Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 104 509 € 1 122 153 € 1 135 700 € 1 157 610 € 1 169 964 € 1 307 718 € 1 287 936 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
673 933 € 731 039 € 725 072 € 774 892 € 828 980 € 883 629 € 931 917 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€
007
A.I.4
Goodwill
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
673 933 € 731 039 € 725 072 € 774 892 € 828 980 € 883 629 € 931 917 €
012
A.II.1
Pozemky
161 219€ 161 219€ 161 219€ 161 219€ 161 219€ 161 219€ 161 219€
013
A.II.2
Stavby
232 643€ 279 650€ 326 657€ 373 663€ 420 668€ 467 674€ 516 252€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
266 020€ 276 119€ 223 145€ 225 959€ 233 042€ 240 685€ 240 395€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
14 051€ 14 051€ 14 051€ 14 051€ 14 051€ 14 051€ 14 051€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
428 999 € 389 813 € 410 258 € 380 643 € 338 834 € 421 917 € 354 931 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
410 759 € 361 264 € 371 823 € 339 581 € 312 590 € 348 315 € 289 475 €
032
B.I.1
Materiál
0€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€
034
B.I.3
Výrobky
0€
035
B.I.4
Zvieratá
388 176€ 338 600€ 349 084€ 333 480€ 312 590€ 348 315€ 289 475€
036
B.I.5
Tovar
22 583€ 22 664€ 22 739€ 6 101€ 0€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
0 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
0€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
35 € 3 900 € 3 965 € 5 932 € 6 119 € 42 552 € 42 597 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
35€ 3 900€ 3 965€ 4 682€ 4 812€ 38 627€ 36 707€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
150€ 207€ 3 925€ 5 890€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
1 100€ 1 100€ 0€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
18 205 € 24 649 € 34 470 € 35 130 € 20 125 € 31 050 € 22 859 €
056
B.IV.1
Peniaze
2 833€ 5 754€ 20 925€ 14 164€ 1 117€ 2 468€ 1 351€
057
B.IV.2
Účty v bankách
15 372€ 18 895€ 13 545€ 20 966€ 19 008€ 28 582€ 21 508€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
1 577 € 1 301 € 370 € 2 075 € 2 150 € 2 172 € 1 088 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 577€ 945€ 649€ 2 075€ 2 150€ 2 172€ 1 088€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
356€ -279€ 0€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 104 509 € 1 122 153 € 1 135 700 € 1 157 610 € 1 169 964 € 1 307 718 € 1 287 936 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
373 076 € 441 537 € 525 508 € 546 667 € 593 764 € 620 494 € 642 157 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
1 659 696 € 1 659 696 € 1 659 696 € 1 659 696 € 1 659 696 € 1 659 696 € 1 659 696 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
1 659 696€ 1 659 696€ 1 659 696€ 1 659 696€ 1 659 696€ 1 659 696€ 1 659 696€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664€ 664€ 664€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
664€ 664€ 664€ 664€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-1 225 461 € -1 141 492 € -1 120 330 € -1 073 236 € -1 046 508 € -1 024 843 € -965 465 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
5 605€ 5 605€ 5 605€ 5 605€ 5 605€ 5 605€ 5 605€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-1 231 066€ -1 147 097€ -1 125 935€ -1 078 841€ -1 052 113€ -1 030 448€ -971 070€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-68 463 € -83 971 € -21 162 € -47 097 € -26 728 € -21 663 € -59 378 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
731 433 € 680 616 € 610 192 € 610 943 € 576 200 € 687 224 € 645 779 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
1 193 € 2 370 € 1 208 € 816 € 856 € 1 108 € 2 291 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
1 193€ 2 370€ 1 208€ 816€ 856€ 1 108€ 2 291€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
2 596 € 2 489 € 2 381 € 2 312 € 2 248 € 2 189 € 2 116 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
2 596€ 2 489€ 2 381€ 2 312€ 2 248€ 2 189€ 2 116€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
727 644 € 675 757 € 606 603 € 607 815 € 573 096 € 683 927 € 641 372 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
3 067€ 4 166€ 9 742€ 4 907€ 5 241€ 70 932€ 59 877€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
721€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
720 867€ 666 667€ 592 614€ 596 592€ 560 092€ 610 005€ 578 705€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
1 494€ 1 454€ 1 165€ 1 307€ 1 025€ 1 066€ 1 094€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
878€ 853€ 709€ 1 013€ 612€ 664€ 645€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 338€ 2 617€ 2 373€ 2 555€ 4 685€ 1 260€ 330€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
1 441€ 1 441€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
0 €
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
0 €