Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

AT&T Global Network Services Slovakia, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
81 912 121 € 73 091 688 € 59 307 920 € 52 282 033 € 46 445 866 € 42 406 110 € 40 625 900 € 37 161 966 € 34 741 082 € 27 405 160 € 24 492 106 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
5 502 842 € 5 945 157 € 5 442 225 € 4 704 702 € 5 013 773 € 4 847 812 € 5 231 094 € 5 864 946 € 4 772 926 € 4 001 914 € 3 484 530 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
0 € 13 068 € 29 846 € 41 858 € 58 779 € 57 935 € 69 899 € 22 893 € 262 € 2 607 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€
005
A.I.2
Software
13 068€ 29 846€ 41 858€ 58 779€ 57 935€ 69 899€ 22 893€ 262€ 2 020€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€ 0€ 587€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
5 502 842 € 5 945 157 € 5 429 157 € 4 674 856 € 4 971 915 € 4 789 033 € 5 173 159 € 5 795 047 € 4 750 033 € 4 001 652 € 3 481 923 €
012
A.II.1
Pozemky
0€ 0€
013
A.II.2
Stavby
2 698 216€ 3 130 765€ 1 607 499€ 1 536 413€ 1 126 322€ 1 324 859€ 1 767 703€ 1 996 912€ 1 197 928€ 1 114 101€ 941 075€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 625 637€ 2 662 003€ 2 547 660€ 3 128 681€ 3 388 696€ 3 313 819€ 3 389 796€ 3 666 631€ 2 909 194€ 2 488 270€ 2 160 891€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
9 102€ 9 762€ 10 422€ 11 082€ 11 742€ 12 402€ 13 062€ 13 722€ 14 382€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
178 989€ 152 389€ 1 264 896€ 446 475€ 139 273€ 3 918€ 119 102€ 629 849€ 385 559€ 365 575€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 € 0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€ 0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€ 0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€ 0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€ 0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€ 0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
75 536 781 € 66 479 416 € 53 097 612 € 46 445 977 € 40 306 327 € 36 833 030 € 33 004 346 € 29 011 872 € 6 779 381 € 6 788 947 € 4 229 562 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
0 € 0 € 0 €
032
B.I.1
Materiál
0€ 0€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€ 0€
034
B.I.3
Výrobky
0€ 0€
035
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€
036
B.I.5
Tovar
0€ 0€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 0€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
2 956 445 € 2 192 591 € 1 899 314 € 1 529 231 € 1 373 781 € 861 374 € 804 457 € 573 039 € 203 400 € 185 660 € 167 694 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€ 0€ 0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0€ 0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
2 956 445€ 2 192 591€ 1 899 314€ 1 529 231€ 1 373 781€ 861 374€ 804 457€ 573 039€ 203 400€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
50 504 732 € 54 062 392 € 40 507 083 € 35 306 610 € 33 074 976 € 30 713 323 € 27 562 567 € 26 243 495 € 3 296 417 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
49 222 093€ 54 031 696€ 39 541 601€ 34 626 154€ 32 181 644€ 30 397 180€ 26 828 247€ 24 820 300€ 967 767€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
9 481€ 9 166€ 17 175€ 16 869€ 0€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 253 232€ 21 530€ 906 307€ 663 203€ 893 332€ 316 143€ 687 083€ 1 421 861€ 2 275 523€ 2 127 791€ 1 456 711€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
19 926€ 42 000€ 384€ 47 237€ 1 334€ 53 127€ 6 639€ 112€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
22 075 604 € 10 224 433 € 10 691 215 € 9 610 136 € 5 857 570 € 5 258 333 € 4 637 322 € 2 195 338 € 3 279 564 € 3 874 960 € 2 218 262 €
056
B.IV.1
Peniaze
810€ 4 742€ 7 311€ 11 975€ 18 301€ 732€ 130€ 277€
057
B.IV.2
Účty v bankách
22 075 604€ 10 224 433€ 10 690 405€ 9 610 136€ 5 852 828€ 5 251 022€ 4 625 347€ 2 177 037€ 3 278 832€ 3 874 830€ 2 217 985€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€ 0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
872 498 € 667 115 € 768 083 € 1 131 354 € 1 125 766 € 725 268 € 2 390 460 € 2 285 148 € 23 188 775 € 16 614 299 € 16 778 014 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
540€ 13 889€ 289 002€ 481 671€ 674 339€ 165 678€ 1 179€ 212€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
872 498€ 667 115€ 767 543€ 1 117 465€ 836 764€ 198 314€ 1 549 105€ 2 121 826€ 1 857 571€ 633 323€ 1 055 756€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 45 283€ 59 607€ 163 322€ 110 248€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€ 107 409€ 21 055 278€ 15 979 797€ 15 722 046€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
81 912 121 € 73 091 688 € 59 307 920 € 52 282 033 € 46 445 866 € 42 406 110 € 40 625 900 € 37 161 966 € 34 741 082 € 27 405 160 € 24 492 106 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
39 758 040 € 34 479 283 € 26 040 941 € 22 027 101 € 18 859 024 € 17 240 796 € 13 704 973 € 12 466 515 € 11 127 819 € 8 630 241 € 7 798 679 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
