Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
11 727 578 € 11 667 144 € 10 909 080 € 11 179 954 € 11 162 810 € 9 519 472 € 9 158 433 € 9 150 544 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
723 173 € 774 912 € 579 267 € 626 604 € 588 628 € 433 531 € 489 614 € 407 221 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 3 617 € 9 650 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
0€ 3 617€ 9 650€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
723 173 € 774 912 € 579 267 € 626 604 € 588 628 € 433 531 € 485 997 € 397 571 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
661 567€ 701 617€ 485 040€ 496 040€ 499 183€ 312 703€ 339 353€ 249 286€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
61 606€ 73 295€ 94 227€ 114 807€ 89 445€ 116 728€ 146 644€ 148 285€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
15 757€ 4 100€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
11 003 137 € 10 890 942 € 10 328 437 € 10 551 974 € 10 572 850 € 9 084 609 € 8 667 747 € 8 741 999 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
2 700 € 2 879 € 4 511 € 4 238 € 4 741 € 4 840 € 5 260 € 5 460 €
035
B.I.1
Materiál
2 700€ 2 879€ 4 511€ 4 238€ 4 741€ 4 840€ 5 260€ 5 460€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
5 911 607 € 6 151 107 € 5 640 945 € 5 940 028 € 6 006 684 € 4 207 717 € 3 910 049 € 3 956 189 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
5 901 511€ 6 141 811€ 5 633 375€ 5 933 827€ 6 000 734€ 4 202 642€ 3 910 049€ 3 956 189€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
10 096€ 9 296€ 7 570€ 6 201€ 5 950€ 5 075€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
3 354 650 € 3 021 825 € 2 986 309 € 3 069 802 € 2 896 010 € 2 960 255 € 2 868 029 € 3 094 025 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
2 532 067 € 2 244 954 € 2 319 394 € 2 409 320 € 2 342 574 € 2 353 067 € 2 372 040 € 2 605 259 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
2 532 067€ 2 244 954€ 2 319 394€ 2 409 320€ 2 342 574€ 2 353 067€ 2 372 040€ 2 605 259€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
5 315€ 5 244€ 7 262€ 41 302€ 44 978€ 35 137€ 39 244€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
817 268€ 771 627€ 659 653€ 660 482€ 512 134€ 562 210€ 460 852€ 449 522€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
1 734 180 € 1 715 131 € 1 696 672 € 1 537 906 € 1 665 415 € 1 911 797 € 1 884 409 € 1 686 325 €
072
B.V.1.
Peniaze
2 533€ 3 204€ 3 385€ 2 857€ 3 037€ 3 084€ 4 130€ 3 861€
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 731 647€ 1 711 927€ 1 693 287€ 1 535 049€ 1 662 378€ 1 908 713€ 1 880 279€ 1 682 464€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
1 268 € 1 290 € 1 376 € 1 376 € 1 332 € 1 332 € 1 072 € 1 324 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 268€ 1 290€ 1 376€ 1 376€ 1 332€ 1 332€ 1 072€ 1 324€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
11 727 578 € 11 667 144 € 10 909 080 € 11 179 954 € 11 162 810 € 9 519 472 € 9 158 433 € 9 150 544 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
530 278 € 506 180 € 497 516 € 485 834 € 442 599 € 424 224 € 393 277 € 359 246 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
13 278 € 13 278 € 13 278 € 13 278 € 13 278 € 13 278 € 13 278 € 13 278 €
082
A.I.1
Základné imanie
13 278€ 13 278€ 13 278€ 13 278€ 13 278€ 13 278€ 13 278€ 13 278€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
54 188€ 54 188€ 54 188€ 54 188€ 54 188€ 54 188€ 54 188€ 54 188€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
13 891 € 13 891 € 13 891 € 13 891 € 13 891 € 13 891 € 13 891 € 13 891 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
13 891€ 13 891€ 13 891€ 13 891€ 13 891€ 13 891€ 13 891€ 13 891€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
77 292 € 77 292 € 77 292 € 77 292 € 77 292 € 77 292 € 77 292 € 77 292 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
77 292€ 77 292€ 77 292€ 77 292€ 77 292€ 77 292€ 77 292€ 77 292€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
347 531 € 335 868 € 324 185 € 280 950 € 262 575 € 231 628 € 197 598 € 158 820 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
347 531€ 335 868€ 324 185€ 280 950€ 262 575€ 231 628€ 197 598€ 158 820€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
24 098 € 11 663 € 14 682 € 46 235 € 21 375 € 33 947 € 37 030 € 41 777 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
11 016 657 € 10 967 738 € 10 391 756 € 10 670 199 € 10 688 136 € 9 064 587 € 8 730 535 € 8 753 473 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
3 973 118 € 4 270 841 € 3 869 204 € 4 247 705 € 3 929 406 € 2 976 403 € 2 874 458 € 2 736 778 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
3 955 832 € 4 250 091 € 3 849 832 € 4 230 092 € 3 914 580 € 2 963 963 € 2 861 242 € 2 724 541 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
16 021€ 77 671€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
3 955 832€ 4 250 091€ 3 849 832€ 4 230 092€ 3 914 580€ 2 963 963€ 2 845 221€ 2 646 870€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
17 286€ 20 750€ 19 372€ 17 613€ 14 826€ 12 440€ 11 484€ 9 432€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
1 732€ 2 805€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
2 072 984€ 1 992 583€ 1 942 706€ 2 016 059€ 2 165 012€ 1 711 170€ 1 511 013€ 1 712 680€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
4 655 741 € 4 456 037 € 4 358 478 € 4 178 029 € 4 390 736 € 4 106 889 € 4 156 576 € 4 145 530 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
3 124 439 € 3 059 097 € 3 091 839 € 2 983 695 € 3 168 150 € 3 188 616 € 3 343 212 € 3 496 611 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
16 021€ 48 060€ 24 030€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
3 124 439€ 3 059 097€ 3 091 839€ 2 983 695€ 3 168 150€ 3 172 595€ 3 295 152€ 3 472 581€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
31 295€ 25 856€ 25 086€ 23 303€ 22 096€ 21 096€ 20 896€ 20 639€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
21 510€ 17 695€ 16 867€ 16 512€ 16 123€ 14 685€ 15 835€ 15 907€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
15 435€ 13 092€ 9 290€ 18 418€ 9 326€ 7 096€ 20 199€ 3 711€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
1 463 062€ 1 340 297€ 1 215 396€ 1 136 101€ 1 175 041€ 875 396€ 756 434€ 608 662€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
48 279 € 43 980 € 41 006 € 34 990 € 33 432 € 35 715 € 36 412 € 34 104 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
16 679€ 13 295€ 12 087€ 9 791€ 8 455€ 8 682€ 11 940€ 9 659€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
31 600€ 30 685€ 28 919€ 25 199€ 24 977€ 27 033€ 24 472€ 24 445€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
266 535€ 204 297€ 180 362€ 193 416€ 169 550€ 234 410€ 152 076€ 124 381€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
180 643 € 193 226 € 19 808 € 23 921 € 32 075 € 30 661 € 34 621 € 37 825 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
168 060€ 186 643€ 16 225€ 19 808€ 23 390€ 26 973€ 30 555€ 34 140€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
12 583€ 6 583€ 3 583€ 4 113€ 8 685€ 3 688€ 4 066€ 3 685€