Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Bekaert Hlohovec, a.s.

2019 2018 2017 2016
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
212 930 000 € 228 717 000 € 243 981 000 € 225 837 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
136 421 000 € 135 236 000 € 135 121 000 € 132 054 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
28 000 € 38 000 € 16 000 € 50 000 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
28 000€ 38 000€ 16 000€ 50 000€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
78 994 000 € 77 803 000 € 78 099 000 € 74 613 000 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
28 930 000€ 30 720 000€ 27 002 000€ 27 347 000€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
36 030 000€ 43 074 000€ 40 547 000€ 43 140 000€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
4 024 000€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
10 010 000€ 4 009 000€ 10 549 000€ 4 127 000€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
57 399 000 € 57 395 000 € 57 006 000 € 57 391 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
57 000 000€ 57 000 000€ 57 000 000€ 57 000 000€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
399 000€ 395 000€ 6 000€ 391 000€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
76 430 000 € 93 418 000 € 108 811 000 € 93 582 000 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
53 103 000 € 58 133 000 € 46 763 000 € 44 146 000 €
035
B.I.1
Materiál
27 169 000€ 29 673 000€ 23 423 000€ 24 726 000€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
12 796 000€ 13 086 000€ 12 391 000€ 9 507 000€
037
B.I.3
Výrobky
13 095 000€ 15 314 000€ 10 898 000€ 9 685 000€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
42 000€ 60 000€ 50 000€ 228 000€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
65 000 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
65 000€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
23 257 000 € 35 195 000 € 61 570 000 € 49 340 000 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
18 781 000 € 24 020 000 € 51 046 000 € 41 528 000 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
4 476 000€ 11 175 000€ 10 524 000€ 7 812 000€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
5 000 € 90 000 € 477 000 € 95 000 €
072
B.V.1.
Peniaze
4 000€ 13 000€ 7 000€ 4 000€
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 000€ 76 000€ 469 000€ 91 000€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
79 000 € 63 000 € 49 000 € 202 000 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
79 000€ 63 000€ 49 000€ 202 000€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
212 930 000 € 228 717 000 € 243 981 000 € 225 837 000 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
77 411 000 € 71 806 000 € 99 925 000 € 82 712 000 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
15 939 000 € 15 939 000 € 15 939 000 € 15 939 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
15 939 000€ 15 939 000€ 15 939 000€ 15 939 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
16 630 000 € 16 630 000 € 16 630 000 € 16 630 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
16 630 000€ 16 630 000€ 16 630 000€ 16 630 000€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
-368 000 € -268 000 € -276 000 € -184 000 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
-368 000€ -268 000€ -276 000€ -184 000€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
45 210 000 € 39 505 000 € 67 632 000 € 50 327 000 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
45 210 000€ 39 505 000€ 67 632 000€ 50 327 000€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
135 520 000 € 156 911 000 € 144 055 000 € 143 125 000 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
2 779 000 € 596 000 € 1 300 000 € 2 702 000 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
2 779 000€ 596 000€ 1 300 000€ 2 702 000€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
2 217 000 € 2 242 000 € 2 107 000 € 1 835 000 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
2 217 000€ 2 242 000€ 2 107 000€ 1 835 000€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
130 041 000 € 153 622 000 € 139 793 000 € 137 741 000 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
45 960 000 € 55 337 000 € 50 619 000 € 34 652 000 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
5 012 000€ 12 879 000€ 12 631 000€ 7 742 000€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
68 000 000€ 40 000 000€ 70 000 000€ 90 000 000€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€ 40 000 000€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
4 914 000€ 4 624 000€ 5 349 000€ 4 055 000€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
0€ 599 000€ 810 000€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
6 155 000€ 782 000€ 595 000€ 482 000€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
476 000 € 441 000 € 840 000 € 840 000 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
476 000€ 441 000€ 840 000€ 840 000€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
7 000€ 9 000€ 15 000€ 7 000€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé