Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
2 302€ 6 459€ 9 007€ 13 784€ 11 417€ 1 702€ 208€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 240€ 2 553€ 3 846€ 3 197€ 2 193€ 3 119€ 0€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
1 062 € 3 906 € 5 161 € 10 587 € 9 224 € -1 417 € 208 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
104 449 € 88 766 € 204 085 € 212 669 € 222 649 € 210 260 € 155 978 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
64 073€ 88 766€ 155 365€ 140 287€ 121 081€ 134 967€ 107 848€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
40 376€ 48 720€ 72 382€ 101 568€ 75 293€ 48 130€
07
II.3
Aktivácia
0€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
76 818 € 113 123 € 166 174 € 187 457 € 181 347 € 159 777 € 136 928 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
60 474€ 97 921€ 146 316€ 166 886€ 165 303€ 143 591€ 113 757€
10
B.2
Služby
16 344€ 15 202€ 19 858€ 20 571€ 16 044€ 16 186€ 23 171€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
28 693 € -20 451 € 43 072 € 35 799 € 50 526 € 49 066 € 19 258 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
27 070 € 28 818 € 23 884 € 22 887 € 21 388 € 21 388 € 21 515 €
13
C.1
Mzdové náklady
19 948€ 20 901€ 17 914€ 17 144€ 15 752€ 15 799€ 15 691€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
7 015€ 7 774€ 5 900€ 5 679€ 5 544€ 5 454€ 5 739€
16
C.4
Sociálne náklady
107€ 143€ 70€ 64€ 92€ 135€ 85€
17
D
Dane a poplatky
2 191€ 2 203€ 2 178€ 2 252€ 2 401€ 3 151€ 2 651€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
61 446€ 52 753€ 53 326€ 54 089€ 54 649€ 57 276€ 61 956€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
83€ 1 500€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
0€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
401€ 23 624€ 20 906€ 296€ 5 294€ 15 540€ 9 577€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
6 126€ 1 693€ 4 615€ 2 901€ 3 006€ 3 161€ 3 192€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
0€
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
0€
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-67 739 € -82 294 € -20 025 € -45 951 € -25 624 € -20 370 € -58 979 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
0€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
0€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
0€
38
X.
Výnosové úroky
0€
39
N
Nákladové úroky
0€
40
XI.
Kurzové zisky
0€
41
O
Kurzové straty
4€ 1€ 0€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
724€ 1 677€ 177€ 182€ 144€ 332€ 399€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
0€
45
R
Prevod finančných nákladov
0€
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-724 € -1 677 € -177 € -186 € -144 € -333 € -399 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-68 463 € -83 971 € -20 202 € -46 137 € -25 768 € -20 703 € -59 378 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
960 € 960 € 960 € 960 € 0 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
960€ 960€ 960€ 960€ 0€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
0€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-68 463 € -83 971 € -21 162 € -47 097 € -26 728 € -21 663 € -59 378 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
0€
53
T
Mimoriadne náklady
0€
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
0 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
0 €
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
0€
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
0€
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
0 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-68 463 € -83 971 € -20 202 € -46 137 € -25 768 € -20 703 € -59 378 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-68 463 € -83 971 € -21 162 € -47 097 € -26 728 € -21 663 € -59 378 €