Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ENSECO, a.s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
30 332 708 € 33 593 774 € 35 348 636 € 34 819 336 € 42 243 556 € 44 146 530 € 48 613 190 € 65 819 724 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
9 746 626 € 8 793 675 € 4 833 055 € 4 876 213 € 4 546 741 € 4 155 348 € 4 179 677 € 2 163 594 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 5 875 € 5 667 € 0 € 16 374 € 64 127 € 18 356 € 7 210 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
A.I.2
Software
0€ 5 875€ 5 667€ 0€ 16 374€ 64 127€ 18 356€ 7 210€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
1 986 008 € 2 065 671 € 1 574 067 € 1 676 213 € 1 330 367 € 873 719 € 943 819 € 956 384 €
012
A.II.1
Pozemky
66 432€ 66 432€ 66 432€ 66 432€ 66 432€ 66 432€ 66 432€ 9 895€
013
A.II.2
Stavby
866 284€ 918 553€ 970 822€ 1 018 264€ 326 995€ 342 043€ 367 377€ 162 992€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 046 080€ 1 072 752€ 528 157€ 582 139€ 586 055€ 451 175€ 434 588€ 215 101€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
7 212€ 7 934€ 8 656€ 9 378€ 10 100€ 14 069€ 75 422€ 136 846€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 340 785€ 0€ 0€ 431 550€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
7 760 618 € 6 722 129 € 3 253 321 € 3 200 000 € 3 200 000 € 3 217 502 € 3 217 502 € 1 200 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
358 547€ 320 058€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
1 000 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
6 402 071€ 6 402 071€ 3 253 321€ 3 200 000€ 3 200 000€ 3 217 502€ 3 217 502€ 1 200 000€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
20 441 775 € 24 719 145 € 30 430 389 € 27 391 400 € 36 953 110 € 34 802 775 € 44 193 742 € 63 285 275 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
2 379 564 € 4 182 888 € 3 045 462 € 4 460 507 € 7 893 469 € 8 047 371 € 9 070 057 € 12 009 473 €
035
B.I.1
Materiál
1 383 478€ 1 833 360€ 1 098 290€ 1 107 036€ 2 056 699€ 974 195€ 1 411 246€ 2 125 389€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
995 339€ 2 349 528€ 1 947 172€ 3 353 471€ 5 836 770€ 7 073 176€ 7 658 811€ 9 884 084€
037
B.I.3
Výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
B.I.5
Tovar
747€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
7 919 953 € 11 214 992 € 9 370 709 € 7 474 075 € 7 596 332 € 5 010 863 € 4 699 549 € 9 656 380 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
7 782 167 € 10 945 131 € 9 351 436 € 7 440 353 € 7 596 332 € 5 010 863 € 4 699 549 € 9 656 380 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
7 782 167€ 10 945 131€ 9 351 436€ 7 440 353€ 7 596 332€ 5 010 863€ 4 699 549€ 9 656 380€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
137 786€ 269 861€ 19 273€ 33 722€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
7 379 628 € 3 394 211 € 5 204 624 € 7 249 103 € 16 551 069 € 16 275 827 € 21 570 485 € 31 782 444 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
5 868 092 € 3 211 385 € 5 000 662 € 5 603 197 € 16 048 784 € 16 125 450 € 19 241 612 € 31 780 979 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 375 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
5 868 092€ 2 836 385€ 5 000 662€ 5 603 197€ 16 048 784€ 16 125 450€ 19 241 612€ 31 780 979€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 511 197€ 182 550€ 200 040€ 1 645 699€ 502 216€ 0€ 2 326 941€ 0€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
339€ 276€ 3 922€ 207€ 69€ 150 377€ 1 932€ 1 465€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 € 6 070 868 € 2 087 418 € 0 € 2 025 903 € 1 002 442 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€ 6 070 868€ 2 087 418€ 0€ 2 025 903€ 1 002 442€ 0€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
2 762 630 € 5 927 054 € 6 738 726 € 6 120 297 € 4 912 240 € 3 442 811 € 7 851 209 € 9 836 978 €
072
B.V.1.
Peniaze
8 653€ 10 903€ 17 507€ 6 200€ 8 198€ 12 044€ 9 528€ 6 968€
073
B.V.2.
