Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
11 727 578 € 11 667 144 € 10 909 080 € 11 179 954 € 11 162 810 € 9 519 472 € 9 158 433 € 9 150 544 € 9 503 149 € 8 496 871 € 6 735 326 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
723 173 € 774 912 € 579 267 € 626 604 € 588 628 € 433 531 € 489 614 € 407 221 € 329 311 € 286 824 € 294 084 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
0 € 3 617 € 9 650 € 15 683 € 21 716 € 27 749 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
0€ 3 617€ 9 650€ 15 683€ 21 716€ 27 749€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
723 173 € 774 912 € 579 267 € 626 604 € 588 628 € 433 531 € 485 997 € 397 571 € 313 628 € 265 108 € 266 335 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
661 567€ 701 617€ 485 040€ 496 040€ 499 183€ 312 703€ 339 353€ 249 286€ 174 182€ 190 613€ 207 966€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
61 606€ 73 295€ 94 227€ 114 807€ 89 445€ 116 728€ 146 644€ 148 285€ 139 446€ 74 495€ 54 618€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
15 757€ 4 100€ 3 751€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
11 003 137 € 10 890 942 € 10 328 437 € 10 551 974 € 10 572 850 € 9 084 609 € 8 667 747 € 8 741 999 € 9 171 760 € 8 208 138 € 6 441 078 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
2 700 € 2 879 € 4 511 € 4 238 € 4 741 € 4 840 € 5 260 € 5 460 € 6 847 € 7 472 € 4 946 €
032
B.I.1
Materiál
2 700€ 2 879€ 4 511€ 4 238€ 4 741€ 4 840€ 5 260€ 5 460€ 6 847€ 7 472€ 4 946€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
5 911 607 € 6 151 107 € 5 640 945 € 5 940 028 € 6 006 684 € 4 207 717 € 3 910 049 € 3 956 189 € 4 223 286 € 3 168 187 € 1 220 282 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
5 901 511€ 6 141 811€ 5 633 375€ 5 933 827€ 6 000 734€ 4 202 642€ 3 910 049€ 3 956 189€ 4 223 286€ 3 168 187€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
10 096€ 9 296€ 7 570€ 6 201€ 5 950€ 5 075€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
3 354 650 € 3 021 825 € 2 986 309 € 3 069 802 € 2 896 010 € 2 960 255 € 2 868 029 € 3 094 025 € 3 226 405 € 3 715 441 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
2 532 067€ 2 244 954€ 2 319 394€ 2 409 320€ 2 342 574€ 2 353 067€ 2 372 040€ 2 605 259€ 2 772 044€ 2 867 883€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
5 315€ 5 244€ 7 262€ 41 302€ 44 978€ 35 137€ 39 244€ 23 858€ 25 672€ 87 945€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
817 268€ 771 627€ 659 653€ 660 482€ 512 134€ 562 210€ 460 852€ 449 522€ 430 503€ 821 886€ 1 051 715€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
1 734 180 € 1 715 131 € 1 696 672 € 1 537 906 € 1 665 415 € 1 911 797 € 1 884 409 € 1 686 325 € 1 715 222 € 1 317 038 € 1 235 783 €
056
B.IV.1
Peniaze
2 533€ 3 204€ 3 385€ 2 857€ 3 037€ 3 084€ 4 130€ 3 861€ 3 747€ 3 337€ 3 160€
057
B.IV.2
Účty v bankách
1 731 647€ 1 711 927€ 1 693 287€ 1 535 049€ 1 662 378€ 1 908 713€ 1 880 279€ 1 682 464€ 1 711 475€ 1 313 701€ 1 232 623€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
1 268 € 1 290 € 1 376 € 1 376 € 1 332 € 1 332 € 1 072 € 1 324 € 2 078 € 1 909 € 164 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 268€ 1 290€ 1 376€ 1 376€ 1 332€ 1 332€ 1 072€ 1 324€ 2 078€ 1 909€ 164€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
11 727 578 € 11 667 144 € 10 909 080 € 11 179 954 € 11 162 810 € 9 519 472 € 9 158 433 € 9 150 544 € 9 503 149 € 8 496 871 € 6 735 326 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
530 278 € 506 180 € 497 516 € 485 834 € 442 599 € 424 224 € 393 277 € 359 246 € 331 932 € 298 911 € 271 806 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
13 278 € 13 278 € 13 278 € 13 278 € 13 278 € 13 278 € 13 278 € 13 278 € 13 278 € 13 278 € 13 278 €
069
A.I.1
Základné imanie
13 278€ 13 278€ 13 278€ 13 278€ 13 278€ 13 278€ 13 278€ 13 278€ 13 278€ 13 278€ 13 278€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
54 188 € 54 188 € 54 188 € 54 188 € 54 188 € 54 188 € 54 188 € 54 188 € 54 188 € 54 188 € 54 188 €
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
54 188€ 54 188€ 54 188€ 54 188€ 54 188€ 54 188€ 54 188€ 54 188€ 54 188€ 54 188€ 54 188€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
