Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ENSECO, a.s.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti ENSECO, a.s.

 • Názov ENSECO, a.s.
 • IČO 36220370
 • DIČ 2020162375
 • IČ DPH SK2020162375 podľa §4
 • Sídlo Hollého 10/1499, 949 01 Nitra
 • Dátum vzniku 6. mája 1997, Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka č. 10494/N
 • Základné imanie Podľa ORSR: 367 500 € / splatené 367 500 €
  Podľa účtovnej závierky: 367 500 €
 • Historický názov ENSECO, a.s. (Engineering Services & Consulting)
  (platné do 30. apríla 2012 )
  VÚJE Mochovce, a.s.
  (platné do 22. septembra 1999 )
 • Historické sídlo Hornopotočná 4, 917 01 Trnava
  (platné do 1. januára 2015)
  Sibírska 1, 918 64 Trnava
  (platné do 1. septembra 2006)
  Okružná 5, 918 64 Trnava
  (platné do 22. septembra 1999)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predmety podnikania
Názov Vznik
inžinierska činnosť v oblasti hodnotenia bezpečnosti, spoľahlivosti a efektívnosti prevádzky v etapách spúšťania, vlastnej prevádzky a vyraďovania zdrojov energie a tepla (mimo činnosti vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona) 29.6.2000
poradenská a expertná činnosť v oblasti hodnotenia bezpečnosti, spoľahlivosti a efektívnosti prevádzky v etapách spúšťania, vlastnej prevádzky a vyraďovania zdrojov energie a tepla, zariadení pre chemický priemysel, zariadení na nakladanie s odpadom a zariadení na dopravu škodlivín a nebezpečných látok v oblasti hodnotenia šírenia škodlivých a nebezpečných látok v životnom prostredí v dôsledku normálnej prevádzky a havárií a ich vplyvu na životné prostredie, zdravie a majetok obyvateľstva a organizácií, vrátane monitorovania, havárijného plánovania a krízového managementu (mimo činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona) 29.6.2000
spracovanie faktografických informácií a poskytovanie informačných služieb v oblasti zdrojov energie a tepla (mimo činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona) 29.6.2000
faktoring a forfaiting 29.6.2000
prieskum trhu a ponuková činnosť 29.6.2000
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti 29.6.2000
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti 29.6.2000
technická pomoc (prednostne pre energiu a ekológiu) - technickoinžinierske poradenstvo 29.6.2000
poradenská a inžinierska činnosť v oblastiach prípravy, realizácie a uvedenia do prevádzky investičných celkov a zariadenia 29.6.2000
sprostredkovateľská činnosť (s výnimkou činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona) 29.6.2000
montáž, opravy, rekonštrukcie, revízie, individuálne skúšky, overovacie skúšky vyhradených tlakových zariadení, generálne opravy v rozsahu:
tlakové nádoby stabilné /IV. trieda/,
tlakové nádoby stabilné /III. trieda/,
tlakové nádoby stabilné /II. trieda/,
tlakové nádoby stabilné /I. trieda/,
potrubné vedenia, v ktorých pracovnou látkou je vodná para alebo horúca voda /I. trieda/,
potrubné vedenia, v ktorých pracovnou látkou je vzduch /II. trieda/
30.4.2012
montáž, opravy, revázie a skúšky vyhradených plynových zariadení v rozsahu: zariadenia na:
plnenie kovových tlakových nádob,
zvyšovanie tlakuplynu,
znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu nad 0,3 MPa,
rozvod plynov s pretlakom nad 0,3 MPa,
rozvod plynov z nekovových materiálov,
acetylénovody,
spotrebu plynov spaľovaním s výkonom nad 0,5 MW
30.4.2012
montáž energetických zariadení 29.6.2000
montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia 29.6.2000
revízie vyhradených elektrických zariadení v rozsahu:
objekty bez nebezpečenstva výbuchu,
zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
30.4.2012
projektovanie elektrických zariadení v rozsahu:
objekty bez nebezpečenstva výbuchu,
zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
30.4.2012