Účty v bankách
2 753 977€ 5 916 151€ 6 721 219€ 6 114 097€ 4 904 042€ 3 430 767€ 7 841 681€ 9 830 010€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
144 307 € 80 954 € 85 192 € 2 551 723 € 743 705 € 5 188 407 € 239 771 € 370 855 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
279€ 732€ 372€ 2 199€ 4 590€ 1 450€ 1 836€ 35 319€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
112 918€ 77 718€ 82 155€ 138 552€ 128 429€ 162 206€ 213 238€ 290 607€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
31 110€ 2 504€ 2 665€ 2 410 972€ 610 686€ 5 024 751€ 24 697€ 44 929€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
30 332 708 € 33 593 774 € 35 348 636 € 34 819 336 € 42 243 556 € 44 146 530 € 48 613 190 € 65 819 724 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
23 863 865 € 24 371 444 € 19 645 470 € 17 850 220 € 19 182 021 € 11 452 737 € 9 160 187 € 13 069 646 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
367 500 € 367 500 € 367 500 € 367 500 € 367 500 € 367 500 € 367 500 € 350 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
367 500€ 367 500€ 367 500€ 367 500€ 367 500€ 367 500€ 354 980€ 350 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 12 520€ 0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
A.II
Emisné ážio
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
73 500 € 73 500 € 73 500 € 73 500 € 73 500 € 73 500 € 71 328 € 70 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
73 500€ 73 500€ 73 500€ 73 500€ 73 500€ 73 500€ 71 328€ 70 000€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-141 453 € -179 942 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-141 453€ -179 942€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
22 301 897 € 17 429 258 € 14 386 235 € 14 241 021 € 9 511 737 € 7 999 187 € 7 255 832 € 2 447 857 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
22 301 897€ 17 429 258€ 14 386 235€ 14 241 021€ 9 511 737€ 7 999 187€ 7 284 514€ 2 447 857€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ -28 682€ 0€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
1 262 421 € 6 681 128 € 4 818 235 € 3 168 199 € 9 229 284 € 3 012 550 € 1 465 527 € 10 201 789 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
6 467 141 € 9 219 939 € 14 452 090 € 16 313 773 € 23 061 535 € 32 693 793 € 39 453 003 € 52 750 078 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
549 893 € 580 878 € 925 106 € 5 391 248 € 8 626 024 € 10 733 282 € 6 065 202 € 6 517 499 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
467 599 € 489 184 € 905 104 € 5 371 951 € 8 606 658 € 10 568 124 € 5 901 552 € 6 349 534 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
42 242€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
425 357€ 489 184€ 905 104€ 5 371 951€ 8 606 658€ 10 568 124€ 5 901 552€ 6 349 534€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
0€ 0€ 0€ 0€ 4 293€ 159 504€ 159 504€ 159 504€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
82 294€ 91 694€ 20 002€ 19 297€ 15 073€ 5 654€ 4 146€ 8 461€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
3 000 000 € 3 624 120 € 3 000 000 € 3 000 000 € 3 000 000 € 5 000 000 € 5 000 000 € 5 000 000 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
3 000 000€ 3 624 120€ 3 000 000€ 3 000 000€ 3 000 000€ 5 000 000€ 5 000 000€ 5 000 000€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
2 130 593 € 3 521 443 € 9 705 044 € 7 169 838 € 10 867 923 € 16 705 535 € 28 148 530 € 41 110 800 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
1 232 167 € 2 237 196 € 8 763 640 € 6 597 307 € 8 707 880 € 14 871 630 € 27 646 305 € 38 679 404 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
209 225€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 022 942€ 2 237 196€ 8 763 640€ 6 597 307€ 8 707 880€ 14 871 630€ 27 646 305€ 38 679 404€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
436 254€ 0€ 1 660€ 1 660€ 1 660€ 1 660€ 1 660€ 0€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
255 403€ 295 195€ 319 163€ 308 898€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
157 726€ 188 518€ 200 872€ 198 970€ 184 458€ 160 189€ 141 557€ 108 676€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
47 375€ 798 321€ 413 122€ 58 513€ 1 368 685€ 1 403 043€ 45 879€ 2 030 684€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
1 668€ 2 213€ 6 587€ 4 490€ 605 240€ 269 013€ 313 129€ 292 036€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
786 655 € 1 493 498 € 821 940 € 752 687 € 567 588 € 254 976 € 239 271 € 121 779 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
122 261€ 252 459€ 246 787€ 267 895€ 246 508€ 199 327€ 239 271€ 121 779€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
664 394€ 1 241 039€ 575 153€ 484 792€ 321 080€ 55 649€ 0€ 0€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
1 702 € 2 391 € 1 251 076 € 655 343 € 0 € 0 € 0 € 0 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
1 702€ 2 391€ 1 251 076€ 655 343€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€