91 183 € 91 183 € 91 183 € 91 183 € 91 183 € 91 183 € 91 183 € 91 183 € 91 183 € 91 183 € 87 837 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
13 891€ 13 891€ 13 891€ 13 891€ 13 891€ 13 891€ 13 891€ 13 891€ 13 891€ 13 891€ 10 545€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
77 292€ 77 292€ 77 292€ 77 292€ 77 292€ 77 292€ 77 292€ 77 292€ 77 292€ 77 292€ 77 292€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
347 531 € 335 868 € 324 185 € 280 950 € 262 575 € 231 628 € 197 598 € 158 820 € 137 262 € 110 156 € 49 583 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
347 531€ 335 868€ 324 185€ 280 950€ 262 575€ 231 628€ 197 598€ 158 820€ 137 262€ 110 156€ 49 583€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
24 098 € 11 663 € 14 682 € 46 235 € 21 375 € 33 947 € 37 030 € 41 777 € 36 021 € 30 106 € 66 920 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
11 016 657 € 10 967 738 € 10 391 756 € 10 670 199 € 10 688 136 € 9 064 587 € 8 730 535 € 8 753 473 € 9 129 233 € 8 140 797 € 6 380 514 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
48 279 € 43 980 € 41 006 € 34 990 € 33 432 € 35 715 € 36 412 € 34 104 € 34 920 € 35 643 € 30 895 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
16 679€ 13 295€ 12 087€ 9 791€ 8 455€ 8 682€ 11 940€ 9 659€ 9 285€ 9 134€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0€ 10 419€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
31 600€ 30 685€ 28 919€ 25 199€ 24 977€ 27 033€ 24 472€ 24 445€ 24 501€ 26 358€ 21 761€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
3 973 118 € 4 270 841 € 3 869 204 € 4 247 705 € 3 929 406 € 2 976 403 € 2 874 458 € 2 736 778 € 2 959 937 € 2 126 158 € 1 385 325 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
3 955 832€ 4 250 091€ 3 849 832€ 4 230 092€ 3 914 580€ 2 963 963€ 2 861 242€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
77 671€ 101 701€ 125 731€ 149 761€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
17 286€ 20 750€ 19 372€ 17 613€ 14 826€ 12 440€ 11 484€ 9 432€ 7 625€ 5 533€ 2 903€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
2 646 870€ 2 847 627€ 1 988 234€ 1 223 687€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
1 732€ 2 805€ 2 984€ 6 660€ 8 974€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
4 655 741 € 4 456 037 € 4 358 478 € 4 178 029 € 4 390 736 € 4 106 889 € 4 156 576 € 4 145 530 € 4 238 086 € 4 357 272 € 4 375 863 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
3 124 439€ 3 059 097€ 3 091 839€ 2 983 695€ 3 168 150€ 3 188 616€ 3 343 212€ 3 472 096€ 3 685 142€ 3 505 810€ 3 588 533€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
485€ 282€ 163€ 101€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
24 030€ 24 030€ 24 030€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
31 295€ 25 856€ 25 086€ 23 303€ 22 096€ 21 096€ 20 896€ 20 639€ 21 382€ 20 217€ 21 179€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
21 510€ 17 695€ 16 867€ 16 512€ 16 123€ 14 685€ 15 835€ 15 907€ 13 506€ 13 252€ 12 699€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
15 435€ 13 092€ 9 290€ 18 418€ 9 326€ 7 096€ 20 199€ 3 711€ 3 967€ 12 205€ 22 000€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
1 463 062€ 1 340 297€ 1 215 396€ 1 136 101€ 1 175 041€ 875 396€ 756 434€ 608 662€ 489 777€ 781 595€ 707 321€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
2 339 519 € 2 196 880 € 2 123 068 € 2 209 475 € 2 334 562 € 1 945 580 € 1 663 089 € 1 837 061 € 1 896 290 € 1 621 724 € 588 431 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
2 072 984€ 1 992 583€ 1 942 706€ 2 016 059€ 2 165 012€ 1 711 170€ 1 511 013€ 1 712 680€ 1 806 115€ 1 537 069€ 521 492€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
266 535€ 204 297€ 180 362€ 193 416€ 169 550€ 234 410€ 152 076€ 124 381€ 90 175€ 84 655€ 66 939€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
180 643 € 193 226 € 19 808 € 23 921 € 32 075 € 30 661 € 34 621 € 37 825 € 41 984 € 57 163 € 83 006 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
168 060€ 186 643€ 16 225€ 19 808€ 23 390€ 26 973€ 30 555€ 34 140€ 37 718€ 41 303€ 15 505€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
12 583€ 6 583€ 3 583€ 4 113€ 8 685€ 3 688€ 4 066€ 3 685€ 4 266€ 15 860€ 67 501€