Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Východoslovenská energetika Holding a.s.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
30.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
01.01.2007
31.12.2007
01.01.2006
31.12.2006
01.01.2005
31.12.2005
01.01.2004
31.12.2004
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
871 321 000 € 907 532 000 € 913 479 000 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
862 262 000 € 902 726 000 € 902 169 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
3 062 000 € 2 058 000 € 1 854 000 €
005
A.I.2
Software
1 192 000 € 1 185 000 € 1 136 000 €
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
1 870 000 € 873 000 € 718 000 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
4 996 000 € 4 784 000 € 4 893 000 €
012
A.II.1
Pozemky
487 000 € 485 000 € 485 000 €
013
A.II.2
Stavby
1 397 000 € 1 888 000 € 1 854 000 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 822 000 € 2 050 000 € 2 051 000 €
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 290 000 € 361 000 € 503 000 €
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
854 204 000 € 895 884 000 € 895 422 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
631 562 000 € 895 572 000 € 895 422 000 €
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
220 000 000 €
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
2 642 000 € 312 000 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
8 300 000 € 4 216 000 € 10 872 000 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
032
B.I.1
Materiál
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
1 243 000 € 1 868 000 € 1 307 000 €
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
1 243 000 € 1 868 000 € 1 307 000 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
1 144 000 € 1 903 000 € 1 452 000 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 047 000 € 1 806 000 € 1 163 000 €
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
56 000 € 27 000 € 235 000 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
41 000 € 70 000 € 54 000 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
5 913 000 € 445 000 € 8 113 000 €
056
B.IV.1
Peniaze
057
B.IV.2
Účty v bankách
5 617 000 € 445 000 € 8 113 000 €
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
296 000 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
759 000 € 590 000 € 438 000 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
759 000 € 590 000 € 438 000 €
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
871 321 000 € 907 532 000 € 913 479 000 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
608 317 000 € 576 444 000 € 617 092 000 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
111 618 000 € 111 618 000 € 111 618 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
111 618 000 € 111 618 000 € 111 618 000 €
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
12 946 000 € 12 946 000 € 12 946 000 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
12 946 000 € 12 946 000 € 12 946 000 €
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
22 339 000 € 22 339 000 € 22 339 000 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
22 339 000 € 22 339 000 € 22 339 000 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
461 414 000 € 429 541 000 € 470 189 000 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
461 414 000 € 429 541 000 € 470 189 000 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
263 004 000 € 331 088 000 € 296 387 000 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
1 529 000 € 1 328 000 € 1 142 000 €
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
1 438 000 € 1 268 000 € 1 105 000 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
91 000 € 60 000 € 37 000 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
0 € 18 372 000 € 19 948 000 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
0 € 18 372 000 € 19 948 000 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
41 285 000 € 126 673 000 € 105 297 000 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
5 648 000 € 5 569 000 € 5 071 000 €
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
116
B.III.10
Ostatné záväzky
35 637 000 € 121 104 000 € 100 226 000 €
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
220 190 000 € 184 715 000 € 170 000 000 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
220 000 000 € 120 000 000 € 170 000 000 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
190 000 € 64 715 000 € 0 €
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé