Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Bekaert Hlohovec, a.s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
30.12.2015
31.12.2013
30.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
228 475 000 € 212 929 000 € 228 716 000 € 243 977 000 € 225 837 000 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
131 883 000 € 136 421 000 € 135 236 000 € 135 120 000 € 131 663 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
17 000 € 28 000 € 38 000 € 16 000 € 50 000 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
17 000€ 28 000€ 38 000€ 16 000€ 50 000€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
74 396 000 € 78 994 000 € 77 803 000 € 78 098 000 € 74 613 000 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
33 945 000€ 28 930 000€ 30 720 000€ 27 002 000€ 27 347 000€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
31 349 000€ 36 030 000€ 43 074 000€ 40 547 000€ 43 140 000€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
3 213 000€ 4 024 000€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
4 127 000€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
5 889 000€ 10 010 000€ 4 009 000€ 10 549 000€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
57 470 000 € 57 399 000 € 57 395 000 € 57 006 000 € 57 000 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
57 000 000€ 57 000 000€ 57 000 000€ 57 000 000€ 57 000 000€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
470 000€ 399 000€ 395 000€ 6 000€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
96 522 000 € 76 429 000 € 93 417 000 € 108 808 000 € 88 469 000 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
49 130 000 € 53 102 000 € 58 133 000 € 46 762 000 € 44 146 000 €
032
B.I.1
Materiál
23 855 000€ 27 169 000€ 29 673 000€ 23 423 000€ 24 725 000€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
11 354 000€ 12 796 000€ 13 086 000€ 12 391 000€ 9 507 000€
034
B.I.3
Výrobky
13 857 000€ 13 095 000€ 15 314 000€ 10 898 000€ 9 684 000€
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
64 000€ 42 000€ 60 000€ 50 000€ 228 000€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
985 000 € 65 000 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
985 000€ 65 000€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
46 397 000 € 23 257 000 € 35 195 000 € 61 570 000 € 44 227 000 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
25 347 000€ 18 781 000€ 24 020 000€ 51 046 000€ 41 528 000€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
054
B.III.8
Iné pohľadávky
21 050 000€ 4 476 000€ 11 175 000€ 10 524 000€ 2 699 000€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
10 000 € 5 000 € 89 000 € 476 000 € 95 000 €
056
B.IV.1
Peniaze
3 000€ 4 000€ 13 000€ 7 000€ 4 000€
057
B.IV.2
Účty v bankách
7 000€ 1 000€ 76 000€ 469 000€ 91 000€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
70 000 € 79 000 € 63 000 € 49 000 € 5 706 000 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
70 000€ 79 000€ 63 000€ 49 000€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
228 477 000 € 212 931 000 € 228 716 000 € 243 980 000 € 225 837 000 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
89 915 000 € 77 411 000 € 71 806 000 € 99 925 000 € 82 712 000 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
15 939 000 € 15 939 000 € 15 939 000 € 15 939 000 € 15 939 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
15 939 000€ 15 939 000€ 15 939 000€ 15 939 000€ 15 939 000€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
-184 000 €
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
16 226 000 € 16 262 000 € 16 362 000 € 16 354 000 € 16 630 000 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
16 630 000€ 16 630 000€ 16 630 000€ 16 630 000€ 16 630 000€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
-404 000€ -368 000€ -268 000€ -276 000€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
57 750 000 € 45 210 000 € 39 505 000 € 67 632 000 € 50 327 000 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
57 750 000€ 45 210 000€ 39 505 000€ 67 632 000€ 50 327 000€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
138 562 000 € 135 520 000 € 156 910 000 € 144 055 000 € 143 125 000 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
2 932 000 € 2 693 000 € 2 683 000 € 2 947 000 € 2 675 000 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
2 449 000€ 2 217 000€ 2 242 000€ 2 107 000€ 1 835 000€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
483 000€ 476 000€ 441 000€ 840 000€ 840 000€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
2 071 000 € 2 779 000 € 596 000 € 1 300 000 € 2 702 000 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
2 071 000€ 2 779 000€ 596 000€ 1 300 000€ 2 702 000€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
133 556 000 € 130 041 000 € 153 622 000 € 139 793 000 € 137 741 000 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
53 694 000€ 45 960 000€ 55 337 000€ 50 619 000€ 34 652 000€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
9 020 000€ 5 012 000€ 12 879 000€ 12 631 000€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
7 742 000€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
62 000 000€ 68 000 000€ 40 000 000€ 70 000 000€ 90 000 000€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€ 40 000 000€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
6 036 000€ 4 914 000€ 4 624 000€ 5 349 000€ 4 055 000€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
710 000€ 0€ 599 000€ 810 000€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
2 096 000€ 6 155 000€ 782 000€ 595 000€ 482 000€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
3 000€ 7 000€ 9 000€ 15 000€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
7 000 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
7 000€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé