Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ON Semiconductor Slovakia, a.s.

2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
15 341 790 € 13 954 264 € 13 174 919 € 11 920 744 € 11 093 043 € 10 670 994 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
10 572 236 € 10 797 754 € 10 434 025 € 9 477 614 € 7 562 218 € 7 794 055 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04+..+10]
4 943 € 7 638 € 4 149 € 6 667 € 9 186 € 11 704 €
005
A.I.2
Software
4 943 € 7 638 € 4 149 € 6 667 € 9 186 € 11 704 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12+..+20]
4 426 943 € 4 560 092 € 4 542 468 € 4 480 011 € 4 487 981 € 5 426 344 €
012
A.II.1
Pozemky
569 333 € 569 333 € 569 333 € 665 133 € 667 526 € 1 122 350 €
013
A.II.2
Stavby
3 369 006 € 3 146 778 € 3 032 914 € 2 771 236 € 2 782 842 € 2 785 865 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
484 021 € 829 786 € 871 293 € 876 688 € 995 239 € 1 443 225 €
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
4 583 € 14 195 € 68 928 € 166 954 € 42 374 € 74 904 €
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22+..+32]
6 140 350 € 6 230 024 € 5 887 408 € 4 990 936 € 3 065 051 € 2 356 007 €
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/)
6 140 350 € 6 230 024 € 4 990 936 € 3 065 051 € 2 356 007 €
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
(066A, 067A, 069A, 06XA)-/096A/)
5 887 408 €
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
4 682 121 € 3 064 292 € 2 719 402 € 2 435 980 € 3 516 793 € 2 864 462 €
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46+..+52]
0 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43+..+45]
0 €
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58+...+065]
2 080 232 € 1 904 588 € 1 574 264 € 957 116 € 1 256 968 € 1 125 037 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55+...+57]
1 893 063 € 1 745 871 € 1 434 061 € 879 840 € 1 235 686 € 1 104 514 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
1 714 169 € 1 559 403 € 1 321 364 € 791 679 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
178 894 € 186 468 € 112 697 € 88 161 € 1 235 686 € 1 104 514 €
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
125 169 € 114 244 € 76 304 € 59 446 € 2 040 €
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0 €
065
B.III.9
Iné pohľadávky
62 000 € 44 473 € 63 899 € 17 830 € 19 242 € 20 523 €
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67+...+70]
0 €
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
2 601 889 € 1 159 704 € 1 145 138 € 1 478 864 € 2 259 825 € 1 739 425 €
072
B.V.1.
Peniaze
7 010 € 5 007 € 5 714 € 17 270 € 15 654 € 14 467 €
073
B.V.2.
Účty v bankách
2 594 879 € 1 154 697 € 1 139 424 € 1 461 594 € 2 244 171 € 1 724 958 €
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75+...+78]
87 433 € 92 218 € 21 492 € 7 150 € 14 032 € 12 477 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
87 433 € 92 218 € 21 492 € 7 150 € 14 032 € 12 477 €
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
15 341 790 € 13 954 264 € 13 174 919 € 11 920 744 € 11 093 043 € 10 670 994 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
12 657 268 € 11 658 460 € 10 705 412 € 10 100 771 € 9 244 858 € 8 867 176 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
39 569 800 € 39 569 800 € 39 569 800 € 39 569 800 € 39 569 800 € 39 569 800 €
082
A.I.1
Základné imanie
39 569 800 € 39 569 800 € 39 569 800 € 39 569 800 € 39 569 800 € 39 569 800 €
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
193 418 € 193 418 € 193 418 € 193 418 € 193 418 € 193 418 €
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
1 209 532 € 1 114 227 € 1 053 763 € 968 171 € 930 403 € 930 403 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
1 209 532 € 1 114 227 € 1 053 763 € 968 171 € 930 403 € 930 403 €
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 0 €
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94+95+96]
0 € 0 €
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-29 314 290 € -30 172 034 € -30 716 209 € -31 486 531 € -31 826 445 € -29 524 985 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
13 090 905 € 12 233 161 € 11 688 985 € 10 918 663 € 10 578 749 € 10 578 749 €
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-42 405 195 € -42 405 195 € -42 405 194 € -42 405 194 € -42 405 194 € -40 103 734 €
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-
(81+85+86+87+90+93+97+101+141)])
998 808 € 953 049 € 604 640 € 855 913 € 377 682 € -2 301 460 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
2 669 207 € 2 273 481 € 2 436 312 € 1 774 122 € 1 789 302 € 1 803 762 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107+...+117]
0 € 7 696 € 7 155 € 13 589 € 7 030 € 2 606 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104+105+106]
0 € 0 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
7 696 € 7 155 € 13 589 € 7 030 € 2 606 €
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
36 673 € 47 296 € 211 440 € 324 934 € 232 720 € 161 315 €
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
36 673 € 47 296 € 211 440 € 324 934 € 232 720 € 161 315 €
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
1 440 141 € 1 195 851 € 1 037 394 € 804 070 € 905 223 € 930 222 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
426 768 € 321 323 € 274 213 € 117 042 € 235 033 € 260 430 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
33 001 € 45 234 € 104 798 € 24 551 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
393 767 € 276 089 € 169 415 € 92 491 € 235 033 € 260 430 €
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
513 099 € 451 088 € 386 218 € 360 224 € 354 101 € 290 714 €
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
386 360 € 328 350 € 286 838 € 252 935 € 242 082 € 213 386 €
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
113 914 € 95 090 € 90 125 € 73 869 € 74 007 € 165 692 €
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
1 117 621 € 965 964 € 1 156 370 € 616 197 € 623 293 € 675 921 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
321 599 € 369 634 € 268 181 € 195 621 € 310 777 € 225 810 €
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
796 022 € 596 330 € 888 189 € 420 576 € 312 516 € 450 111 €
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
74 772 € 56 674 € 23 953 € 15 332 € 21 036 € 33 698 €
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142+..+145]
15 315 € 22 323 € 33 195 € 45 851 € 58 883 € 56 €
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
11 451 € 20 300 € 32 965 € 45 406 €
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
15 315 € 10 872 € 12 895 € 12 886 € 13 477 € 56 €