Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Bekaert Hlohovec, a.s.

2019 2018 2017 2016
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
261 972 000 € 281 365 000 € 277 424 000 € 254 123 000 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
250 173 000€ 268 738 000€ 266 308 000€ 245 498 000€
05
III.
Tržby z predaja služieb
10 406 000€ 12 518 000€ 11 020 000€ 8 576 000€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 393 000€ 109 000€ 96 000€ 49 000€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
253 095 000 € 265 596 000 € 254 347 000 € 231 710 000 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
7 557 000€ 7 177 000€ 7 866 000€ 7 002 000€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
157 436 000€ 170 517 000€ 161 412 000€ 148 040 000€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
24 881 000€ 25 855 000€ 25 242 000€ 23 185 000€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
40 515 000 € 39 698 000 € 38 055 000 € 32 981 000 €
16
E.1.
Mzdové náklady
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
19
E.4.
Sociálne náklady
20
F.
Dane a poplatky
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
13 417 000€ 12 568 000€ 12 317 000€ 12 084 000€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
9 289 000€ 9 781 000€ 9 455 000€ 8 418 000€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
8 876 000 € 15 769 000 € 23 077 000 € 22 413 000 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
70 705 000 € 77 707 000 € 82 808 000 € 75 847 000 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
87 000 € 63 000 € 261 000 € 92 000 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
4 000 € 2 000 € 1 000 € 1 000 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
4 000€ 2 000€ 1 000€ 1 000€
42
XII.
Kurzové zisky
83 000€ 61 000€ 260 000€ 91 000€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
1 938 000 € 747 000 € 1 166 000 € 1 291 000 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
1 623 000 € 588 000 € 691 000 € 863 000 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
1 623 000€ 588 000€ 691 000€ 863 000€
52
O.
Kurzové straty
58 000€ 99 000€ 305 000€ 350 000€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
257 000€ 60 000€ 170 000€ 78 000€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-1 852 000 € -684 000 € -905 000 € -1 199 000 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
7 024 000 € 15 085 000 € 22 172 000 € 21 214 000 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
1 320 000 € 3 212 000 € 4 868 000 € 4 489 000 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
1 981 000€ 3 916 000€ 6 269 000€ 5 950 000€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-661 000€ -704 000€ -1 401 000€ -1 461 000€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
5 705 000 € 11 873 000 € 17 305 000 € 16 725 000 €