garančné a diagnostické merania 29.6.2000
rozmnožovacie a kopírovacie služby 29.6.2000
komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo v rozsahu líniových vedení a rozvodov - potrubných stavieb 30.4.2012
projektovanie technického, technologického a energetického vybavenia stavieb v rozsahu zdravotechnických zariadení a inštalácií, vykurovacích a klimatizačných zariadení, tepelných zariadení 30.4.2012
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom 17.8.2018
Textilná výroba 31.8.2020
Vy´roba chemikálií, chemicky´ch vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z ty´chto materiálov 31.8.2020
Vy´roba nekovovy´ch minerálnych vy´robkov a vy´robkov z betónu, sadry a cementu 31.8.2020
Vy´roba a hutnícke spracovanie kovov 31.8.2020
Vy´roba a opracovanie jednoduchy´ch vy´robkov z kovu 31.8.2020
Vy´roba počítačovy´ch, elektronicky´ch a opticky´ch vy´robkov 31.8.2020
Vy´roba elektricky´ch zariadení a elektricky´ch súčiastok 31.8.2020
Vy´roba strojov a zariadení pre všeobecné účely 31.8.2020
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien 31.8.2020
Prípravné práce k realizácii stavby 31.8.2020
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov 31.8.2020
Sťahovacie služby 31.8.2020
Skladovanie a pomocné činnosti v doprave 31.8.2020
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovy´m spracovaním údajov 31.8.2020
Vedenie účtovníctva 31.8.2020
Činnosť podnikateľsky´ch, organizačny´ch a ekonomicky´ch poradcov 31.8.2020
Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektricky´ch zariadení 31.8.2020
Informatívne testovanie, meranie, analy´zy a kontroly 31.8.2020
Vy´skum a vy´voj v oblasti prírodny´ch, technicky´ch, spoločensky´ch a humanitny´ch vied 31.8.2020
Špecialista na prevenciu závažny´ch priemyselny´ch havárií 31.8.2020
Vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu a konzultačná a poradenská činnosť v určeny´ch oblastiach na úseku prevencie závažny´ch priemyselny´ch havárií 31.8.2020
Administratívne služby 31.8.2020
Zámočníctvo 31.8.2020
Nástrojárstvo 31.8.2020
Kovoobrábanie 31.8.2020
Klampiarstvo 31.8.2020
Izolatérstvo 31.8.2020
Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo 31.8.2020
Vy´kon činnosti stavbyvedúceho 31.8.2020
Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchy´ch stavieb, drobny´ch stavieb a zmien ty´chto stavieb 31.8.2020
Technik požiarnej ochrany 31.8.2020
Vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti 31.8.2020
Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradeny´ch technicky´ch zariadení 31.8.2020
Iné právne skutočnosti
1. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou zmluvou zo dňa 21.04.1997 a notárskou zápisnicou č. Nz 65/97, N 75/97 zo dňa 21.04.1996 podľa slovenského práva.
2. Valné zhromaždenie konané dňa 01.12.1997, ktorého priebeh bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 102/97, Nz 65/97 schválilo zmenu stanov.
3. Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená na zasadnutí mimoriadneho VZ dňa 22.07.1999, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 168/99, Nz 139/99 a na zasadnutí VZ dňa 29.6.1999, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 151/99, Nz 122/99.
Zmena obchodného mena a sídla spoločnsoti z: VÚJE Mochovce, a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava na: ENSECO, a.s. (Engineering Services & Consulting), Sibírska 1, 918 64 Trnava.
4. Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí mimoriadneho VZ dňa 23.12.1999, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 271/99, NZ 232/99.
5. Zápisnica zo zasadania mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 24.02.2004, N 76/2004, Nz 15931/2004, obsahujúca voľbu a odvolanie členov predstavenstva a dozornej rady.
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 24.02.2004 o voľbe predsedu dozornej rady.