Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
113 985€ 70 094€ 18 094€ 36 880€ 48 744€ 53 424€ 53 451€ 156 850€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
105 108€ 72 444€ 66 353€ 63 917€ 65 037€ 40 674€ 80 286€ 69 528€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
8 877 € -2 350 € -48 259 € -27 037 € -16 293 € 12 750 € -26 835 € 87 322 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
1 293 234 € 3 290 352 € 528 079 € 1 261 915 € 3 044 789 € 589 743 € 1 358 322 € 1 326 821 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 293 234€ 3 290 352€ 528 079€ 1 261 915€ 3 044 789€ 589 743€ 1 358 322€ 1 326 821€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€
07
II.3
Aktivácia
0€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
1 240 933 € 2 902 612 € 414 976 € 1 096 816 € 2 893 407 € 521 072 € 1 245 550 € 1 317 441 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
466 774€ 691 900€ 226 397€ 347 831€ 937 241€ 311 876€ 330 114€ 351 608€
10
B.2
Služby
774 159€ 2 210 712€ 188 579€ 748 985€ 1 956 166€ 209 196€ 915 436€ 965 833€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
61 178 € 385 390 € 64 844 € 138 062 € 135 089 € 81 421 € 85 937 € 96 702 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
70 853 € 66 198 € 66 123 € 65 781 € 55 279 € 53 380 € 54 685 € 55 628 €
13
C.1
Mzdové náklady
46 680€ 38 383€ 38 288€ 38 294€ 39 591€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
15 767€ 12 871€ 12 785€ 12 979€ 13 013€
16
C.4
Sociálne náklady
3 334€ 4 025€ 2 307€ 3 412€ 3 024€
17
D
Dane a poplatky
1 593€ 781€ 1 512€ 1 405€ 1 438€ 2 339€ 2 240€ 1 715€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
23 233€ 30 845€ 31 619€ 36 073€ 36 435€ 14 388€ 32 410€ 32 551€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
12 349€ 8 000€ 2 500€ 1 100€ 15 833€ 500€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
11 216€ 8 603€ 10 370€ 0€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
0€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
18 849€ 2 120€ 6 473€ 1 620€ 13 075€ 182€ 866€ 1 650€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
11 726€ 4 973€ 3 684€ 2 029€ 2 154€ 3 361€ 1 609€ 4 035€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
0€
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
0€
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-27 378 € 285 846 € -31 621 € 33 791 € 55 358 € 9 235 € 1 322 € 4 923 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 € 0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
0€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
0€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
0€
38
X.
Výnosové úroky
2€ 3€ 22€ 5€ 7€ 80€
39
N
Nákladové úroky
389€ 495€ 523€ 1 052€ 1 155€ 1 991€ 658€
40
XI.
Kurzové zisky
0€
41
O
Kurzové straty
35€ 0€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
9 719€ 7 221€ 6 726€ 1 258€ 11 098€ 248€ 2 533€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
6 933€ 6 757€ 2 343€ 4 076€ 12 277€ 6 519€ 3 638€ 4 843€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
0€
45
R
Prevod finančných nákladov
0€
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
2 362 € -31 € 4 385 € -3 338 € -2 209 € -7 421 € -5 622 € -2 888 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-25 016 € 285 815 € -27 236 € 30 453 € 53 149 € 1 814 € -4 300 € 2 035 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
58 532 € 2 880 € 9 701 € 12 291 € 2 881 € 1 € 1 163 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
58 532€ 2 880€ 9 701€ 12 291€ 2 881€ 1€ 1 163€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
0€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-25 016 € 227 283 € -30 116 € 20 752 € 40 858 € -1 067 € -4 301 € 872 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
0€
53
T
Mimoriadne náklady
0€
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
0 € 0 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
0 € 0 €
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
0€
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
0€
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
0 € 0 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-25 016 € 285 815 € -27 236 € 30 453 € 53 149 € 1 814 € -4 300 € 2 035 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-25 016 € 227 283 € -30 116 € 20 752 € 40 858 € -1 067 € -4 301 € 872 €