034 000€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
-700 000€ -3 800 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
1 170 419 €
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
1 170 419€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
95 171 € 95 171 € 95 171 € 5 906 € 5 906 € 5 906 € 5 906 € 5 906 € 5 906 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
95 171€ 95 171€ 95 171€ 5 906€ 5 906€ 5 906€ 5 906€ 5 906€ 5 906€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-11 375 658 € -15 800 744 € -13 453 414 € -14 256 799 € -13 262 684 € -8 127 880 € -4 966 861 € -998 460 € -754 830 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
6 434 519€ 918 333€ 918 333€ 114 948€ 114 948€ 114 948€ 114 948€ 114 948€ 114 948€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-17 810 177€ -16 719 077€ -14 371 747€ -14 371 747€ -13 377 632€ -8 242 828€ -5 081 809€ -1 113 408€ -869 778€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-1 925 899 € -1 091 099 € -2 347 331 € 892 651 € -994 115 € -5 134 803 € -3 161 019 € -3 968 401 € -243 630 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
10 248 810 € 6 189 064 € 19 264 574 € 19 969 429 € 25 322 491 € 10 239 285 € 11 755 687 € 14 650 598 € 14 075 193 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
225 299 € 179 756 € 177 573 € 198 088 € 217 706 € 183 033 € 137 024 € 129 958 € 124 564 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
1 080€ 5 046€ 1 570€ 47 409€ 65 949€ 51 719€ 42 645€ 51 605€ 46 211€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
66 538€ 41 462€ 31 937€ 43 844€ 57 378€ 36 935€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
157 681€ 133 248€ 144 066€ 106 835€ 94 379€ 94 379€ 94 379€ 78 353€ 78 353€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
444 € 3 341 € 2 106 774 € 16 810 215 € 18 911 054 € 15 903 € 25 892 € 2 712 248 € 2 734 204 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
2 100 197€ 2 677 428€ 2 677 428€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
16 800 028€ 18 900 007€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
444€ 2 304€ 5 560€ 10 187€ 11 047€ 6 187€ 1 289€ 1 396€ 2 696€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
12 098€ 32 055€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
0€ 1 037€ 1 017€ 0€ 9 716€ 24 603€ 21 326€ 22 025€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
8 757 815 € 6 005 967 € 16 980 227 € 2 961 126 € 6 193 731 € 10 040 349 € 11 592 771 € 11 808 392 € 11 216 425 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
4 658 818€ 1 347 310€ 808 605€ 1 972 489€ 5 386 085€ 9 758 071€ 11 322 803€ 11 663 359€ 10 952 865€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
7 095€ 5 605€ 50 566€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
3 856 850€ 4 215 851€ 15 970 848€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
201 620€ 750 606€ 494 074€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
128 061€ 100 962€ 105 957€ 131 690€ 190 246€ 102 310€ 96 102€ 70 018€ 70 185€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
90 642€ 73 274€ 74 326€ 83 955€ 98 506€ 67 369€ 59 247€ 47 610€ 46 452€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
21 723€ 66 273€ 19 616€ 20 968€ 22 005€ 12 648€ 13 515€ 7 509€ 6 435€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
1 721€ 677€ 875€ 1 418€ 2 815€ 99 951€ 94 009€ 14 291€ 89 922€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
1 265 252€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
0 € 0 € 10 601 €
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
10 601€