2 769 701 € 2 769 701 € 2 769 701 € 2 769 701 € 2 769 701 € 2 769 701 € 2 769 701 € 2 769 701 € 2 769 701 € 2 769 701 € 2 769 701 €
069
A.I.1
Základné imanie
2 769 701€ 2 769 701€ 2 769 701€ 2 769 701€ 2 769 701€ 2 769 701€ 2 769 701€ 2 769 701€ 2 769 701€ 2 769 701€ 2 769 701€
071
A.I.3
Zmena základného imania
0€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
9 € 9 € 9 € 9 € 9 € 9 € 9 € 9 € 9 € 9 € 9 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
9€ 9€ 9€ 9€ 9€ 9€ 9€ 9€ 9€ 9€ 9€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
0€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
276 970 € 276 970 € 276 970 € 276 970 € 276 970 € 276 970 € 276 970 € 276 970 € 276 970 € 276 970 € 266 141 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
276 970€ 276 970€ 276 970€ 276 970€ 276 970€ 276 970€ 276 970€ 276 970€ 276 970€ 276 970€ 266 141€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
31 432 603 € 22 994 261 € 18 980 421 € 15 812 344 € 14 194 116 € 10 658 293 € 9 419 835 € 8 081 139 € 5 583 560 € 4 751 999 € 3 010 970 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
31 432 603€ 22 994 261€ 18 980 421€ 15 812 344€ 14 194 116€ 10 658 293€ 9 419 835€ 8 081 139€ 5 583 560€ 4 751 999€ 3 010 970€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
5 278 757 € 8 438 342 € 4 013 840 € 3 168 077 € 1 618 228 € 3 535 823 € 1 238 458 € 1 338 696 € 2 497 579 € 831 562 € 1 751 858 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
39 910 106 € 36 179 526 € 32 390 028 € 29 966 034 € 27 120 514 € 24 500 234 € 26 028 291 € 24 680 466 € 23 605 148 € 18 767 553 € 16 693 397 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
13 113 356 € 9 656 107 € 8 559 339 € 7 181 494 € 6 530 416 € 4 613 806 € 4 297 765 € 3 217 519 € 1 855 949 € 1 283 612 € 821 261 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
1 537 636€ 1 270 874€ 981 532€ 811 778€ 625 719€ 557 865€ 298 298€ 236 971€ 212 050€ 167 803€ 153 755€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
146 076€ 102 242€ 52 144€ 49 457€ 35 260€ 8 815€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
11 429 644€ 8 282 991€ 7 525 663€ 6 320 259€ 5 869 437€ 4 047 126€ 3 999 467€ 2 980 548€ 1 643 899€ 1 115 809€ 667 506€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
10 183 439 € 9 900 523 € 9 906 601 € 9 935 574 € 9 917 427 € 9 894 226 € 9 901 001 € 9 938 007 € 9 909 740 € 9 898 364 € 9 899 663 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
9 891 529€ 9 891 529€ 9 891 529€ 9 891 529€ 9 891 529€ 9 891 529€ 9 891 529€ 9 891 529€ 9 891 529€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€ 9 891 529€ 9 891 529€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
0€
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
0€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
291 910€ 8 994€ 15 072€ 44 045€ 25 898€ 2 697€ 9 472€ 46 478€ 18 211€ 6 835€ 8 134€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
0€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
0€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
16 613 311 € 16 622 896 € 13 924 088 € 12 848 966 € 10 672 671 € 9 992 202 € 11 829 525 € 11 524 940 € 11 839 459 € 7 585 577 € 5 972 473 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
5 492 538€ 5 237 863€ 4 327 434€ 4 108 705€ 2 872 041€ 2 476 475€ 2 414 866€ 3 730 646€ 6 139 255€ 4 140 371€ 3 915 608€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
2 559 502€ 2 575 845€ 2 346 130€ 1 564 173€ 729 672€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
33 121€ 27 745€ 26 038€ 97 305€ 358 551€ 357 172€ 357 172€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€ 357 172€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
5 500 172€ 5 181 550€ 4 556 339€ 4 228 894€ 3 784 085€ 3 563 909€ 3 395 595€ 2 629 630€ 1 562 966€ 1 032 799€ 652 957€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
4 290 824€ 4 053 870€ 3 516 586€ 3 196 866€ 2 714 798€ 2 419 182€ 2 311 838€ 1 683 486€ 999 868€ 648 366€ 404 348€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 296 656€ 2 121 868€ 1 397 077€ 1 156 533€ 818 556€ 1 131 632€ 752 507€ 517 950€ 791 240€ 192 734€ 261 966€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
100 614€ 60 663€ 124 640€ 43 832€ 38 045€ 30 211€ 7 134€ 7 922€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
0€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
0 € 0 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
0€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
0€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
2 243 975 € 2 432 879 € 876 951 € 288 898 € 466 328 € 665 080 € 892 636 € 14 985 € 8 115 € 7 366 € 30 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
10 744€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
1 966 031€ 2 165 845€ 780 951€ 206 577€ 249 724€ 431 347€ 656 398€ 2 071€ 4 050€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
277 944€ 267 034€ 85 256€ 82 321€ 216 604€ 233 733€ 236 238€ 14 985€ 6 044€ 3 316€ 30€