Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
578 700 € 588 683 € 189 093 € 567 287 € 639 207 € 234 439 € 463 786 € 464 758 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
77 564 € 59 653 € 82 297 € 113 916 € 159 350 € 116 516 € 74 910 € 71 303 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€
005
A.I.2
Software
0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
77 564 € 59 653 € 82 297 € 113 916 € 159 350 € 116 516 € 74 910 € 71 303 €
012
A.II.1
Pozemky
0€ 0€
013
A.II.2
Stavby
757€ 757€ 757€ 757€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
77 564€ 59 653€ 82 297€ 113 916€ 158 593€ 115 759€ 74 153€ 70 546€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€ 0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€ 0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€ 0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€ 0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€ 0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
501 136 € 529 030 € 106 796 € 452 066 € 478 167 € 117 415 € 387 845 € 359 431 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
0 € 15 327 €
032
B.I.1
Materiál
0€ 15 327€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€ 0€
034
B.I.3
Výrobky
0€ 0€
035
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€
036
B.I.5
Tovar
0€ 0€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 0€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
0 € 0 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€ 0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0€ 0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
0€ 0€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
383 591 € 391 108 € 82 500 € 307 699 € 421 231 € 97 542 € 97 345 € 296 361 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
296 517€ 368 297€ 74 308€ 297 703€ 327 888€ 96 674€ 93 568€ 270 048€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
84 208€ 19 446€ 6 845€ 0€ 0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
9 996€ 93 343€ 868€ 3 777€ 26 313€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
2 866€ 3 365€ 1 347€ 0€ 0€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
117 545 € 137 922 € 24 296 € 144 367 € 56 936 € 19 873 € 290 500 € 47 743 €
056
B.IV.1
Peniaze
117 545€ 137 922€ 24 296€ 25 639€ 73 587€ 10 856€ 1 524€ 17 146€
057
B.IV.2
Účty v bankách
118 728€ -16 651€ 9 017€ 288 976€ 30 597€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€ 0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
1 305 € 1 690 € 508 € 1 031 € 34 024 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
1 031€ 0€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 305€ 1 690€ 508€ 0€ 2 545€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€ 31 479€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
578 700 € 588 683 € 189 093 € 567 287 € 639 207 € 234 439 € 463 786 € 464 758 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
255 784 € 280 800 € 53 516 € 81 845 € 61 089 € 20 231 € 21 298 € 25 599 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
66 388 € 66 388 € 66 388 € 66 388 € 66 388 € 66 388 € 66 388 € 66 388 €
069
A.I.1
Základné imanie
66 388€ 66 388€ 66 388€ 66 388€ 66 388€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
0€
071
A.I.3
Zmena základného imania
0€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
0 € 0 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
0€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
0€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
0€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
6 601 € 6 601 € 6 601 € 6 601 € 814 € 814 € 814 € 814 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
6 639€ 852€ 852€ 852€ 852€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
0€
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
-38€ -38€ -38€ -38€ -38€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
207 811 € -19 472 € 10 643 € -11 896 € -46 971 € -45 904 € -41 603 € -42 475 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
54 086€ 19 011€ 19 011€ 19 011€ 18 139€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-65 982€ -65 982€ -64 915€ -60 614€ -60 614€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-25 016 € 227 283 € -30 116 € 20 752 € 40 858 € -1 067 € -4 301 € 872 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
322 916 € 307 883 € 135 577 € 485 442 € 578 118 € 214 208 € 442 488 € 439 159 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
2 687 € 1 991 € 2 505 € 2 921 € 2 081 € 2 038 € 3 061 € 2 263 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
2 687€ 1 991€ 2 505€ 2 921€ 2 081€ 2 038€ 3 061€ 2 263€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
0€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
3 712 € 3 410 € 3 129 € 3 129 € 3 372 € 9 172 € 14 445 € 2 634 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
11 582€ 0€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
0€
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
0€
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
0€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
3 129€ 2 863€ 2 863€ 2 863€ 2 634€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
509€ 6 309€ 0€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
0€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
316 517 € 302 482 € 129 943 € 479 392 € 572 665 € 202 998 € 424 982 € 434 262 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
113 813€ 228 705€ 30 209€ 180 567€ 237 104€ 33 010€ 256 653€ 233 708€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
0€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
195 421€ 9 921€ 90 921€ 0€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
289 916€ 315 917€ 154 916€ 177 916€ 185 916€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
7 283€ 8 883€ 8 813€ 5 002€ 3 126€ 3 100€ 3 159€ 2 640€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
2 934€ 2 173€ 1 879€ 1 545€ 1 326€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
54 973€ 973€ 13 796€ 9 544€ 179€ 1 283€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
549€ 549€ -14 470€ 9 389€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
0€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
0 € 0 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
0€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
0€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
0 € 0 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€