Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
1 820 849€ 1 831 446€ 1 887 433€ 1 913 429€ 2 041 470€ 2 092 035€ 2 313 870€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
1 931 344 € 1 820 849 € 1 831 323 € 1 887 308 € 1 913 006 € 2 036 853 € 2 091 111 € 2 313 799 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
1 480 190€ 1 340 141€ 1 375 513€ 1 432 350€ 1 463 812€ 1 582 037€ 1 612 508€ 1 799 980€
05
III.
Tržby z predaja služieb
433 878€ 472 054€ 447 025€ 410 960€ 436 191€ 447 179€ 458 373€ 492 467€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
13 701€ 3 774€ 9 128€ 3 038€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
435€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
17 276€ 8 654€ 8 785€ 30 297€ 9 229€ 7 637€ 10 667€ 18 314€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 897 922 € 1 802 788 € 1 810 615 € 1 826 925 € 1 882 843 € 1 999 172 € 2 034 432 € 2 258 626 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
994 755€ 978 645€ 1 018 278€ 1 072 273€ 1 129 125€ 1 272 455€ 1 332 874€ 1 542 654€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
181 958€ 173 322€ 160 390€ 156 536€ 152 893€ 152 861€ 84 375€ 138 868€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
630 723 € 571 661 € 554 009 € 516 164 € 500 095 € 498 073 € 505 278 € 500 824 €
16
E.1.
Mzdové náklady
425 865€ 391 575€ 379 430€ 353 246€ 343 699€ 339 442€ 342 962€ 339 109€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
8 774€ 8 539€ 8 232€ 6 507€ 5 595€ 8 112€ 8 112€ 7 992€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
160 396€ 144 289€ 136 893€ 129 364€ 125 490€ 125 385€ 129 721€ 128 196€
19
E.4.
Sociálne náklady
35 688€ 27 258€ 29 454€ 27 047€ 25 311€ 25 134€ 24 483€ 25 527€
20
F.
Dane a poplatky
13 152€ 3 282€ 4 014€ 4 249€ 4 094€ 3 670€ 4 233€ 5 062€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
65 154€ 62 960€ 60 377€ 58 124€ 59 096€ 60 183€ 60 866€ 49 213€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
65 154€ 62 960€ 60 377€ 58 124€ 59 096€ 60 183€ 60 866€ 49 213€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
225€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-430€ 1 976€ -131€ 2 282€ 1 001€ 1 283€ 27 785€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
12 610€ 10 942€ 13 678€ 17 297€ 36 539€ 10 647€ 18 796€ 22 005€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
33 422 € 18 061 € 20 708 € 60 383 € 30 163 € 37 681 € 56 679 € 55 173 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
737 355 € 660 228 € 643 870 € 628 202 € 621 759 € 603 900 € 662 760 € 613 963 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
0 € 122 € 124 € 423 € 4 617 € 924 € 71 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
107 € 124 € 422 € 558 € 924 € 71 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
107€ 124€ 422€ 558€ 924€ 71€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
15€ 1€ 4 059€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
3 256 € 2 896 € 1 919 € 1 664 € 1 513 € 5 286 € 2 205 € 3 023 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
1 € 328 € 1 000 € 1 680 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
1€ 328€ 1 000€ 1 680€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 256€ 2 896€ 1 919€ 1 664€ 1 512€ 4 958€ 1 205€ 1 343€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-3 256 € -2 896 € -1 797 € -1 540 € -1 090 € -669 € -1 281 € -2 952 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
30 166 € 15 165 € 18 911 € 58 843 € 29 073 € 37 012 € 55 398 € 52 221 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
6 068 € 3 502 € 4 229 € 12 608 € 7 698 € 3 065 € 18 368 € 10 444 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
6 868€ 5 228€ 5 598€ 12 859€ 8 573€ 9 872€ 19 441€ 10 623€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-800€ -1 726€ -1 369€ -251€ -875€ -6 807€ -1 073€ -179€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
24 098 € 11 663 € 14 682 € 46 235 € 21 375 € 33 947 € 37 030 € 41 777 €