Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
2 406 302 € 2 756 427 € 1 118 261 € 1 689 842 € 502 870 € 844 635 € 1 096 513 € 999 321 € 883 716 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
198 776 € 7 882 € 924 € 10 614 € 53 789 € 76 059 € 77 847 € 73 437 € 90 414 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 0 € 0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
0€ 0€ 0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
198 776 € 7 882 € 924 € 10 614 € 53 789 € 76 059 € 77 847 € 73 437 € 90 414 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
28 224€ 31 668€ 35 112€ 40 891€ 44 571€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
198 776€ 7 882€ 924€ 10 614€ 25 565€ 44 391€ 42 735€ 32 546€ 45 843€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
2 194 267 € 2 735 659 € 1 104 131 € 1 666 462 € 428 327 € 745 039 € 1 001 820 € 905 183 € 756 373 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
418 € 224 € 265 € 202 € 314 € 313 € 2 652 € 12 934 € 752 €
035
B.I.1
Materiál
418€ 224€ 265€ 202€ 314€ 313€ 458€ 620€ 752€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
2 194€ 12 314€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
1 265 € 4 870 € 3 854 € 3 854 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
1 265 € 1 265 € 3 854 € 3 854 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 265€ 1 265€ 3 854€ 3 854€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
3 605€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 069 922 € 1 421 213 € 856 533 € 1 506 754 € 216 947 € 312 064 € 633 487 € 768 611 € 568 372 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
993 410 € 1 407 360 € 856 391 € 1 506 654 € 216 842 € 311 934 € 499 404 € 768 247 € 567 227 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
993 410€ 1 407 360€ 856 391€ 1 506 654€ 216 842€ 311 934€ 499 404€ 768 247€ 567 227€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
133 864€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
76 373€ 13 743€ 37€ 22€ 47€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
139€ 110€ 142€ 100€ 68€ 130€ 197€ 317€ 1 145€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
1 123 927 € 1 314 222 € 247 333 € 159 506 € 211 066 € 431 397 € 360 811 € 119 784 € 183 395 €
072
B.V.1.
Peniaze
711€ 675€ 955€ 708€ 1 249€ 2 692€ 2 875€ 2 589€ 1 373€
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 123 216€ 1 313 547€ 246 378€ 158 798€ 209 817€ 428 705€ 357 936€ 117 195€ 182 022€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
13 259 € 12 886 € 13 206 € 12 766 € 20 754 € 23 537 € 16 846 € 20 701 € 36 929 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
389€ 349€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
13 259€ 12 886€ 13 206€ 12 766€ 20 754€ 23 148€ 16 497€ 20 701€ 36 926€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
3€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
2 406 302 € 2 756 427 € 1 118 261 € 1 689 842 € 502 870 € 844 635 € 1 096 513 € 999 321 € 883 716 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 198 351 € 1 462 207 € 803 670 € 723 195 € 359 420 € 619 176 € 622 475 € 556 587 € 537 565 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
200 000 € 200 000 € 200 000 € 200 000 € 200 000 € 200 000 € 200 000 € 200 000 € 200 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
200 000€ 200 000€ 200 000€ 200 000€ 200 000€ 200 000€ 200 000€ 200 000€ 200 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
40 000 € 40 000 € 40 000 € 40 000 € 40 000 € 40 000 € 40 000 € 40 000 € 40 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
40 000€ 40 000€ 40 000€ 40 000€ 40 000€ 40 000€ 40 000€ 40 000€ 40 000€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
119 114 € 119 114 € 119 114 € 561 759 € 561 759 € 561 759 € 561 759 € 561 759 € 561 759 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
119 114€ 119 114€ 119 114€ 561 759€ 561 759€ 561 759€ 561 759€ 561 759€ 561 759€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
444 555 € 444 555 € 306 € -442 339 € -182 583 € -182 889 € -245 171 € -264 194 € -85 902 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
444 555€ 444 555€ 306€ 306€ 306€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-442 645€ -182 889€ -182 889€ -245 171€ -264 194€ -85 902€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
394 682 € 658 538 € 444 250 € 363 775 € -259 756 € 306 € 65 887 € 19 022 € -178 292 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 207 951 € 1 294 220 € 314 591 € 966 647 € 143 450 € 225 459 € 474 038 € 441 880 € 335 876 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 166 € 643 € 1 052 € 1 526 € 1 055 € 1 512 € 2 766 € 10 525 € 18 375 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
1 166€ 643€ 1 052€ 1 526€ 1 055€ 1 512€ 2 766€ 3 868€ 4 487€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
6 657€ 13 888€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
220 000€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
870 986 € 1 035 815 € 301 449 € 956 768 € 131 948 € 206 698 € 411 001 € 401 892 € 300 707 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
812 646 € 855 028 € 156 607 € 729 801 € 26 774 € 109 370 € 330 051 € 298 541 € 198 028 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
812 646€ 855 028€ 156 607€ 729 801€ 26 774€ 109 370€ 330 051€ 298 541€ 198 028€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
24 393€ 21 476€ 20 721€ 17 327€ 47 701€ 35 258€ 27 039€ 26 734€ 24 595€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
16 409€ 14 611€ 14 378€ 11 948€ 27 195€ 24 044€ 20 479€ 20 189€ 19 653€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
17 538€ 144 700€ 109 743€ 197 692€ 30 278€ 38 026€ 33 355€ 56 365€ 57 407€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
77€ 63€ 1 024€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
115 346 € 257 500 € 10 889 € 7 634 € 9 117 € 16 673 € 58 727 € 29 006 € 15 944 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
7 917€ 10 567€ 14 134€ 15 594€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
115 346€ 257 500€ 10 889€ 7 634€ 9 117€ 8 756€ 48 160€ 14 872€ 350€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
403€ 262€ 1 201€ 719€ 1 330€ 576€ 1 544€ 457€ 850€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
50€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
854 € 10 275 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
1€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
854€ 10 274€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé